Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3111. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8125.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12) Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2092/4, katastrska občina 1661 Begunje pri Cerknici, parc. št. 2118/16, katastrska občina 1660 Unec in parc. št. 1757/2, katastrska občina 1680 Žerovnica, na 13. redni seji dne 11. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Nepremičnini s parc. št. 2092/4, katastrska občina 1661 Begunje pri Cerknici, parc. št. 2118/16, katastrska občina 1660 Unec in parc. št. 1757/2, katastrska občina 1680 Žerovnica, vknjiženi kot javno dobro, se odvzame status javnega dobra.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
V zemljiški knjigi se na podlagi odločbe iz prvega odstavka II. točke tega sklepa pri nepremičnini parc. št. 2092/4, katastrska občina 1661 Begunje pri Cerknici, parc. št. 2118/16, katastrska občina 1660 Unec in parc. št. 1757/2, katastrska občina 1680 Žerovnica, vknjiži lastninska pravica v korist osebe:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000, v deležu 1/1.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-44/2011
Cerknica, dne 11. oktobra 2012
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost