Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje, stran 8025.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10), Pravilnika za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 108/01, 88/04 in 20/07) je Občinski svet Občine Grosuplje na 13. redni seji dne 3. 10. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje
1. člen
Spremeni in dopolni se Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 108/01, 88/04 in 20/07) (v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
V 1. členu in v prvem odstavku 4. člena se besedi »lokalna skupnost« v uporabljenem sklonu nadomesti z besedo »občina« v istem sklonu.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena se črta.
5. člen
V 5. členu, v prvem odstavku 6. člena, v prvem odstavku 13. člena in v 19. členu se pred zaklepajem doda »in 93/07«.
6. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo druge alineje spremeni tako, da se glasi:
»gostinski obrati, ki gostom nudijo enostavne jedi in pijače (slaščičarne, okrepčevalnice, bari), ki v skladu z veljavnimi predpisi izpolnjujejo pogoje za nudenje mehanske in žive glasbe za ples, ob petkih in sobotah najdlje do 5.00 ure naslednjega dne,«.
V drugem odstavku 6. člena se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, katere besedilo se glasi:
»gostinski obrati, ki gostom nudijo hitro in vnaprej pripravljene jedi (burek, hot-dog, kebab, hamburger in druge hitro pripravljene jedi) in pijače od nedelje do četrtka najdlje do 24.00 ure, ob petkih in sobotah najdlje do 4.00 ure naslednjega dne,«.
Dosedanja četrta alineja drugega odstavka 6. člena postane peta alineja.
7. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata organ občine poda v obliki pisnega soglasja, ki je priloga obrazcu prijave obratovalnega časa, in ga veže na izpolnjevanje pogojev glede kršenja obratovalnega časa in javnega reda in miru. Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času občina izda za eno koledarsko leto.
Poleg meril iz 8. člena tega pravilnika pa občina pri podaji soglasja za obratovanje gostinskega lokala v podaljšanem obratovalnem času upošteva še naslednja merila: neposredna bližina stanovanj ali stanovanjskih objektov, pritožbe sosedov, predvideni hrup, gostoto prometa v lokalu, lokacija in število parkirišč, ocena varnosti s strani pristojnih organov za nadzor javnega reda in miru, zabeležene kršitve obratovalnega časa lokala pri pristojnih organih za nadzor, intervencije policije v lokalu in drugo. Kolikor gostinski lokal ne izpolnjuje meril, občina ne soglaša z obratovanjem lokala v podaljšanem obratovalnem času oziroma v soglasju opredeli uro, do katere gostinski lokal lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru, če v času obratovanja gostinskega lokala v podaljšanem obratovalnem času pristojni organi, pooblaščeni za ugotavljanje kršitev obratovalnega časa gostinskih lokalov ali kršitev javnega reda in miru (v nadaljevanju: pristojni organi), zabeležijo kršitve iz odgovornosti gostinca lahko občina soglasje z odločbo prekliče. Občina v primeru preklica soglasja lahko upošteva tudi mnenja pristojnih organov o obratovanju obravnavanega gostinskega lokala v podaljšanem obratovalnem času. V primeru preklica obratovanja lokala v podaljšanem obratovalnem času gostinski obrat od preklica do konca koledarskega leta obratuje v rednem obratovalnem času kot ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
Ob prejemu priglasitve podaljšanega obratovalnega časa gostinskega lokala občina zaprosi pristojne organe za posredovanje podatkov o morebitnih kršitvah iz tretjega odstavka tega člena. Če imajo pristojni organi za nadzor v zadnji polovici leta od dneva zaprosila občine zabeležene kršitve obratovalnega časa ali kršitve javnega reda in miru, ki so posledica obratovanja gostinskega lokala, občina zavrne izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.«.
8. člen
V 10. členu se črta predzadnji stavek, ki se glasi: »Pritožba zoper obratovalnega časa se upošteva, če je pritožbi priložen seznam podpisnikov, potrjen s strani Upravne enote Grosuplje.«.
V 10. členu pravilnika se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Občina ob prejemu pritožbe iz prvega odstavka tega člena pridobi podatke o morebitnih zabeleženih kršitvah iz 9. člena tega pravilnika tudi od pristojnih organov za nadzor. Če imajo zabeležene kršitve tudi pristojni organi, lahko občina soglasje za obratovanje lokala v podaljšanem obratovalnem času z odločbo prekliče.«
9. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Občina lahko v skladu z določili tega pravilnika soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času dano v tekočem koledarskem letu prekliče oziroma skrajša na redni obratovalni čas v naslednjih primerih:
– če pristojni organi sami po uradni dolžnosti ugotovijo in zabeležijo kršitve iz tretjega odstavka 9. člena pravilnika, za katere se predvideva odgovornost gostinca, najmanj dvakrat v koledarskem letu, v katerem je občina soglašala s podaljšanjem obratovalnega časa,
– če občina s strani sosedov prejme pritožbo zoper obratovanja gostinskega lokala v podaljšanem obratovalnem času in imajo hkrati v tekočem letu zabeleženo vsaj eno kršitev obratovalnega časa obravnavanega gostinskega lokala tudi pristojni organi za nadzor,
oziroma ob priglasitvi obratovalnega časa ne soglaša z obratovanjem v podaljšanem obratovalnem času v primeru:
– če imajo pristojni organi v zadnji polovici leta od zaprosila občine zabeleženi vsaj dve kršitvi obratovalnega časa lokala, ki za podaljšanje zaproša,
– če pristojni organi za nadzor podajo pisno mnenje z navedbo razlogov, da se obratovalni čas obravnavanega gostinskega lokala ne podaljša ter
– če gostinski lokal, ki za podaljšanje zaproša, ne izpolnjuje katerega od meril, navedenih v drugem odstavku 9. člena tega pravilnika.«
10. člen
V 12. členu se besedilo »10. in 11.« nadomesti z besedilom »9., 10. in 11.«.
11. člen
V 18. členu se besedilo »občinski komunalni redar – inšpektor« nadomesti z besedilom »medobčinski inšpektorat in redarstvo«.
12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 306-23/99
Grosuplje, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost