Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Ob-4490/12 , Stran 2330
Ob-4490/12
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran na podlagi 22. člena v zv. s 14. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Piran (sklep Občinskega sveta 410-2/2011, z dne 13. 3. 2012) ter na podlagi posamičnih programov ravnanja s stvarnim premoženjem, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine: a) parc. št. 1234/5, k.o. 2633-Raven (ID 6062874), vinograd, v velikosti 265 m2, last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 25.678,50 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja v naselju Sv. Peter. b) parc. št. 1234/6, k.o. 2633-Raven (ID 6062875), vinograd 254 m2, last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 24.612,60 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja v naselju Sv. Peter. c) parc. št. 5352/8, k.o. 2631-Portorož (ID 6063432), njiva 146 m2, last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 20.364,44 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja na Kampolinu. V izhodiščno vrednost ni vključen 2% davek na promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Vse nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. 2. Opis nepremičnin: Nepremičnina/e, ki je/so predmet javnega zbiranja ponudb navedene v točki 1: – pod črko a) predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini s parc. št. 1236/4, k.o. Raven in je v zakupu lastnice nepremičnine parc. št. 1236/4, k.o. Raven (enoletna zakupna pogodba); – pod črko b) predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini s parc. št. 1234/1, k.o. Raven in je v zakupu lastnika nepremičnine parc. št. 1234/1, k.o. Raven (enoletna zakupna pogodba); – pod črko c) predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini s parc. št. 5352/3, k.o. Portorož in je v rabi lastnice nepremičnine s parc. št. 5352/3, k.o. Portorož. 3. Pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra ali izpiskom Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES). b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno overjeno pooblastilo. c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% ponujene cene (brez davkov), ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran, št. 01290-0100005871, odprt pri Upravi za javna plačila, Urad Koper, sklic za pravne osebe 20100-2 in za fizične osebe 20101-2 ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine je 6. 11. 2012, do vključno 9. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino: – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah); – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti; – pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. K ponudbi je potrebno priložiti: I. dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega registra ali Ajpesa, ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto od dneva razpisa javnega zbiranja ponudb v Uradni list RS); II. overjeno pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; III. dokazilo o plačani varščini v višini 10% ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«, najkasneje do 6. 11. 2012, do vključno 9. ure, ne glede na datum poštnega žiga, na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe. 4. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 3. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala s strani župana Občine pooblaščena Komisija. 5. Odpiranje ponudb bo dne 6. 11. 2012 ob 13. uri, v prostorih občinske uprave Občine Piran v Piranu, Tartinijev trg 2. Odpiranje ponudb je javno. 6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. 7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Župan Občine Piran lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. 8. Če je med prejetimi ponudbami več ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine. 9. Izbrani najugodnejši ponudnik oziroma predkupni upravičenec mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe oziroma v roku 15 dni po izteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Piran. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi in sicer v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 10. Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnostno pravico v korist Občine Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. 11. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). 12. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na sedežu Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Martina Kukovec, 05/671-03-37 ali Tina Ukmar Opara, 05/671-03-02.
Občina Piran

AAA Zlata odličnost