Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Ob-4500/12 , Stran 2318
Ob-4500/12
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A in 57/12) in 7. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 86/11) objavlja Občina Postojna
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Postojna
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. 2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Postojna. 3. Krajevno območje izvajanja storitev: območje Občine Postojna. Koncesionar prevzame oskrbovance od sedanjega izvajalca storitve. Koncesionar in sedanji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem upoštevata predpise s področja socialnega varstva. 4. Opis storitve Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Storitev obsega: – pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; – gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznostih, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo. 5. Začetek in čas trajanja koncesije Koncesija se podeli za 10 let. Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. Predvideni začetek izvajanja storitve je 1. 1. 2013. 6. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci: – osebe starosti nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje, – osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega Centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, – hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 7. Način financiranja storitve, ki je predmet koncesije: storitev se financira iz proračunskih sredstev koncedenta ter s plačili upravičenca do storitve ali drugih zavezancev. 8. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. 9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik Javno službo pomoč družini na domu na območju Občine Postojna lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da je pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju: storitev), – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, – da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje storitve, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost, – da koncesijsko dejavnost opravlja vse dni v tednu med 7. in 21. uro ter tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, – da prevzame delavce, ki so zaposleni pri izvajanju programa pri prejšnjem izvajalcu storitve. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji. 10. Merila za izbiro ponudnika Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila: – cena storitve na 1 efektivno uro: do 65 točk, – reference ponudnika: do 20 točk, – kvaliteta predloženega petletnega programa izvajanja storitev z vidika organizacije dela, tehničnih pogojev (sredstva in oprema) in metod dela: do 10 točk, – oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja izvajanje storitve: do 5 točk. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu z navedenimi merili zbral višje število točk v primerjavi z ostalimi ponudniki. Če dosežeta dva ali več ponudnikov na podlagi postavljenih meril enako število točk, bo izbran ponudnik, ki bo dosegel večje število točk po prvem merilu. Če še vedno ne bo mogoče izbrati ponudnika, bo o izboru odločal žreb. Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne spremembe veljavnih predpisov v odprtem roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo dokumentacije ponudnikov. Koncedent ni zavezan skleniti koncesijske pogodbe in lahko zavrne tudi popolne ponudbe, če ugotovi, da na podlagi prejetih ponudb ni smotrno izvajanje javne službe v obliki koncesije. 11. Rok in način za oddajo ponudb Ponudba mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in mora imeti priložene vse zahtevane izjave in zahtevane priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Ponudnik mora svojo ponudbo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, s pripisom: Prijava na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Postojna – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika. Ponudnik mora ponudbo posredovati na naslov Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, najkasneje do 27. 11. 2012, do 10. ure, ne glede na vrsto dospetja. Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno. Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe motajo biti predložene v roku in na način, kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo 27. 11. 2012 ob 11.30, v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik prijavitelja – ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom. Komisija bo na odpiranju ugotovila pravočasnost ponudbe in ponujeno ceno. Nepravočasno prispele ponudbe komisija ne bo odpirala in jih bo zaprte vrnila ponudniku. Komisija bo za vsako pravočasno ponudbo ugotovila, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, ali je popolna in v skladu z zahtevami javnega razpisa. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve oziroma je popolna, bo komisija pridobila mnenje socialne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po preteku roka za podajo mnenja opravila pregled in presojo zgolj popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravila predlog podelitve koncesije. 12. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Postojna. 13. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta ter na spletni strani občine, www. postojna.si. Pristojen za dajanje dodatnih informacij: Loredana Ogrin Marušič, tel. 05/72-80-722.
Občina Postojna

AAA Zlata odličnost