Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3107. Odlok o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, stran 8043.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A), in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 11. seji dne 26. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta)
S tem odlokom se sprejme Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (v nadaljnjem besedilu: SDOPN) objavljen v Uradnem listu RS, št. 84/10, popravek 90/10, popravek 110/10, 105/11.
2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta)
Predvidene spremembe in dopolnitve se nanašajo zgolj na tekstualni del odloka, na celotnem območju Občine Postojna.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
3. člen
V celotnem besedilu odloka se v skladu z novo enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI 2011), ki je bila sprejeta z uredbo Vlade, Uradni list RS, št. 109/11 smiselno nadomestijo naslednja besedila:
»11221 Tri- in večstanovanjske stavbe« z besedilom »11220 Tri- in večstanovanjske stavbe«,
»11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji« z besedilom »11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji«,
»11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene« z besedilom »11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine«,
»21420 Predori in podhodi« z besedilom »21421 Predori in 21422 Podhodi«.
4. člen
V 3. členu se za obrazložitvijo izraza »Kota pritličja« dodata nova izraza z obrazložitvijo, ki se glasita:
»Kukrle predstavlja odprtino v strehi za potrebe izvedbe oken s simetrično dvokapno streho enakega naklona in kritine kot osnovna streha, sleme frčade je pravokotno na fasadni zid. Kukrle ne sme segati do slemena oziroma do kapi. Osnovna strešina obdaja odprtino frčade. Obodne vertikalne stranice so vzporedne oziroma pravokotne glede na fasadni zid.
Klasična frčada je podaljšek fasadnega zidu v površino strehe, ostali obodni zidovi so pravokotni na fasadni zid. Streha frčade ima sleme pravokotno na fasadni zid, krita je z dvokapnico enakega naklona in kritine kot osnovna streha.«.
5. člen
V 5. členu se v osmem odstavku za besedo »področju« doda besedi »obrambe in«.
6. člen
V 35. členu se za sedmim odstavkom dodajo novi osmi, deveti in deseti odstavek, tako, da se osmi odstavek preštevilči v enajsti odstavek. Besedilo novega osmega, devetega in desetega odstavka se glasi:
»(8) V Občini Postojna predstavljajo posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete na področju kulturne dediščine, vsi objekti in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (objekti in območja kulturne dediščine). Objekti in območja kulturne dediščine se varujejo glede na njen pravni status (kulturni spomeniki, varstvena območja dediščine in registrirane enote kulturne dediščine) in so prikazani v prikazu stanja prostora, ki je priloga tega akta.
(9) Na objektih in območjih kulturne dediščine velja, da niso sprejemljive ureditve ali posegi, ki bi utegnili spremeniti lastnosti vsebino in oblike ter s tem zmanjšali vrednost prepoznanih kvalitet prostora. Pri načrtovanju poselitve, razvoja v krajini in poseganju v prostor je v teh območjih treba upoštevati tudi varstveni vidik. Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva dediščine in biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Različne dejavnosti in rabe, ki se pojavljajo v prostoru, se podrejajo omejitvam in prednostim varstva dediščine. Upoštevati je treba varstvena načela, ki zagotavljajo ohranitev kulturne funkcije dediščine v prostoru.
(10) Pri projektiranju in pri pripravi podrobnejših prostorskih aktov je potrebno na območjih in objektih kulturne dediščine upoštevati režime in usmeritve, ki veljajo za te objekte in območja. Posegi in ravnanja, ki bi utegnili spreminjati ali degradirati lastnosti zaradi katerih je območje pridobilo status območja varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, niso dopustni.«.
7. člen
V četrtem odstavku 46. člena, se spremeni besedilo tako, da se po novem glasi:
»Za enote ali podenote urejanja prostora, za katere je predvidena izdelava OPPN, veljajo podrobni prostorski izvedbeni pogoji, določeni za posamezno enoto ali podenoto urejanja prostora v Prilogi 1 in Prilogi 2 in skupni prostorski izvedbeni pogoji določeni v 121. členu tega odloka.«
Doda se peti odstavek, ki se glasi:
»Za enote ali podenote urejanja prostora OPN-NPIP, veljajo podrobni prostorski izvedbeni pogoji, določeni za posamezno enoto ali podenoto urejanja prostora v Prilogi 1 in Prilogi 2 in skupni prostorski izvedbeni pogoji določeni v 123. členu tega odloka.«
8. člen
V 47. členu se spremeni besedilo tako, da se črta besedilo v drugem odstavku, ki se glasi: »(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).«, ter celotni tretji in četrti odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 49. člena se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– gospodarska javna infrastruktura.«.
10. člen
50. člen se spremeni tako, da:
1. se v prvem odstavku črta besedilo »ki je bil z gradbenim dovoljenjem določen za objekt iz prvega odstavka tega člena«,
2. se v četrtem odstavku nadomesti besedilo »iz drugega odstavka tega člena«, z besedilom besedilo, ki se glasi:
»Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.
11. člen
V 52. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, tako, da se ostali odstavki preštevilčijo. Besedilo petega odstavka se glasi:
»Lega novih objektov mora slediti vzorcu postavitve obstoječih izvornih stavb v enoti ali podenoti urejanja prostora.«.
12. člen
V četrtem odstavku 51. člena se peta alineja nadomesti z novo, ki se glasi:
»– dopustna je namestitev vetrnic za proizvodnjo električne energije za lastne potrebe objekta.«.
13. člen
V četrtem odstavku 53. člena se spremeni besedilo tako, da se besedo »tako« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »do višine kapi najvišjega obstoječega objekta tako«.
14. člen
5. točka 54. člena se dopolni:
»Pri obarvanju fasad je potrebno upoštevati barve, ki so določene v gradbenem dovoljenju za objekt oziroma so skladne z določbami tega odloka in definirane s šifro in proizvajalcem. Pri objektih v območjih naselbinske kulturne dediščine v primeru, ko ima objekt status kulturnega spomenika, pristojna služba za varstvo kulturne dediščine izdela barvno študijo, v vseh primerih pa s soglasjem potrdi izbor barve.«
Za 9. točko 54. člena se doda nova, 10. točka, vse ostale pa se ustrezno preštevilčijo. Nova točka se glasi:
»Oblika, dolžina in izvedba napuščev naj bo usklajena z identitetno podobo stavbne celote.«
11. točka 54. člena se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Barva fasad je omejena na spekter barv od bele, svetlih peščenih tonov do manj intenzivnih toplih zemeljskih tonov, močnejši barvni odtenki se lahko uporabijo na največ 15 % fasadne površine. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških poslikav slepih fasad ter sakralnih objektov, gasilskih domov in objektov za kulturne dejavnosti in drugih objektov s posebnim simbolnim pomenom. Izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po obstoječih izvornih kompleksih/objektih v naselju.«
V 12. točki 54. člena se črta beseda »večkotnimi,« za besedo »izzidki« pa se doda besedilo, ki se glasi: »krožnih ali lomljenih večkotnih oblik«.
Za 12. točko se dodata dve novi točki, tako, da se ostale točke ustrezno preštevilčijo. Besedilo novih točk se glasi:
»Oblikovanje streh: dopustni so odtenki rdeče, rjave in sive barve. Odstopanja glede barve so dopustna v primeru namestitve fotovoltaičnih sistemov. Oblikovanje streh, napuščev in izbor kritine naj sledi oblikovanju obstoječih, izvornih, kvalitetnih objektov v območju.
Na objektih kulturne dediščine je dopustna le opečna nebarvana kritina (navadni bobrovci, zarezniki – strma streha (naklon od 40–45°) ali gladki korci – položna streha (naklon ca. 30°) oziroma uporaba izvorne kritine objekta. Strešna kritina nad nadstreški je lahko tudi brezbarvna, prosojna. Strme dvokapnice so dopustne v območjih EUP z obstoječimi objekti z izvornimi strmimi strehami. Plitve dvokapnice so dopustne v območjih EUP z obstoječimi objekti z izvornimi položnimi strehami. Za objekte, ki so varovani s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, je treba tudi za dela v zvezi z vzdrževanjem objektov pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.«
15. člen
V četrtem odstavku 55. člena se prvi stavek nadomesti s sledečim besedilom: »Kadar obstaja nevarnost rušenja terena ali plazenja je dovoljena gradnja opornega zidu maksimalne višine 1,50 m nad terenom. Če je potrebno zaradi terenskih razmer zgraditi oporni zid višji od 1,50 m nad terenom, se višinske razlike premostijo v kaskadah.«
16. člen
V četrtem odstavku 56. člena se besedi »površin« dodata črki »ah«.
17. člen
58. člen se spremeni tako, da se v:
1. prvi alineji tretjega odstavka besedilo »od 400 m2 do 800 m2« nadomesti z: »v območjih SS od 400 m2 do 800 m2 in v območjih SK minimalno 600 m2«,
2. četrti točki za »oznako j« doda besedilo »in za območja vaških jeder.«
3. petem odstavku na koncu stavka doda: », razen pri spremembi podstrehe v mansardo brez dvigovanja kote slemena ter kolenčnega zidu«,
4. šestem odstavku beseda »dovoljeno« nadomesti z »dovoljena«,
5. desetem odstavku letnica »1976« popravi v »1967« ter beseda »upravno« nadomesti z »ustrezno«.
18. člen
V 60. členu se v prvem odstavku beseda »javnih« nadomesti z »javnim«, obenem se črta deseti odstavek, ostali odstavki pa se skladno preštevilčijo.
19. člen
62. člen se spremeni tako, da se v:
1. prvem in drugem odstavku za besedo »potrebe« doda besedilo, ki se glasi: »in pomožni kmetijsko-gozdarski objekti«.
2. tretjem odstavku za besedo »Škarpe« črta beseda »in«, ter za besedo »zidovi« doda besedilo, ki se glasi: », protihrupne ograje, palisade, lovilne mreže, prosto viseče mreže, obore za rejo divjadi, ograje za pašo živine, začasni objekti, nadkrite čakalnice na avtobusnem ali taksi postajališču, javna kolesarnica, objekti za oglaševanje, skulptura ali druga prostorska instalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, konfini in drugi elementi urbane opreme«.
3. desetem odstavku za besedo »fasade« doda besedilo, ki se glasi: »in objekti za oglaševanje«.
4. celoti črtajo šesti, sedmi, osmi, deveti ter enajsti in dvanajsti odstavek, ostali odstavki se skladno preštevilčijo.
20. člen
V besedilu 64. člena se na koncu enajstega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »in da je omogočeno njihovo nemoteno obratovanje in vzdrževanje«, ter črta dvanajsti odstavek, ostali odstavki se skladno preštevilčijo.
21. člen
V besedilu osmega odstavka 65. člena se črtata besedi »tega pravilnika«, ravno tako se črta beseda »in«, ki stoji neposredno za besedo »predpisov«.
22. člen
V besedilu prve točke 66. člena se za besedo »obiskovalce« doda besedilo: », razen v primeru rekonstrukcije ali pri spremembi namembnosti, ki ni namenjena stanovanjem in bivanju, v območju s tipološko oznako j.«
23. člen
V 69. členu se v naslovu črta besedilo »za gradnjo in urejanje«, v enajstem odstavku se črta beseda »obvezno«, v dvanajstem členu pa se beseda »hidratno« popravi v »hidrantno«
24. člen
73. člen se spremeni tako, da se:
1. V drugem odstavku beseda »področju« zamenja z besedo »območju« in črta besedilo »z javnih površin na naravne in ustvarjene prostorske dominante«, ki se nadomesti z »ter naravnih in ustvarjenih prostorskih dominantah«.
2. V petem odstavku se beseda »gradnja« popravi v »gradnjo«.
3. V šestem odstavku se za besedo »glede« doda nova beseda »velikosti« ter črta beseda »veličin«.
25. člen
V besedilu 78. člena se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Vsa varovanja in ostali pravni režimi, ki izhajajo iz drugih predpisov so prikazana v Prikazu stanja prostora.«
26. člen
V celoti se nadomestijo 79. člen, 80. člen, 81. člen, 82. člen ter 83. člen, z novimi členi, tako da se glasijo:
»79. člen
(skupni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine)
(1) Na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(2) V primeru neskladja ostalih določb odloka OPN s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:
– prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,
– dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(4) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.
(5) S prostorsko izvedbenimi pogoji se podpira obnovo starih stavb s tradicionalnimi materiali (kamen, les, slama itd.).
(6) Stare stavbe oziroma enote dediščine naj služijo kot podlaga projektantom za izdelavo projektov gradbene dokumentacije tudi izven varovanih območij dediščine.
(7) Pri načrtovanju razvoja na področju turizma in rekreacije je potrebno omogočiti dostop javnosti do kulturnih spomenikov. To naj velja za vsa območja turizma in rekreacije v občini. Za območja kulturne dediščine pa velja, da se lahko na njih poleg prvotnih funkcij umeščajo tudi tista, ki služijo turistični dejavnosti ali jo dopolnjujejo.
(8) Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta kulturne dediščine mora glede velikosti in drugih urbanističnih elementov upoštevati usmeritve, kot jih določi pristojna javna služba ali so določeni v soglasju za raziskavo in odstranitev dediščine.
(9) Za gradnje in posege na območjih in objektih kulturne dediščine, kulturnih spomenikov, vplivnih območij registrirane kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.
(10) Za arheološko raziskavo in odstranitev arheološke ostaline ter za raziskave in odstranitev dediščine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda minister pristojen za področje varstva kulturne dediščine.
80. člen
(kulturni spomenik)
Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje konkreten razglasitveni akt. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik in njihovo vplivno območje velja varstveni režim iz razglasitvenega akta.
81. člen
(varstvena območja dediščine)
Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstveno območje dediščine velja varstveni režim iz razglasitvenega akta.
82. člen
(registrirana kulturna dediščina)
Za registrirano nepremično kulturno dediščino, ki ni spomenik, njegovo vplivno območje ali varstveno območje veljajo prostorski izvedbeni pogoji v skladu z aktom o določitvi varstvenih območij dediščine ali prostorski izvedbeni pogoji, ki jih opredeljuje ta akt. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji tega akta.
83. člen
(pogoji za posamezne enote registrirane kulturne dediščine)
(1) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote in prepoznavne značilnosti in materialne substance, ki so nosilci teh vrednot, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).
(2) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(3) Pri posegih na registrirani memorialni dediščini, ki ogrožajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote in prepoznavne značilnosti ter materialne substance, ki so nosilci teh vrednot, velja da:
– na območjih enot memorialne dediščine je le izjemoma dovoljeno postavljanje enostavnih objektov in infrastrukturnih elementov (elektro in telefonske omarice, hidranti ...), razen objektov, ki so namenjeni potrebam in prezentaciji dediščine,
– komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se izogibajo območij memorialne dediščine,
– za znamenja, kapelice, NOB spomenike, korita in vodnjake, ki nimajo opredeljenega vplivnega območja, je za posege v 10 m pasu v odprtem prostoru in v 5 m pasu v območju naselij potrebno pridobiti kulturovarstvene smernice in soglasje,
– spominske in napisne plošče se varujejo na isti lokaciji in v istem kontekstu.
(4) Pri posegih v registrirano območje kulturne krajine se ohranjajo za posamezno območje ugotovljene varovane vrednote kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa).
(5) Za območja druge dediščine velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo ugotovljene varovane vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(6) Registrirana arheološka najdišča se varujejo pred posegi, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenil njihov vsebinski in prostorski kontekst. Glede na dediščino so lahko prepovedani posegi kot so:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati dna vodotokov ter jezer,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
(7) V posamezna registrirana arheološka najdišča, ki so znotraj naselij in v prostore robnih delov najdišč, so izjemoma dovoljeni posegi kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
(8) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo.
(9) V primeru odkritja nove kulturne dediščine je potrebno o tem obvestiti strokovne službe. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja in odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(10) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
(11) Na vedutno izpostavljene enote arheološke kulturne dediščine se ohranjajo poglede iz okolice.«
27. člen
V 84. členu se v drugem odstavku popravi besedo »razglašeni« v »razglašena« in »določeni« v »določena«.
28. člen
V 91. členu se v prvi alineji prvega odstavka za besedo »objekti« doda besedilo »ali ustrezne protipožarne ločitve«.
29. člen
95. člen se spremeni tako, da se:
1. v naslovu člena za besedo »varnost« doda besedo »in«,
2. v tretjem odstavku besedilo »Na območju naselja Postojna« nadomesti z »Na ureditvenih območjih mest in drugih naselij z več kot 5000 prebivalci«.
3. v petem odstavku za zadnjim stavkom doda novi stavek, ki se glasi: »Zaklonišča je potrebno graditi na ureditvenih območjih mest in drugih naselij z več kot 5000 prebivalci.«
4. osmi odstavek se v celoti briše.
30. člen
V 100. členu se v celoti črtata tretji in četrti odstavek.
31. člen
V 103. členu se v celoti nadomesti drugi odstavek in tabele z novimi tabelami, tako da se glasijo:
»Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|SS – e1 – čiste stanovanjske površine – enodružinska gradnja  |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: a, b                   |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti so bivanje,             |
|dopustne pisarniške in poslovne dejavnosti osebnih storitev in |
|druge storitvene dejavnosti, ki nimajo povečanih negativnih  |
|vplivov na okolje do 50 % BEP posameznega objekta.       |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih stavb:                     |
|– 11100 Enostanovanjske stavbe                 |
|– 11210 Dvostanovanjske stavbe                 |
|– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot |
|so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi)          |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni  |
|vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste,    |
|zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za |
|potrebe območja                        |
|– 2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični  |
|sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov         |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrsta dopustnih gradenj:                    |
|– Za obstoječe tipe objektov b niso dovoljene nadzidave.    |
|– Dopustna je izraba podstrešij brez sprememb strešne     |
|konstrukcije.                         |
|– Osvetljevanje podstrešja je dopustno samo s strešnimi okni. |
|– Dopustne so zasteklitve balkonov in ureditve zimskih vrtov. |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:            |
+-------------------------------+-------------------------------+
|tipi objektov a:        |tipi objektov b:        |
|FI do 0,4           |FI do 0,6           |
|FZ do 40 %           |FZ do 50 %           |
|FOZP nad 30 %         |FOZP nad 25 %         |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje:                |
|Vertikalni gabariti:                      |
|– Kota slemena novega objekta ne sme biti višja od 11,00 m nad |
|koto urejenega terena.                     |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|SS – e2 – stanovanjske površine – enodružinska gradnja     |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: a, ac, c                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja:           |
|pisarniške in poslovne dejavnosti, trgovina na drobno,     |
|dejavnosti osebnih storitev, zdravstva, športne in druge    |
|dejavnosti za prosti čas ter druge storitvene dejavnosti,   |
|dejavnosti predšolske vzgoje, gostinstvo in turizem pod    |
|pogojem, da nimajo povečanih negativnih vplivov na okolje.   |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih stavb:                     |
|– 11100 Enostanovanjske stavbe,                |
|– 11210 Dvostanovanjske stavbe,                |
|– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot |
|so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi),         |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni  |
|vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste,    |
|zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za |
|potrebe območja,                        |
|– 2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični  |
|sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.         |
|Pogojno dopustne stavbe:                    |
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice do 200 m2 BEP,   |
|– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,         |
|– 12301 Trgovske stavbe do 250 m2 BEP,             |
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo|
|(stavbe za predšolsko vzgojo, jasli in vrtci),         |
|– 12510 Industrijski objekti – dopustne so samo delavnice za  |
|dopustne dejavnosti do velikosti BEP 200 m2,          |
|– 12420 Garažne stavbe.                    |
+---------------------------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in dela:                   |
|– Spremembe namembnosti stavb so dovoljene za dopustne     |
|dejavnosti do 50 % BEP stavbe za dopustne dejavnosti.     |
|– Dopustne so zasteklitve balkonov in ureditve zimskih vrtov. |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:            |
+------------------------+------------------------+-------------+
|tipi objektov a:    |tipi objektov c:    |tipi objektov|
|FI do 0,4        |FI do 0,6        |a z     |
|FZ do 40 %       |FZ do 50 %       |dopolnilno  |
|FOZP nad 30 %      |FOZP nad 25 %      |dejavnostjo |
|            |            |ac:     |
|            |            |FI do 0,4  |
|            |            |FZ do 40 %  |
|            |            |FOZP nad 30 %|
+---------------------------------------------------------------+
|Vertikalni gabariti:                      |
|– Tipologija objektov a, ac in c: dovoljena višina objekta do |
|11,00 m.                            |
|Merila in pogoji za oblikovanje:                |
|– Tip objekta c je lahko oblikovan skladno s programskimi   |
|zahtevami dejavnosti, vendar ne sme imeti maksimalnega     |
|tlorisnega gabarita večjega od ostalih stavb v enoti ali    |
|podenoti urejanja prostora.                  |
|Strehe:                            |
|– Strehe objektov tipa ac in c so lahko ravne.         |
|Fasade:                            |
|– Objekti tipa ac in c imajo fasade oblikovane skladno z    |
|dejavnostjo, ki je v stavbi predvidena.            |
+---------------------------------------------------------------+
|Velikost in oblika gradbene parcele:              |
|– Gradbene parcele za objekte dopolnilnih dejavnosti c se   |
|oblikujejo tako, da obsegajo vse potrebne funkcionalne površine|
|in lahko odstopajo od velikosti parcel v EUP.         |
+---------------------------------------------------------------+
|Ostala merila in pogoji:                    |
|– 12510 obrtne delavnice: objekti tipa ac se lahko gradijo na |
|gradbeni parceli stanovanjskega objekta z dopolnilno      |
|dejavnostjo. V tem primeru morajo BEP, namenjene stanovanjski |
|dejavnosti, dosegati v obeh stavbah skupaj vsaj 50 %.     |
|– Objekti tipa c se lahko gradijo na gradbeni parceli     |
|stanovanjskega objekta z dopolnilno dejavnostjo ali kot    |
|samostojni objekti z lastno gradbeno parcelo.         |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|SS – e3 – stanovanjske površine – enodružinska gradnja z    |
|večstanovanjsko gradnjo in spremljajočimi dejavnostmi     |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: a, ac, av, c, j              |
+---------------------------------------------------------------+
|Dopustne dejavnosti poleg bivanja:               |
|pisarniške in poslovne dejavnosti, trgovina na drobno,     |
|dejavnosti osebnih storitev, zdravstva, športne in druge    |
|dejavnosti za prosti čas ter druge storitvene dejavnosti,   |
|dejavnosti predšolske vzgoje, gostinstvo in turizem pod    |
|pogojem, da nimajo povečanih negativnih vplivov na okolje.   |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih stavb:                     |
|– 11100 Enostanovanjske stavbe,                |
|– 11210 Dvostanovanjske stavbe,                |
|– 11221 Tri in večstanovanjske stavbe do 4 stanovanja,     |
|– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot |
|so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi), ki služijo samo |
|za potrebe območja,                      |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni  |
|vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste,    |
|zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za |
|potrebe območja,                        |
|– 2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični  |
|sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.         |
|Vrste pogojno dopustnih stavb:                 |
|– 12301 Trgovske stavbe do 350 m2 BEP,             |
|– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: dopustne so samo   |
|dvorane za družabne prireditve,                |
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo|
|(stavbe za predšolsko vzgojo, jasli in vrtci),         |
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice do 250 m2 BEP,   |
|– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: poslovne in   |
|obrtne dejavnosti (do 200 m2 BEP),               |
|– 12510 Industrijski objekti – dopustne so samo delavnice za  |
|dopustne dejavnosti do velikosti BEP 200 m2,          |
|– 12420 Garažne stavbe                     |
+---------------------------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in dela:                   |
|– Zasteklitve balkonov in ureditve zimskih vrtov.       |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:            |
+-------------+-------------+------------+-------------+--------+
|tipi     |tipi     |tipi    |tipi     |tipi  |
|objektov a  |objektov ac |objektov c |objektov j  |objektov|
|FSI do 0,4  |FSI do 0,5  |FSI do 0,6 |FSI do 0,6  |av   |
|FZ do 40 %  |FZ do 40 %  |FZ do 50 % |FZ do 50 %  |FSI   |
|FOZP nad 30 |FOZP nad 30 |FOZP nad 25 |FOZP nad 20 |do   |
|%      |%      |%      |%      |1,2   |
|       |       |      |       |FZ   |
|       |       |      |       |do   |
|       |       |      |       |30   |
|       |       |      |       |%    |
|       |       |      |       |FOZP  |
|       |       |      |       |nad   |
|       |       |      |       |30   |
|       |       |      |       |%    |
+---------------------------------------------------------------+
|Velikost in zmogljivost objektov:               |
|Tipologija objektov a, ac, c, av in j:             |
|– Dovoljena višina objekta do 11,00 m.             |
|Tipologija objektov j:                     |
|– Višina objektov se ohranja.                 |
|Merila in pogoji za oblikovanje:                |
|– Novogradnja objekta tipa c je lahko oblikovana skladno s   |
|programskimi zahtevami dejavnosti, vendar ne sme imeti     |
|maksimalnega tlorisnega gabarita in volumna večjega od ostalih |
|stavb v enoti ali podenoti urejanja prostora.         |
|– Objekti tipa av lahko odstopajo od velikosti obstoječih   |
|tlorisnih gabaritov enostanovanjskih objektov do +30 %.    |
|– Za objekte tipologije j velja, da so dopustne samo nadomestne|
|gradnje in rekonstrukcije s povečavo do 10 % BEP.       |
|Oblikovanje streh:                       |
|– Strehe morajo imeti naklon, ki ne sme biti manjši od 36   |
|stopinj.                            |
|– Strehe objektov tip ac, c in av so lahko ravne.       |
|– Strehe na območjih s tipologijo j so krite z rdečo opečno  |
|kritino ali korci.                       |
|– Nadstreški pri vhodih v objekte morajo upoštevati določene  |
|gradbene meje ob cestah.                    |
|– Streha nadstreškov je lahko ravna.              |
|Oblikovanje fasad:                       |
|Objekti tipa c imajo fasade oblikovane skladno z dejavnostjo, |
|ki je v stavbi predvidena.                   |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|SS – v1 – stanovanjske površine – večstanovanjska gradnja brez |
|dejavnosti                           |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: av, bv                  |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja:           |
|dopustne pisarniške in poslovne dejavnosti osebnih storitev in |
|druge storitvene dejavnosti, ki nimajo povečanih negativnih  |
|vplivov na okolje.                       |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih stavb:                     |
|– 11221 Tri in večstanovanjske stavbe,             |
|– 12420 Garažne stavbe,                    |
|– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot |
|so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi), ki služijo samo |
|za potrebe območja,                      |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni  |
|vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste,    |
|zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za |
|potrebe območja,                        |
|– 2302 Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični   |
|sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.         |
+---------------------------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in dela:                   |
|– Sprememba namembnosti za dovoljene dejavnosti je dovoljena v |
|pritličjih stavb.                       |
|– Izravnava višin zakonito zgrajenih objektov, kadar razlika v |
|višinah objektov ni bila določena z enotno rešitvijo gradnje do|
|višine najvišjega obstoječega objekta.             |
|– Preureditev podstrešij v stanovanja.             |
|– Postavitev ograj atrijskih stanovanj, pod pogojem, da so   |
|enotno oblikovane za celoten niz atrijskih stanovanj v     |
|posamezni stavbi, kot je bilo določeno v gradbenem dovoljenju |
|za stavbo; če v osnovnem dokumentu h gradbenem dovoljenju ni  |
|bilo ustreznih določb, so ograje lahko lesene ali žičnate in  |
|ozelenjene, višina do 160 cm.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:            |
+-----------------------------------+---------------------------+
|tipi objektov av          |tipi objektov bv      |
|FI do 1,2             |FI do 1,2         |
|FZ do 20 %             |FZ do 30 %         |
|FOZP nad 35 %           |FOZP nad 35 %       |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje:                |
|– Nove stavbe morajo imeti enake višinske gabarite, kakor   |
|obstoječi večstanovanjski objekti v območju. Tlorisni gabariti |
|lahko odstopajo +-10 %.                    |
|– V primeru, da imajo obstoječe stavbe dvokapnico, je možna  |
|izvedba ravne strehe ali terase.                |
|– Streha nadstreškov je lahko ravna.              |
+---------------------------------------------------------------+
|Ostala merila in pogoji:                    |
|– Če so v območju obstoječi eno in dvostanovanjski objekti tipa|
|a ali b ali drugi nestanovanjski objekti, ki niso skladni z  |
|namembnostjo območja, so na teh objektih dopustne       |
|rekonstrukcije (brez povečanja BEP objekta), vzdrževalna dela |
|in odstranitev objektov ter gradnja enostavnih in nezahtevnih |
|objektov.                           |
|– Ograjevanje gradbenih parcel večstanovanjskih objektov ni  |
|dovoljeno.                           |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|SS – v2 – stanovanjske površine – večstanovanjska gradnja   |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: av, bv, c                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja:           |
|pisarniške in poslovne dejavnosti, trgovina na drobno,     |
|dejavnosti osebnih storitev, zdravstva, športne in druge    |
|dejavnosti za prosti čas ter druge storitvene dejavnosti,   |
|dejavnosti predšolske vzgoje, gostinstvo in turizem pod    |
|pogojem, da nimajo povečanih negativnih vplivov na okolje.   |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih stavb:                     |
|– 11221 Tri in večstanovanjske stavbe,             |
|– 12420 Garažne stavbe,                    |
|– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot |
|so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi), ki služijo samo |
|za potrebe območja,                      |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni  |
|vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste,    |
|zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za |
|potrebe območja,                        |
|– 2302 Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični   |
|sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.         |
|Pogojno dopustne stavbe:                    |
|– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: dopustne so samo   |
|dvorane za družabne prireditve,                |
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo|
|(stavbe za predšolsko vzgojo, jasli in vrtci),         |
|– 12301 Trgovske stavbe do 500 m2 BEP,             |
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice do 250 m2 BEP,   |
|– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: poslovne in   |
|obrtne dejavnosti (do 300 m2 BEP).               |
+---------------------------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in dela:                   |
|– Sprememba namembnosti pritličij za dovoljene dejavnosti,   |
|izravnava višin zakonito zgrajenih objektov, kadar razlika v  |
|višinah objektov ni bila določena z enotno rešitvijo gradnje. |
|– Preureditev podstrešij v stanovanja.             |
|– Postavitev ograj atrijskih stanovanj, pod pogojem, da so   |
|enotno oblikovane za celoten niz atrijskih stanovanj v     |
|posamezni stavbi.                       |
|– Če v osnovnem dokumentu h gradbenem dovoljenju ni bilo    |
|ustreznih določb za oblikovanje, so ograje lahko lesene ali  |
|žičnate in ozelenjene, višina do 160 cm.            |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:            |
+------------------------------------+--------------------------+
|tipi objektov av          |tipi objektov bv     |
|FI do 1,2              |FI do 1,2         |
|FZ do 20 %             |FZ do 30 %        |
|FOZP nad 35 %            |FOZP nad 35 %       |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje:                |
|– Nove stavbe tipologije av, bv morajo imeti enake višinske  |
|gabarite kakor obstoječi večstanovanjski objekti v območju. Za |
|nove stavbe tipologije c je dopustna višina do 11,0. Tlorisni |
|gabariti lahko odstopajo +-10 %.                |
|– V primeru, da imajo obstoječe stavbe dvokapnico, je možna  |
|izvedba ravne strehe ali terase.                |
|– Objekti tipa c so lahko oblikovani skladno s funkcionalnimi |
|zahtevami dejavnosti.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|Ostala merila in pogoji:                    |
|– Če so v območju obstoječi eno in dvostanovanjski objekti tipa|
|a ali b ali drugi nestanovanjski objekti, ki niso skladni z  |
|namembnostjo območja, so na teh objektih dopustne       |
|rekonstrukcije (brez povečanja BTP objekta), vzdrževalna dela |
|in odstranitev objektov ter gradnja enostavnih in nezahtevnih |
|objektov.                           |
|– Ograjevanje gradbenih parcel večstanovanjskih objektov ni  |
|dovoljeno.                           |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|SB – stanovanjske površine za posebne namene          |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: av, bv                  |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja:           |
|dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost območja in nimajo|
|povečanih negativnih vplivov na stanovanjsko okolje.      |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrsta dopustnih stavb:                     |
|– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene,         |
|– 12420 Garažne stavbe,                    |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni  |
|vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste,    |
|zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za |
|potrebe območja,                        |
|– 2302 Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični   |
|sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.         |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:            |
+------------------------------------+--------------------------+
|tipi objektov av:          |tipi objektov bv:     |
|FI do 1,0              |FI do 1,2         |
|FZ do 20 %             |FZ do 30 %        |
|FOZP nad 35 %            |FOZP nad 35 %       |
+---------------------------------------------------------------+
|– Merila in pogoji za oblikovanje:               |
|– V primeru, da imajo obstoječe stavbe dvokapnico, je možna  |
|izvedba ravne strehe ali terase.                |
+---------------------------------------------------------------+
|Ostala merila in pogoji:                    |
|– Če so v območju obstoječi eno in dvostanovanjski objekti   |
|tipologije a ali b ali drugi nestanovanjski objekti, ki niso  |
|skladni z namembnostjo območja, so na teh objektih dopustne  |
|rekonstrukcije (brez povečanja BTP objekta), vzdrževalna dela |
|in odstranitev objektov ter gradnja enostavnih in nezahtevnih |
|objektov.                           |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|SP – površine počitniških hiš                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: a                     |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti bivanje               |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih stavb:                     |
|– 11100 Enostanovanjske stavbe, BEP do 80 m2          |
|– 2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični  |
|sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov         |
|Vrste pogojno dopustnih stavb:                 |
|– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.   |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:            |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipi objektov a:                        |
|FI do 0,4                           |
|FZ do 30 %                           |
|FOZP nad 40 %                         |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje:                |
|Višina objektov:                        |
|– Dovoljena višina objekta do 8,00 m.             |
+---------------------------------------------------------------+
|– Gradbena parcela ne sme biti manjša od 250 m2 in večja od 500|
|m2.                              |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|SK – v – površine podeželskega naselja-površine kmetij z    |
|dopolnilnimi dejavnostmi in stanovanja             |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave:                      |
|a-j, d-j, c, a, ac                       |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja, kmetijstva in    |
|dopolnilnih dejavnosti na kmetiji še spremljajoče dejavnosti: |
|gostinstvo, turizem, trgovina, poslovne dejavnosti, dejavnosti |
|vzgoje in izobraževanja. Dejavnosti so dopustne pod pogojem, da|
|nimajo povečanih negativnih vplivov na okolje.         |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih stavb:                     |
|– 11100 Enostanovanjske stavbe,                |
|– 11210 Dvostanovanjske stavbe,                |
|– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,            |
|– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot |
|so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi), ki služijo samo |
|za potrebe območja,                      |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni  |
|vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste,    |
|zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za |
|potrebe območja,                        |
|– 2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični  |
|sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.         |
|Pogojno dopustne stavbe:                    |
|– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, |
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,          |
|– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,   |
|– 122 Upravne in pisarniške stavbe,              |
|– 12301 Trgovske stavbe,                    |
|– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,         |
|– 12420 Garažne stavbe,                    |
|– 12510 Industrijski objekti – dopustne so samo delavnice za  |
|dopustne dejavnosti do velikosti BEP 200 m2,          |
|– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: dopustne so samo   |
|dvorane za družabne prireditve,                |
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno   |
|delo,                             |
|– 12721 Stavbe za verske obrede,                |
|– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje  |
|samo stavbe za nastanitev gasilcev s spremljajočim programom, |
|– 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti,      |
|– 12730 Kulturni spomeniki.                  |
|Na območjih tipologije j gradnja bazenov, rastlinjakov in   |
|steklenjakov ni dovoljena.                   |
|Dovoljena je izgradnja do 2 parkirišč:             |
|– za avtobuse,                         |
|– za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t in           |
|– za priklopnike teh motornih vozil za potrebe opravljanja teh |
|dejavnosti.                          |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:            |
+------------------------------------+--------------------------+
|Tipi objektov a-j, d-j,a, ac:    |Tipi objektov c:     |
|FI do 0,5              |FI do 0,6         |
|FZ do 40 %             |FZ do 50 %        |
|FOZP nad 30 %            |FOZP nad 25 %       |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje:                |
|Vertikalni gabariti, višina objektov:             |
|Tipologija objektov a, d-j:                  |
|– Plitva streha: dovoljen višinski gabarit do (K) + P + 1 + 1M.|
|Dovoljena višina objekta do 10,00 m.              |
|– Strma streha: dovoljen višinski gabarit do (K) + P + 2M.   |
|Dovoljena višina objekta do 10,00 m              |
|Tipologija objektov ac in c:                  |
|– Dovoljena višina objekta do 10,00 m.             |
|Tipologija objektov a-j:                    |
|Dovoljen višinski gabarit do (K) + P + 1+ 1M. Dovoljena višina |
|objekta do 12,00 m.                      |
+---------------------------------------------------------------+
|Oblikovanje tlorisnih gabaritov:                |
|– Praviloma so objekti vzdolžnega tlorisa v razmerju najmanj  |
|1:1,7.                             |
|– Objekti tipa ac in pomožni objekti naj nadaljujejo niz ali pa|
|se zgradijo pravokotno na osnovni objekt, tako da se tvorijo  |
|zaprta dvorišča ali naj z glavnim objektom ležijo vzporedno,  |
|tako da tvorijo zaprta dvorišča.                |
|Oblikovanje fasad:                       |
|– Izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po obstoječih  |
|izvornih kompleksih/objektih v (pod)enoti urejanja prostora.  |
|– Za osvetljevanje prostorov se ne uporablja kombinacija    |
|balkonskih vrat z oknom.                    |
|– Ohranjati je potrebno vse kvalitetne arhitekturne detajle  |
|(kamniti okvirji oken, vrat, nadzemni oklepi vodnjakov,    |
|štukaturni elementi fasad, uvozne kalone na dvorišča, kovane  |
|mreže na oknih ...) na obstoječih objektih.          |
|– Za novogradnje objektov tipa a in a-c je obvezna sestavina  |
|PGD za poseg v prostor prikaz oblikovanja objekta v skladu s  |
|kvalitetnimi vzori izvornega oblikovanja sosednjih objektov v |
|oddaljenosti r = 50 m od gradbene parcele načrtovanega objekta.|
|Merila in pogoji za oblikovanje streh:             |
|Dopustni obliki strehe sta strma dvokapnica (naklon od 35° do |
|45°) in plitva dvokapnica (naklon od 20° do 30°).       |
|Strma dvokapnica:                       |
|– Oblikovanje napuščev naj se zgleduje pri izvorni obliki   |
|strešnega napušča: kratki (ca. 30 cm), zidani iz kamnitih skrl |
|ali leseni, največkrat polkrožno zaključeni.          |
|– Dopusten je tudi širok napušč (hiša s »podstreškom«), ki je |
|lesen, raven in ometan.                    |
|– Dopustni so naslednji zaključki strešin:           |
|– zaključek na čop, z lesenim ali zidanim zatrepom ter frčado, |
|kukrle na strehi,                       |
|– zaključek s čopom in trikotniško zaključenim zatrepom,    |
|– zaključek brez čopa.                     |
|– Dopustna je izvedba kurkla in nadzidava v skladu z merili in |
|pogoji za oblikovanje in izraba podstrešij brez sprememb    |
|strešne konstrukcije.                     |
|Plitva dvokapnica:                       |
|– Dopusten je trikotniško zaključen zatrep.          |
|– Dopustna je nadzidava v skladu z merili in pogoji za     |
|oblikovanje in izraba podstrešij brez sprememb strešne     |
|konstrukcije.                         |
|– Za obstoječe objekte in novogradnje v območju gradnja    |
|kukerlov ni dovoljena. Dopustna je nadzidava v skladu z merili |
|in pogoji za oblikovanje in izraba podstrešij brez sprememb  |
|strešne konstrukcije.                     |
|– Dodatno osvetljevanje podstrešja je dopustno samo s strešnimi|
|okni. Odprtine za osvetljevanje mansard in izkoriščenih    |
|podstrešij morajo biti odmaknjene od kapi in slemen.      |
+---------------------------------------------------------------+
|Lega objektov na parceli:                   |
|– Za novogradnje objektov je obvezna sestavina PGD za poseg v |
|prostor prikaz lege objekta v skladu z legami izvornih objektov|
|sosednjih objektov v oddaljenosti r = 50 m od zemljišča za   |
|gradnjo načrtovanega objekta.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Ostala merila in pogoji:                    |
|– Za obstoječe vrste stavb, ki na območju niso dopustne, je  |
|dovoljeno samo vzdrževanje ter gradnja enostavnih in      |
|nezahtevnih objektov.                     |
|– Postavljanje ograj ni dopustno.               |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|SK – k – površine podeželskega naselja, površine kmetij    |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: a, ac                   |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti  poleg bivanja še: kmetijstvo in  |
|dopolnilne dejavnosti na kmetiji so dopustne spremljajoče   |
|poslovne dejavnosti. Dejavnosti so dopustne pod pogojem, da  |
|nimajo povečanih negativnih vplivov na okolje.         |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrsta dopustnih stavb:                     |
|– 11100 Enostanovanjske stavbe,                |
|– 11210 Dvostanovanjske stavbe,                |
|– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,            |
|– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: poslovne in   |
|obrtne dejavnosti (do 200 m2 BEP),               |
|– 12510 Industrijski objekti – dopustne so samo delavnice za  |
|dopustne dejavnosti do velikosti BEP 200 m2,          |
|– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot |
|so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi), ki služijo samo |
|za potrebe območja,                      |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni  |
|vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste,    |
|zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za |
|potrebe območja,                        |
|2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični   |
|sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.         |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele            |
+---------------------------------------------------------------+
|FI do 0,5                           |
|FZ do 30 %                           |
|FOZP nad 30 %                         |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje:                |
|Vertikalni gabariti, višina objektov:             |
|Tipologija objektov a:                     |
|– Plitva streha: dovoljen višinski gabarit do (K) + P + 1 + 1M.|
|Dovoljena višina objekta do 10,00 m.              |
|– Strma streha: dovoljen višinski gabarit do (K) + P + 2M.   |
|Dovoljena višina objekta do 10,00 m.              |
|Tipologija objektov ac:                    |
|– Dovoljena višina objekta do 10,00 m.             |
|Oblikovanje tlorisnih gabaritov:                |
|– Tlorisni gabariti morajo biti v razmerju krajše stranice   |
|napram daljši stranici praviloma najmanj 1:1,5.        |
|– Objekti tip ac in pomožni objekti naj nadaljujejo niz ali pa |
|se zgradijo pravokotno na osnovni objekt, tako da se tvorijo  |
|zaprta dvorišča ali naj z glavnim objektom ležijo vzporedno,  |
|tako da tvorijo zaprta dvorišča.                |
+---------------------------------------------------------------+
|– Novogradnje objekta tipa c so lahko oblikovane skladno s   |
|programskimi zahtevami dejavnosti, a ne smejo imeti      |
|maksimalnega tlorisnega gabarita večjega od ostalih stavb v  |
|(pod)enoti urejanja prostora.                 |
|– Objekt tipa ac lahko odstopa od obstoječih tlorisnih     |
|gabaritov enostanovanjskih objektov do +30 %.         |
|Oblikovanje fasad:                       |
|– Objekti tipa a-c in c imajo fasade oblikovane skladno z   |
|dejavnostjo, ki je v stavbi predvidena.            |
|– Za osvetljevanje prostorov se ne uporablja kombinacija    |
|balkonskih vrat z oknom.                    |
|Merila in pogoji za oblikovanje streh:             |
|Dopustni obliki strehe sta strma dvokapnica (naklon od 35° do |
|45°) in plitva dvokapnica (naklon od 20° do 30°).       |
|Strma dvokapnica:                       |
|– Oblikovanje napuščev naj se zgleduje pri izvorni obliki   |
|strešnega napušča: kratki (ca. 30 cm), zidani iz kamnitih skrl |
|ali leseni, največkrat polkrožno zaključeni.          |
|– Dopusten je tudi širok napušč, ki je lesen, raven in ometan. |
|– Dopustni so naslednji zaključki strešin:           |
|– zaključek na čop, z lesenim ali zidanim zatrepom ter frčado, |
|»čubo« na strehi.                       |
|– zaključek s čopom in trikotniško zaključenim zatrepom,    |
|– zaključek brez čopa.                     |
|– Dopustna je izvedba kukrla in nadzidava v skladu z merili in |
|pogoji za oblikovanje in izraba podstrešij brez sprememb    |
|strešne konstrukcije.                     |
|Plitva dvokapnica:                       |
|– Dopusten je trikotniško zaključen zatrep.          |
|– Dopustna je nadzidava v skladu z merili in pogoji za     |
|oblikovanje in izraba podstrešij brez sprememb strešne     |
|konstrukcije.                         |
|– Za obstoječe objekte in novogradnje v območju gradnja    |
|»kukerlov« ni dovoljena. Dopustna je nadzidava v skladu z   |
|merili in pogoji za oblikovanje in izraba podstrešij brez   |
|sprememb strešne konstrukcije.                 |
|– Dodatno osvetljevanje podstrešja je dopustno samo s strešnimi|
|okni. Odprtine za osvetljevanje mansard in izkoriščenih    |
|podstrešij morajo biti odmaknjene od kapi in slemen. Trapezna |
|ali trikotna strešna okna niso dovoljena.           |
|– Strehe objektov tipa ac so lahko ravne ali naklona do 10   |
|stopinj.                            |
+---------------------------------------------------------------+
|Lega objektov na parceli:                   |
|– Za novogradnje objektov je obvezna sestavina PGD za poseg v |
|prostor prikaz lege objekta v skladu z legami izvornih objektov|
|sosednjih objektov v oddaljenosti r = 50 m od zemljišča za   |
|gradnjo načrtovanega objekta.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Ostala merila in pogoji:                    |
|– Za obstoječe vrste stavb, ki na območju niso dopustne, je  |
|dovoljeno samo vzdrževanje ter gradnja enostavnih in      |
|nezahtevnih objektov.                     |
|– 12510 obrtne delavnice, objekt tipa a-c se lahko gradijo na |
|gradbeni parceli stanovanjskega objekta z dopolnilno      |
|dejavnostjo. V tem primeru morajo BEP, namenjene stanovanjski |
|dejavnosti, dosegati vsaj 50 % v obeh stavbah skupaj.     |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|SK – e – površine podeželskega naselja – enodružinska     |
|stanovanjska gradnja z dejavnostmi               |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: a, ac, c                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti po   leg bivanja so dopustne   |
|spremljajoče dejavnosti: gostinstvo, turizem, trgovina,    |
|poslovne dejavnosti, dejavnosti predšolske vzgoje. Dejavnosti |
|so dopustne pod pogojem, da nimajo povečanih negativnih vplivov|
|na okolje.                           |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih stavb:                     |
|– 11100 Enostanovanjske stavbe,                |
|– 11210 Dvostanovanjske stavbe,                |
|– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot |
|so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi), ki služijo samo |
|za potrebe območja,                      |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni  |
|vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste,    |
|zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za |
|potrebe območja,                        |
|– 2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični  |
|sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.         |
|Vrste pogojno dopustnih stavb:                 |
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice          |
|– 122 Upravne in pisarniške stavbe               |
|– 12301 Trgovske stavbe                    |
|– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti         |
|– 12420 Garažne stavbe                     |
|– 12510 Industrijski objekti: dopustne so samo delavnice    |
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo|
|(stavbe za predšolsko vzgojo, jasli in vrtci)         |
|– 12730 Kulturni spomeniki.                  |
|Vrste pogojno dopustnih stavb lahko obsegajo do 30 % stavb v  |
|pripadajoči enoti ali podenoti urejanja prostora.       |
+---------------------------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in dela:                   |
|– Dopustna je nadzidava v skladu z merili in pogoji za     |
|oblikovanje in izraba podstrešij brez sprememb strešne     |
|konstrukcije.                         |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele            |
+------------------------------------+--------------------------+
|Tipi objektov a, ac:        |Tipi objektov c:     |
|FI do 0,5              |FI do 0,6         |
|FZ do 30 %             |FZ do 50 %        |
|FOZP nad 30 %            |FOZP nad 25 %       |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje:                |
|Vertikalni gabariti, višina objektov:             |
|Tipologija objektov a:                     |
|– Plitva streha: dovoljen višinski gabarit do (K) + P + 1 + 1M.|
|Dovoljena višina objekta do 10,00 m.              |
|– Strma streha: dovoljen višinski gabarit do (K) + P + 2M.   |
|Dovoljena višina objekta do 10,00 m.              |
|Tipologija objektov ac:                    |
|– Dovoljena višina objekta do 10,00 m.             |
|Oblikovanje tlorisnih gabaritov:                |
|– Tlorisni gabariti morajo biti v razmerju krajše stranice   |
|napram daljši stranici praviloma 1:1,5.            |
|– Objekti tipa ac in pomožni objekti naj nadaljujejo niz ali pa|
|se zgradijo pravokotno na osnovni objekt, tako da se tvorijo  |
|zaprta dvorišča, ali naj z glavnim objektom ležijo vzporedno, |
|tako da tvorijo zaprta dvorišča.                |
|– Novogradnje objekta tipa c so lahko oblikovane skladno s   |
|programskimi zahtevami dejavnosti, a ne smejo imeti maksimalnih|
|tlorisnih gabaritov večjih od ostalih stavb v (pod)enoti    |
|urejanja prostora.                       |
|– Objekt tipa ac lahko odstopa od obstoječih tlorisnih     |
|gabaritov enostanovanjskih objektov do +30 %.         |
|Oblikovanje fasad:                       |
|– Objekti tipa a-c in c imajo fasade oblikovane skladno z   |
|dejavnostjo, ki je v stavbi predvidena.            |
|– Za osvetljevanje prostorov se ne uporablja kombinacija    |
|balkonskih vrat z oknom.                    |
|Merila in pogoji za oblikovanje streh:             |
|Enako kot za podrobnejšo namensko rabo SK-v.          |
|– Strehe objektov tipa ac so lahko ravne ali naklona do 10   |
|stopinj.                            |
+---------------------------------------------------------------+
|Lega objektov na parceli:                   |
|– Za novogradnje objektov je obvezna sestavina PGD za poseg v |
|prostor prikaz lege objekta v skladu z legami izvornih objektov|
|sosednjih objektov v oddaljenosti r = 50 m od zemljišča za   |
|gradnjo načrtovanega objekta.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Ostala merila in pogoji:                    |
|– Za obstoječe vrste stavb, ki na območju niso dopustne, je  |
|dovoljeno samo vzdrževanje ter gradnja enostavnih in      |
|nezahtevnih objektov.                     |
|– 12510 obrtne delavnice, objekt tipa a-c, se lahko gradijo na |
|gradbeni parceli stanovanjskega objekta z dopolnilno      |
|dejavnostjo.                          |
+---------------------------------------------------------------+
                                «.
32. člen
V 104. členu, se v celoti nadomesti drugi odstavek in tabele z novimi tabelami, tako da se glasijo:
»Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|CU – osrednja območja centralnih dejavnosti          |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: c, av, bv                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti: biv  anje, trgovina, storitvene |
|dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti,    |
|dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno |
|varstvo, kulturne, verske, razvedrilne, rekreacijske in športne|
|dejavnosti.                          |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih stavb:                     |
|– 11221 Tri in večstanovanjske stavbe,             |
|– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene,         |
|– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,     |
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,          |
|– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,         |
|– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,   |
|– 12201 Stavbe javne uprave,                  |
|– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,            |
|– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,          |
|– 12301 Trgovske stavbe,                    |
|– 12303 Bencinski servisi (do 500 m2 površine gradbene     |
|parcele),                           |
|– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,         |
|– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,            |
|– 12620 Muzeji in knjižnice,                  |
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,|
|– 12640 Stavbe za zdravstvo,                  |
|– 12650 Športne dvorane,                    |
|– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,         |
|– 12420 Garažne stavbe,                    |
|– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje, |
|– 2302 Energetski objekti (dopustni so samo fotovoltaični   |
|sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov),        |
|– 24110 Športna igrišča,                    |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas.                         |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:            |
+-----------------------------------+---------------+-----------+
|tipi objektov av:         |tipi objektov |tipi    |
|FI do 1,2             |bv:      |objektov c:|
|FZ do 30 %             |FI do 1,2   |FI do 1,2 |
|FOZP nad 30 %           |FZ do 40 %   |FZ do 40 % |
|                  |FOZP nad 30 % |FOZP nad 25|
|                  |        |%     |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje:                |
|Oblikovanje objektov tipologije av, bv:            |
|– Oblikovanje streh naj sledi oblikovanju obstoječih objektov |
|na območju. V primeru, da imajo obstoječe stavbe dvokapnico, je|
|možna izvedba ravne strehe ali terase.             |
+---------------------------------------------------------------+
|– Barve kritin morajo biti usklajene – enake.         |
|– Nadstreški pri vhodih v objekte morajo upoštevati določene  |
|gradbene meje ob cestah.                    |
|– Streha nadstreškov je lahko ravna.              |
|Oblikovanje objektov tipologije c je skladno s funkcionalnimi |
|zahtevami, funkcijo in lego objekta v enoti, pri tem pa ne sme |
|presegati obstoječih višinskih gabaritov v enoti ali podenoti. |
|Ureditev gradbene parcele:                   |
|– Višinska kota urejenega zemljišča na meji z javno cesto ne  |
|sme biti nižja od višinske kote te ceste.           |
|– Uvoz na dvorišče se uredi z javne ceste.           |
|– Pri namenu in ureditvi zunanjih prostorov objektov se    |
|upošteva, da je pol-javni prostor med stavbo in ulico ali trgom|
|oziroma drugimi javnimi prostori obravnavan skladno s pogoji  |
|urejanja in oblikovanja ožje in širše okolice (ulice,     |
|trga ...). Dvoriščni del gradbenih parcel oziroma zasebni del |
|ob stranskih fasadah objektov se uredi skladno s potrebami   |
|dejavnosti. Skladiščenje (vseh vrst) mora biti v stavbah;   |
|skladiščenje na prostem ni dovoljeno.             |
|– Za ozelenitev pol-javnega prostora se upoštevajo zasaditve  |
|oziroma hortikulturne ureditve širšega, enovito oblikovanega  |
|prostora (ulica, trg ...). Pri tem se prednostno uporablja   |
|avtohtono zelenje.                       |
+---------------------------------------------------------------+
|Ostala merila in pogoji:                    |
|– Če se v območju CU nahajajo obstoječi eno in dvostanovanjski |
|objekti tipa a, b, so na teh objektih dopustne rekonstrukcije, |
|vzdrževalna dela in odstranitev objektov ter gradnja enostavnih|
|objektov in nezahtevnih objektov.               |
|– Kadar gre za zapolnitev vrzeli med že zgrajenimi tovrstnimi |
|objekti, je izjemoma dopustna tudi dopolnilna gradnja objektov |
|tipa a, b, gradnja je dovoljena pod pogoji za območja SS – e2. |
|– V stanovanjskih stavbah ob lokalnih zbirnih cestah in drugih |
|javnih površinah je treba praviloma zagotoviti javna pritličja.|
|– Objekti ne smejo s strešnimi napušči ali drugimi stavbnimi  |
|elementi presegati parcelno mejo. Pomožni in nezahtevni objekti|
|morajo biti locirani v ozadju gradbene enote.         |
|– Objekti morajo biti znotraj gradbene enote umeščeni tako, da |
|je možno zagotoviti ustrezne sanitarno higienske pogoje za   |
|objekte na tej parceli in sosednjih gradbenih parcelah     |
|(osončenje, prevetritev itd.).                 |
|– V celotnem območju urejanja ni dovoljeno postavljati novih  |
|dominant v prostoru.                      |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|CD – i – območje centralnih dejavnosti namenjeno izobraževanju |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: c                     |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavn osti: izobraževanje, rekreacijske in  |
|športne dejavnosti ter spremljajoče dejavnosti, ki služijo tem |
|območjem in nimajo dodatnih prekomernih vplivov na okolje.   |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih stavb:                     |
|– 12113 Gostilne, restavracije in točilnice do 100 m2 BEP: samo|
|za potrebe območja,                      |
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,|
|samo stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko       |
|izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole,           |
|– 12650 Športne dvorane,                    |
|– 12620 Muzeji in knjižnice.                  |
|Vrste pogojno dopustnih stavb:                 |
|– 12420 Garažne stavbe,                    |
|– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot |
|so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi, vodni športi),  |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča, zelenice in|
|druge urejene zelene površine),                |
|– 2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični  |
|sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.         |
+---------------------------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in dela:                   |
|– Sprememba namembnosti v skladu z namembnostjo iz do 40 % BEP |
|stavbe za dovoljene dejavnosti.                |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti:                    |
+---------------------------------------------------------------+
|tipi objektov c                        |
|FI do 1,2                           |
|FZ do 40 %                           |
|FZOP skladno z normativi dejavnosti              |
|Na podlagi normativov za posamezno dejavnost so dopustni tudi |
|odstopi od zgoraj navedenih vrednosti.             |
+---------------------------------------------------------------+
|Ostala merila in pogoji:                    |
|– Če se v območju nahajajo obstoječi eno in dvostanovanjski  |
|objekti tipa a ali b ali drugi nestanovanjski objekti, ki niso |
|skladni z namembnostjo območja, so na teh objektih dopustne  |
|rekonstrukcije (brez povečanja BTP objekta), vzdrževalna dela |
|in odstranitev objektov ter gradnja enostavnih in nezahtevnih |
|objektov.                           |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|CD – c – območja centralnih dejavnosti za opravljanje verskih |
|obredov                            |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: c                     |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavn osti: kulturne, verske dejavnosti ter  |
|spremljajoče dejavnosti, ki služijo tem območjem in nimajo   |
|dodatnih prekomernih vplivov na okolje.            |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih stavb:                     |
|– 1272 Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke   |
|stavbe.                            |
|Pogojno dopustne kot dopolnilna dejavnost (župnišče)      |
|– 11100 Enostanovanjske stavbe.                |
+---------------------------------------------------------------+
|Ostala merila in pogoji:                    |
|– Če so v območju obstoječi eno in dvostanovanjski objekti tipa|
|a ali b ali drugi nestanovanjski objekti, ki niso skladni z  |
|namembnostjo območja oziroma ne služijo opravljanju osnovne  |
|dejavnosti, so na teh objektih dopustne spremembe namembnosti |
|za dovoljene dejavnosti, rekonstrukcije (brez povečanja BTP  |
|objekta), vzdrževalna dela in odstranitev objektov.      |
+---------------------------------------------------------------+
                                «.
33. člen
V 105. členu, se v celoti nadomestijo drugi odstavek in tabele z novimi tabelami, tako da se glasijo:
»Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|IP – površine za industrijo                  |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: f, ac, av, e               |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti: proiz vodne in poslovne dejavnosti |
|ter spremljajoče dejavnosti: trgovina, skladiščenje, strokovne,|
|tehnične znanstvene dejavnosti, gostinstvo in druge dejavnosti,|
|ki služijo območjem.                      |
|Izkjučujoča dejavnost: bivanje.                |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih stavb:                     |
|– 12510 Industrijske stavbe,                  |
|– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,           |
|– 22232 Čistilne naprave,                   |
|– 23020 Energetski objekti,                  |
|– 23040 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni|
|drugje,                            |
|– 24203 Odlagališča odpadkov – zbirni center za odpadke,    |
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo temu  |
|območju),                           |
|– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,          |
|– 12301 Trgovske stavbe (do 300 m2 BTP),            |
|– 12303 Bencinski servisi,                   |
|– 12420 Garažne stavbe,                    |
|– 21311 Letališke steze in ploščadi: heliport – na podlagi   |
|pogojev in soglasja pristojnih služb,             |
|– 22130 Prenosna komunikacijska omrežja,            |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas (samo druga javna igrišča, zelenice in druge   |
|urejene zelene površine),                   |
|– 2302 Energetski objekti.                   |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:            |
|FZ: do 60 %                          |
|FI do 1,2                           |
|FZOP nad 20 %                         |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje:                |
|– Višina novih objektov se prilagaja višini že zgrajenih    |
|objektov v EUP, če tehnološki proces ne zahteva drugače, kar  |
|mora biti v PGD posebej utemeljeno.              |
|– Višinska kota pritličja ne sme biti nižja od nivoja pločnika |
|oziroma javnih cest (če pločnika ni) na katere meji zemljišče s|
|stavbo. Kolikor višinska kota javnih cest varira, se kota   |
|pritličja prilagodi tisti cesti, na katero je orientirana   |
|glavna stran objekta.                     |
|Oblikovanje fasad:                       |
|– Pretirano členjenje in drobljenje fasad ni dovoljeno. Glavne |
|fasade morajo biti orientirane proti javnim cestam.      |
|Oblikovanje streh:                       |
|– Objekti, širši od 10 m, imajo lahko samo ravno streho ali  |
|streho z nagibom do 8o; Ožje stavbe imajo lahko tudi nagnjeno |
|streho 40o (+/-10 %); v tem primeru mora biti sleme strehe   |
|vzporedno z daljšo stranico objekta. Pri umeščanju stavb v   |
|nagnjen teren se sleme orientira vzporedno s plastnicami.   |
|– Drugačen naklon od ravnega ali od naklona 40o +-10 % je možen|
|v primeru rekonstrukcije ali dozidave obstoječih stavb, ko bi |
|prizidek z drugačnim naklonom strehe od obstoječega, lahko   |
|pomenil oblikovno neskladje, kar mora biti v PGD posebej    |
|utemeljeno.                          |
+---------------------------------------------------------------+
|Ostala merila in pogoji:                    |
|– Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti |
|naj se organizirajo predvsem ob javnem mestnem prostoru, druge |
|proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov.         |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|IG – območje gospodarske cone                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: f, av, e, ac               |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti: proiz vodne, prometne, skladiščne, |
|obrtne in poslovne dejavnosti ter spremljajoče dejavnosti:   |
|trgovina, strokovne, tehnične znanstvene dejavnosti,      |
|izobraževanje, gostinstvo in druge dejavnosti, ki služijo   |
|območjem.                           |
|Izkjučujoča dejavnost: bivanje.                |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih stavb:                     |
|– 12510 Industrijske stavbe (stavbe za proizvodno obrt in   |
|servise),                           |
|– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,           |
|– 12303 Bencinski servisi,                   |
|– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,         |
|– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,          |
|– 12301 Trgovske stavbe (do 2000 m2),             |
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo temu  |
|območju),                           |
|– 12420 Garažne stavbe,                    |
|– 21311 Letališke steze in ploščadi: heliport – na podlagi   |
|pogojev in soglasja pristojnih služb,             |
|– Parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo |
|3,5 ton, za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil,  |
|– 22130 Prenosna komunikacijska omrežja,            |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas (samo druga javna igrišča, zelenice in druge   |
|urejene zelene površine),                   |
|– 2302 Energetski objekti.                   |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:            |
|FZ: do 60 %                          |
|FI do 1,0                           |
|FZOP nad 20 %                         |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje:                |
|Višina objektov:                        |
|– Višina novih objektov se mora prilagajati višini že zgrajenih|
|objektov v enoti urejanja prostora, če tehnološki proces ne  |
|zahteva drugače.                        |
|– Višinska kota pritličja ne sme biti nižja od nivoja pločnika |
|oziroma javnih cest (če pločnika ni) na katere meji gradbena  |
|parcela. Kolikor višinska kota javnih cest varira, se kota   |
|pritličja prilagodi tisti cesti, na katero je orientirana   |
|glavna stran objekta.                     |
|Oblikovanje fasad:                       |
|– Pretirano členjenje in drobljenje fasad ni dovoljeno. Glavne |
|fasade morajo biti orientirane proti javnim cestam.      |
|Oblikovanje streh:                       |
|– Objekti, širši od 10 m, imajo lahko samo ravno streho ali  |
|streho z nagibom do 8o.                    |
|– Ožje stavbe imajo lahko tudi nagnjeno streho 40o (+/-10 %); v|
|tem primeru mora biti sleme strehe vzporedno z daljšo stranico |
|objekta. Pri umeščanju stavb v nagnjen teren se sleme orientira|
|vzporedno s plastnicami. Kritina strme strehe mora biti opečna |
|v naravni oranžno-opečni barvi.                |
|– Drugačen naklon od ravnega ali od naklona 40o je možen v   |
|primeru rekonstrukcije ali dozidave obstoječih stavb, ko bi  |
|prizidek z drugačnim naklonom strehe od obstoječega lahko   |
|pomenil oblikovno neskladje, kar mora biti v PGD posebej    |
|utemeljeno.                          |
+---------------------------------------------------------------+
|Ostala merila in pogoji:                    |
|– Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti |
|naj se organizirajo predvsem ob javnem mestnem prostoru, druge |
|proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov.         |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo        |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: f, ac                   |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti: kmetijska proizvodnja, reja živali,|
|ter spremljajoče dejavnosti: trgovina, skladiščenje, strokovne,|
|tehnične znanstvene dejavnosti, izobraževanje, gostinstvo in  |
|druge dejavnosti, ki služijo območjem.             |
|Izključujoča dejavnost: bivanje.                |
+---------------------------------------------------------------+
|Dopustne vrste stavb:                     |
|– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,            |
|– 12712 Stavbe za rejo živali,                 |
|– 12713 Stavbe za spravilo pridelka,              |
|– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,         |
|– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,            |
|– 22232 Čistilne naprave,                   |
|– 2302 Energetski objekti.                   |
|Če služijo zadovoljevanju vsakdanjih potreb delovanja območja |
|oziroma če dopolnjujejo osnovno namembnost območja, so dopustne|
|tudi naslednje stavbe:                     |
|– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe do 300 m2 BTP,   |
|– 12301 Trgovske stavbe za potrebe kmetijstva do 500 m2 BTP.  |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:            |
|FZ: do 60 %                          |
|FI: do 1,0                           |
|FZOP: nad 30 %                         |
+---------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji za oblikovanje:                |
|Višinski gabariti in višine objektov:             |
|– Višina novih objektov naj se prilagaja višini že zgrajenih  |
|objektov v enoti urejanja prostora, če tehnološki proces ne  |
|zahteva drugače.                        |
|– Višina objektov je dovoljena do gabarita (K)P+1M.      |
|– Višina objekta je dovoljena do višine 11,00 m.        |
|– Višinska kota pritličja ne sme biti nižja od nivoja pločnika |
|oziroma javnih cest (če pločnika ni), na katere meji zemljišče |
|s stavbo. Kolikor višinska kota javnih cest varira, se kota  |
|pritličja prilagodi tisti cesti, na katero je orientirana   |
|glavna stran objekta.                     |
|Oblikovanje streh:                       |
|– Objekti, širši od 10 m, imajo lahko samo ravno streho ali  |
|streho z nagibom do 8o.                    |
|– Ožje stavbe imajo lahko tudi nagnjeno streho 40o (+/-10 %); v|
|tem primeru mora biti sleme strehe vzporedno z daljšo stranico |
|objekta. Pri umeščanju stavb v nagnjen teren se sleme orientira|
|vzporedno s plastnicami. Kritina strme strehe mora biti opečna |
|v naravni oranžno-opečni barvi.                |
|– Drugačen naklon od ravnega ali od naklona 40o (+/-10 %) je  |
|možen v primeru rekonstrukcije ali dozidave obstoječih stavb, |
|ko bi prizidek z drugačnim naklonom strehe od obstoječega lahko|
|pomenil oblikovno neskladje, kar mora biti v PGD posebej    |
|utemeljeno.                          |
|Pri izvedbi strešnih oken za osvetljevanje mansard je potrebno |
|omejiti njihovo število na nujno potrebni minimum.       |
+---------------------------------------------------------------+
|Ostala merila in pogoji:                    |
|– Če so v območju IK stanovanjski objekti tipa a, b ali drugi |
|objekti, ki po namenski rabi ne sodijo v IK, so na teh objektih|
|dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev |
|objektov.                           |
|– Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti |
|naj se organizirajo predvsem ob javnem mestnem prostoru, druge |
|proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov.         |
+---------------------------------------------------------------+
                                «.
34. člen
V 106. členu, se v celoti nadomesti drugi odstavek in tabele z novimi tabelami, tako da se glasijo:
»Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
+---------------------------------------------------------------+
|BT – površine za turizem                    |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: c, a, b                  |
+---------------------------------------------------------------+
|Dopustne vrste dejavnosti: g ostinstvo in turizem, trgovina, |
|storitvene dejavnosti, poslovne dejavnosti, kulturne, verske, |
|razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti.        |
+---------------------------------------------------------------+
|Dopustne vrste stavb:                     |
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,          |
|– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,          |
|– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,         |
|– 12420 Garažne stavbe,                    |
|– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,         |
|– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,   |
|– 12303 Bencinski servisi (do 500 m2 površine gradbene     |
|parcele),                           |
|– 12301 Trgovske stavbe (do 500 m2 BTP),            |
|– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,            |
|– 12650 Športna dvorana,                    |
|– 2302 Energetski objekti (dopustni so samo fotovoltaični   |
|sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov),        |
|– 24110 Športna igrišča,                    |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas.                         |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele            |
|FZ: do 60 %                          |
|FI: do 1,2                           |
|FZOP: nad 30 %                         |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|BD – površine drugih območij, namenjena zlasti nakupovalnim  |
|centrom                            |
+---------------------------------------------------------------+
|Tipologija zazidave: e, av, bv                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti: tr    govina, gostinstvo in   |
|turizem,storitvene dejavnosti, poslovne dejavnosti, kulturne, |
|verske, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti.    |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih stavb:                     |
|– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,         |
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,          |
|– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,   |
|– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,          |
|– 12301 Trgovske stavbe,                    |
|– 12302 Sejemske dvorane, razstavišča,             |
|– 12303 Bencinski servisi,                   |
|– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,         |
|– 12420 Garažne stavbe,                    |
|– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,            |
|– 12650 Športna dvorana,                    |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas,                         |
|– 21311 Letališke steze in ploščadi: heliport na podlagi    |
|pogojev in soglasja pristojnih služb,             |
|– 22130 Prenosna komunikacijska omrežja,            |
|– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,          |
|– 2302 Energetski objekti (dopustni so samo fotovoltaični   |
|sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov),        |
|– 24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilske,    |
|motoristične ali konjske dirke, garderobe.           |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:            |
|FI do 1,2                           |
|FZ od 20 % do 60 %                       |
|FZOP: nad 20 %                         |
+---------------------------------------------------------------+
                                «.
35. člen
V tabelah drugega odstavka 107. člena, se nadomestijo posamezna polja, kot sledi:
1. V tabeli z naslovom »ZS – površine za rekreacijo in šport« se nadomesti:
– celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: rekreacija, šport, preživljanje prostega časa z dopolnilnimi dejavnostmi.«
– celotno polje »dopustne vrste stavb« z:
+---------------------------------------------------------------+
|Dopustne vrste stavb:                     |
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,          |
|– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,          |
|– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,         |
|– 12420 Garažne stavbe,                    |
|– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,         |
|– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,   |
+---------------------------------------------------------------+
|– 12301 Trgovske stavbe do 100 m2 BEP samo za potrebe območja, |
|– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,            |
|– 12650 Športna dvorana,                    |
|– 2302 Energetski objekti (dopustni so samo fotovoltaični   |
|sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov),        |
|– 24110 Športna igrišča, razen površin za avtomobilske,    |
|motoristične ali konjske dirke, garderobe,           |
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo |
|in prosti čas.                         |
+---------------------------------------------------------------+
2. V tabeli z naslovom »ZP – parki«:
– celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: preživljanje prostega časa z dopolnilnimi dejavnostmi.«
3. se nadomesti celotna tabela z naslovom »ZD – druge urejene zelene površine«, ki se glasi:
+---------------------------------------------------------------+
|ZD – druge urejene zelene površine               |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste posegov v prostor in njihova namembnost         |
+---------------------------------------------------------------+
|– Na teh površinah se ohranja primarna namenska raba.     |
|– Dopustna je gradnja protihrupnih zaščitnih objektov, ter   |
|nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s prilogo 3.    |
+---------------------------------------------------------------+
4. V tabeli z naslovom »ZK – pokopališča«:
– celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: kulturne, verske dejavnosti ter spremljajoče dejavnosti, ki služijo tem območjem in nimajo dodatnih prekomernih vplivov na okolje.«
36. člen
V besedilu 107. člena se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Na vseh območjih zelenih površin se dovoli gradnja gospodarske javne infrastrukture, če je zaradi tehničnih razlogov ni mogoče graditi na območjih drugih namenskih rab.«
37. člen
V tabelah drugega odstavka 108. člena, se nadomestijo posamezna polja, kot sledi:
1. V tabeli z naslovom »PC – površine cest« se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: promet, transport s spremljajočimi dejavnostmi.«
2. V tabeli z naslovom »PO – druge prometne površine« se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: mirujoči promet z spremljajočimi dejavnostmi.«
3. V tabeli z naslovom »PŽ – površine železnic« se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: promet, transport s spremljajočimi dejavnostmi.«
4. V tabeli z naslovom »PL – letališča« se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: promet, transport s spremljajočimi dejavnostmi.«
38. člen
V tabeli drugega odstavka 109. člena, se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: dejavnosti iz področja energetike.«, ter se v polju z naslovom »Vrste dopustnih stavb in objektov:« črta besedilo, ki se glasi: »(dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov),«.
39. člen
V tabeli drugega odstavka 110. člena, se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: dejavnosti s področja okoljske infrastrukture.«.
40. člen
V tabeli drugega odstavka 111. člena, se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: dejavnosti s področja javne uprave in obrambe z dopolnilnimi dejavnostmi.«.
41. člen
V tretjem odstavku 112. člena, se nadomestita celotni tabeli z novima tabelama z naslednjo vsebino:
»
+---------------------------------------------------------------+
|K1 – najboljša kmetijska zemljišča so namenjena kmetijski   |
|proizvodnji                          |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti:                  |
|– kmetijstvo in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.   |
+---------------------------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in druga dela:                |
|Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč so dovoljene:    |
|– kmetijske prostorsko ureditvene operacije skladno z zakonom o|
|kmetijskih zemljiščih,                     |
|– vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim |
|delovanjem voda,                        |
|– sanacije površinskih kopov,                 |
|– postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske    |
|dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).            |
|– Dopustna je gradnja podzemnih objektov, naprav in omrežij za |
|potrebe, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.|
|Objekti, naprave in omrežja morajo izpolnjevati naslednje   |
|pogoje: ne smejo bistveno zmanjšati obdelovalnega potenciala  |
|kmetijskih zemljišč, načrtovani morajo biti tako, da omogočajo |
|lastnikom zemljišč dostop do kmetijskih zemljišč, ne smejo   |
|ovirati drugih vzporednih dejavnosti na kmetijskih zemljiščih |
|ter morajo biti v lokalnem javnem interesu.          |
|– Dopustne so raziskave mineralnih surovin pod pogojem, da   |
|raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja|
|na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo|
|v prejšnje stanje.                       |
|– Dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno |
|s prilogo 3 tega odloka, vendar pod naslednjimi pogoji:    |
|– Postavitev objektov ne sme povzročiti drobljenja kmetijskih |
|zemljišč.                           |
+---------------------------------------------------------------+
|– Gradnja nezahtevnih (kozolec, kmečka lopa, silos, skedenj,  |
|senik, gnojišče, rastlinjak, zbiralnik gnojnice ali gnojevke in|
|betonsko korito) ter enostavnih pomožnih kmetijsko gozdarskih |
|objektov (čebelnjak, kozolec, molzišče, hlevski izpust, kašča) |
|samo v primeru, da na grajenem območju kmetije ter na območjih |
|namenske rabe SK, A in IK ni izvedljiva. Obvezna je pridobitev |
|pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe, razen v primeru|
|postavitve čebelnjaka, kjer je potrebno pridobiti mnenje    |
|čebelarske svetovalne službe. Iz mnenja čebelarske svetovalne |
|službe mora izhajati, da je zemljišče, kjer je predvidena   |
|postavitev čebelnjaka, skladno s predpisi, ki urejajo     |
|čebelarstvo, da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše |
|in čebelarski pašni red ter da je investitor vpisan v priznano |
|rejsko organizacijo za kranjsko čebelo. Objekti morajo biti  |
|zgrajeni z upoštevanjem značilnosti tradicionalnih       |
|arhitekturnih vzorcev. Maksimalni tlorisni gabarit posameznega |
|rastlinjaka je 15,0x5,0 m ter maksimalna višina rastlinjaka 3,0|
|m. Ti objekti, razen rastlinjakov, silosov, gnojišč,      |
|zbiralnikov gnojnice ali gnojevke in betonskih korit, morajo  |
|biti v celoti iz lesa; armiranobetonski so lahko samo temelji |
|pri kozolcih in senikih. Teh objektov ni možno priključevati na|
|javno komunalno infrastrukturo.                |
|– Dovoljena postavitev prostorov za piknike (ob upoštevanju  |
|požarno-varstvenih predpisov) z možnostjo šotorjenja do največ |
|3 dni.                             |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|K2 – druga kmetijska zemljišča so namenjena kmetijski     |
|proizvodnji                          |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrste dopustnih dejavnosti:                  |
|– kmetijstvo in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.   |
+---------------------------------------------------------------+
|Dopustne gradnje in druga dela:                |
|Na območjih drugih kmetijskih zemljišč so dovoljene:      |
|– kmetijske prostorsko ureditvene operacije, skladno z zakonom |
|o kmetijskih zemljiščih,                    |
|– vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim |
|delovanjem voda,                        |
|– sanacije površinskih kopov,                 |
|– postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske    |
|dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).            |
|– Dopustna je gradnja podzemnih objektov, naprav in omrežij za |
|potrebe, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.|
|Objekti, naprave in omrežja morajo izpolnjevati naslednje   |
|pogoje: ne smejo bistveno zmanjšati obdelovalnega potenciala  |
|kmetijskih zemljišč, načrtovani morajo biti tako, da omogočajo |
|lastnikom zemljišč dostop do kmetijskih zemljišč, ne smejo   |
|ovirati drugih vzporednih dejavnosti na kmetijskih zemljiščih |
|ter morajo biti v lokalnem javnem interesu.          |
|– Dopustne so raziskave mineralnih surovin pod pogojem, da   |
|raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja|
|na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo|
|v prejšnje stanje.                       |
|– Dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno |
|s prilogo 3 tega odloka, vendar pod naslednjimi pogoji:    |
|– Postavitev objektov ne sme povzročiti drobljenja kmetijskih |
|zemljišč.                           |
|– Gradnja nezahtevnih (kozolec, kmečka lopa, silos, skedenj,  |
|senik, gnojišče, rastlinjak, zbiralnik gnojnice ali gnojevke in|
|betonsko korito) ter enostavnih pomožnih kmetijsko gozdarskih |
|objektov (čebelnjak, kozolec, molzišče, hlevski izpust, kašča) |
|samo v primeru, da na grajenem območju kmetije ter na območjih |
|namenske rabe SK, A in IK ni izvedljiva. Obvezna je pridobitev |
|pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe, razen v primeru|
|postavitve čebelnjaka, kjer je potrebno pridobiti mnenje    |
|čebelarske svetovalne službe. Iz mnenja čebelarske svetovalne |
|službe mora izhajati, da je zemljišče, kjer je predvidena   |
|postavitev čebelnjaka, skladno s predpisi, ki urejajo     |
|čebelarstvo, da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše |
|in čebelarski pašni red ter da je investitor vpisan v priznano |
|rejsko organizacijo za kranjsko čebelo. Objekti morajo biti  |
|zgrajeni z upoštevanjem značilnosti tradicionalnih       |
|arhitekturnih vzorcev. Maksimalni tlorisni gabarit posameznega |
|rastlinjaka je 15,0x5,0 m ter maksimalna višina rastlinjaka 3,0|
|m. Ti objekti, razen rastlinjakov, silosov, gnojišč,      |
|zbiralnikov gnojnice ali gnojevke in betonskih korit, morajo  |
|biti v celoti iz lesa; armiranobetonski so lahko samo temelji |
|pri kozolcih in senikih. Teh objektov ni možno priključevati na|
|javno komunalno infrastrukturo.                |
|– Dovoljena postavitev prostorov za piknike (ob upoštevanju  |
|požarno-varstvenih predpisov) z možnostjo šotorjenja do največ |
|3 dni.                             |
+---------------------------------------------------------------+
                                «.
42. člen
V tabeli drugega odstavka 114. člena, se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: dejavnosti s področja upravljanja in izrabe voda.«.
43. člen
V tabeli drugega odstavka 115. člena, se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: rudarstvo in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.«.
44. člen
V tabeli drugega odstavka 116. člena, se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: dejavnosti s področja obrambe z dopolnilnimi dejavnostmi izven območij naselij.«.
45. člen
117. člen se popravi tako, da se:
1. v tabeli drugega odstavka 117. člena, nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: dejavnosti s področja varstva iz zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
2. v tabeli pod »vrste dopustnih stavb in objektov« v prvi alineji namesto besede »obrambe« zapiše »varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami«,
3. za zadnjim stavkom doda novi stavek, ki se glasi: »Dovoljena je gradnja objektov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč.«.
46. člen
V prvem odstavku 121. člena, se za besedo »OPPN« doda besedilo z naslednjo vsebino: », ter kadar gre za preseganje določil tega odloka, pri čemer se ne spreminja prevladujoča podrobna namenska raba«.
V osmem odstavku 121. člena, se prva alineja v celoti nadomesti z naslednjo vsebino:
»– vzdrževanje, rekonstrukcija in nadomestna gradnja objektov v enakih tlorisnih gabaritih«.
47. člen
122. člen se spremeni tako, da:
1. se uvodno določilo drugega odstavka dopolni in se besedi »predviden« doda črka »a«, temu pa sledi beseda »gradnja«,
2. pred prvo, drugo in sedmo alinejo se črta beseda »gradnja«,
3. pri tretji alineji se besedo »igrišče« nadomesti z »igrišča«,
4. pri četrti alineji se besedi »kamp« doda črka »a«,
5. pri osmi alineji se besedi »prostorske ureditve« nadomesti z besedama »prostorskih ureditev«.
48. člen
V sedmem odstavku 123. člena se prva alineja v celoti nadomesti z naslednjo vsebino: »vzdrževanje, rekonstrukcija in nadomestna gradnja objektov v enakih tlorisnih gabaritih«.
49. člen
V 124. členu, se doda za prvim odstavkom nov odstavek, ki se glasi: »Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna Uradni list RS, št. 9/98, 1/00, 58/01, 108/01«, ter v celoti se briše točka enajst. Ostali odstavki se skladno preštevilčijo.
50. člen
V drugem odstavku 125. člena se nadomesti številka Uradnega lista »12/07« s »120/07«.
V četrti točki se na koncu doda »velja v delu za območje EUP PO 27«.
V peti točki se na koncu doda »velja v delu za območje EUP PO 41«.
V deveti točki se za besedo »Občinskem« doda besedo »podrobnem«.
Doda se nova deseta točka ki se glasi: »Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni (Uradni list RS, št. 57/94, 19/08, 29/10, 52/10) – velja v delu za območje EUP PO 37/1 in PO 37/2«.
Doda se nova enajsta točka ki se glasi:
»Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POC Veliki Otok enota urejanja prostora PO 01 Veliki Otok – tehnološki park (Uradni list RS, št. 29/12)«.
51. člen
V celoti se nadomesti priloga 1 z naslednjo vsebino:
52. člen
V celoti se nadomesti priloga 2 z naslednjo vsebino:
53. člen
V celoti se nadomesti priloga 3 z naslednjo vsebino:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna so stalno na vpogled pri občinski službi za urejanje prostora Občine Postojna.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2012
Postojna, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost