Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Št. 7-1200002932 Ob-4494/12 , Stran 2326
Št. 7-1200002932 Ob-4494/12
Javni socialno varstveni zavod, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava, na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., in 41/07 – popr., 122/07 Odl.US, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS), 37. in 38. člena Statuta Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, štev.: 25/2006 z dne 18. 1. 2006 in Sklepa Sveta zavoda št.: 9000-9/2012-12 z dne 7. 9. 2012, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ali višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – predložiti svoj program razvoja zavoda. Kandidat mora imeti tudi opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda. V skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu je za direktorja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat preneha. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja pet let. Mandat prične teči z dnem, ko izda soglasje k imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati poslati v 15 dneh od objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava, s pripisom: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri.
Svet Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava

AAA Zlata odličnost