Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Ob-4548/12 , Stran 2347
Ob-4548/12
Na podlagi določil 295. člena ZGD-1 sklicujem
izredno skupščino
družbe Akrapovič d.d., Malo Hudo 8A, 1295 Ivančna Gorica,
ki bo v četrtek, 22. 11. 2012, v pisarni predsednika upravnega odbora družbe Akrapovič d.d., Malo Hudo 8A, 1295 Ivančna Gorica, s pričetkom ob 14.30. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: Ugotovi se navzočnost na skupščini. Po predlogu upravnega odbora se imenujejo naslednji organi skupščine: – za predsedujočega se imenuje Nina Drnovšek, – za preštevalca glasov se imenujeta Tjaša Drgan ter Matej Akrapovič, – skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljeni notar Andrej Rozman iz Idrije. 2. Odpoklic in imenovanje novih članov upravnega odbora družbe. Predlog sklepa: Odpokličejo se dosedanji člani upravnega odbora družbe Akrapovič d.d.: Igor Akrapovič, Slavojka Akrapovič in Miloš Dežnak. Imenujejo se novi člani upravnega odbora, in sicer Igor Akrapovič, Slavojka Akrapovič in Uroš Rosa. Člani upravnega odbora se imenujejo za obdobje petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Upravni odbor med svojimi člani določi predsednika upravnega odbora in namestnika predsednika upravnega odbora ter imenuje izvršnega direktorja družbe. V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepov upravni odbor. Sklic skupščine Skladno s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic skupščine objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani družbe »www.akrapovic.si«. Pogoji udeležbe Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Obrazec pisnega pooblastila je na voljo v tajništvu družbe. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Upravni odbor bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 na način iz 296. člena ZGD-1 objavil dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najkasneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge iz prvega odstavka 301. člena ZGD-1. Predlog delničarja oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na navedeno, volilnega predloga ni treba utemeljiti. Zagotovitev informacij Poslovodstvo od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na sedežu družbe omogoča delničarjem brezplačen vpogled v: – predloge sklepov skupščine z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog; – obrazložitev vsake točke dnevnega reda, o katerih bo odločala skupščina; – druga poročila in dokumente, ki jih je treba po zakonu predložiti skupščini. Točke dnevnega reda, vključno z obrazložitvami ali predlogi v zvezi z morebitnimi dopolnitvami dnevnega reda in predlogi ter volilnimi predlogi delničarjev in njihove utemeljitve ter druge informacije v zvezi z njimi, bodo dani na vpogled nemudoma po njihovem prejemu. Delovno gradivo k točkam dnevnega reda s popolnimi besedili listin in predlogov bo na vpogled dostopno v tajništvu na sedežu družbe, Malo Hudo 8A, Ivančna Gorica, vsak delovni dan od dneva objave skupščine med 9. in 12. uro. Z gradivi bo objavljeno tudi prečiščeno besedilo Statuta družbe, če bo sprejet v skladu s predlaganimi spremembami. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Akrapovič d.d. Igor Akrapovič, predsednik Upravnega odbora

AAA Zlata odličnost