Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3101. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško, stran 8030.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 13. seji dne 3. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško
1. člen
V Javnem zavodu Vrtec Laško se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|               |Dnevni program |Poldnevni program|
|               |  (6–9 ur)  |   (4–6 ur)  |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|PRVO STAROSTNO OBDOBJE    | 414,00 EUR  |  394,00 EUR  |
|(oddelki od 1–3 let)     |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|DRUGO STAROSTNO OBDOBJE   | 319,00 EUR  |  303,00 EUR  |
|(oddelki od 3 let do vstopa |        |         |
|v šolo)           |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|KOMBINIRANI ODDELKI     | 361,00 EUR  |  343,00 EUR  |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov je 2,00 EUR.
2. člen
Število otrok v oddelkih Vrtca Laško lahko presega število, kot izhaja iz prvega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih, za največ dva otroka v oddelku.
3. člen
Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za ustrezni delež živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z odločbo o znižanem plačilu programov vrtca. Vrtec staršem pri izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak do 8. ure javljeni dan odsotnosti.
4. člen
Vrednost vsake začete ure varstva otroka preko poslovnega časa posamezne enote vrtca je 8,5 EUR. Plačilo so dolžni poravnati vsi starši ne glede na njim določen plačni razred in občino stalnega bivališča.
5. člen
Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo starši plačajo 50 % od z njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Starši o odsotnosti pisno obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Občina Laško po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
6. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli z 20-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice. Izpis se upošteva z dnem izpisa otroka. Vpis otroka lahko starši opravijo med šolskim letom oziroma po zaključenem rednem vpisu na prosta mesta v vrtcu. V primeru vpisa in izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na datum vpisa oziroma izpisa otroka.
7. člen
V primeru, da je otrok zaradi bolezni nepretrgoma odsoten najmanj 30 koledarskih dni, se plačilo staršev za en mesec odsotnosti otroka zniža tako, da znaša 10 % njim določenega zneska. Za vsak nadaljnji dan odsotnosti se zniža za ustrezen delež živil. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti.
Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti.
To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Občina Laško po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško št. 602-014/2009, z dne 30. 9. 2009.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2012.
Št. 602-002/2012
Laško, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost