Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Št. 1.6. -412/12 Ob-4543/12 , Stran 2329
Št. 1.6. -412/12 Ob-4543/12
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljajo na podlagi Pravilnika o ravnanju z nepremičnim premoženjem družbe SŽ – PB (z dne 12. 6. 2012)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin – dveh počitniških objektov
I. Predmet prodaje sta naslednja počitniška objekta: 1. Rab, Počitniški objekt v naselju Dumići, objekt s 13 enotami, skupnimi prostori in dvoriščem, v skupni izmeri 574 m2, zgrajenem leta 1962. Objekt je kot lastnina SŽ, d.o.o. evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Rabu na parceli št. 1926/2 v zk. vl. št. 954, k.o. Supetarska Draga. Nepremičnina se prodaja v kompletu za izhodiščno ceno s plačilom v enkratnem znesku 260.000,00 EUR. 2. Korčula, Počitniški objekt v naselju Lumbarda, objekt s 5 enotami, skupnimi prostori in pripadajočim zemljiščem, v skupni izmeri 1488 m2, zgrajen vsaj pred 100 leti. Objekt je kot lastnina SŽ, d.o.o. evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Korčuli na parcelah št. 217/2 zgr., 558 zgr., 1493/2, 1493/3, 1493/4, 1493/6, 1493/9, 1494/10, 1494/12, 1498/1, 1498/2, 1498/3, 1502/1, 1502/2, 1502/3, 3881/2, v zk vl. št. 341, k.o. Lumbarda. Nepremičnina se prodaja v kompletu za izhodiščno ceno s plačilom v enkratnem znesku 670.000,00 EUR. Nepremičnini sta prosti bremen. II. Pogoji za sodelovanje: Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprti ovojnici na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj! – (navedba objekta pod zaporedno številko). Rok za predložitev ponudb je 23. 11. 2012. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, najkasneje do vključno 23. 11. 2012, do 15. ure. Odpiranje ponudb bo 27. 11. 2012, v prostorih Slovenskih železnic, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri. Vsebina ponudbe: Ponudniki so lahko fizične osebe z državljanstvom v Republiki Hrvaški (v nadaljevanju:RH) ali pravne osebe s sedežem v RH, ter fizične osebe z državljanstvom v državi članici EU ali pravne osebe s sedežem v državi članici EU, ki izpolnjujejo pogoje za nakup nepremičnine v Republiki Hrvaški in ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, ki obsega naslednje podatke in listine (posebej za vsako posamično nepremičnino – počitniški objekt): – identifikacijski podatki (ime in priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko) ter tudi hrvaško OIB (osobni identifikacijski broj) številko kolikor jo že ima, – zaporedna številka nepremičnine iz objave in druge natančne podatke nepremičnine, za katero kandidirajo in dajejo ponudbo, – ponujeno ceno v EUR, v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od navedene objavljene izhodiščne prodajne cene, – navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa ponudnika (naziv banke in številka računa), – fizične osebe morajo obvezno priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe morajo obvezno priložiti overjen izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list, – potrdilo o plačani varščini, – pisno izjavo ponudnika, da je seznanjen z zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine in, da se strinja z razpisnimi pogoji. Drugi pogoji: Predmetni nepremičnini se prodajata po načelu “videno-kupljeno”. Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, ponujena cena pa izražena v EUR. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, za katero je oddal ponudbo, in sicer namen nakazila »varščina – (navedba enote pod zaporedno številko)«, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun SŽ, d.o.o., (Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana; naslov banke: Nova ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana; IBAN: SI56029230019346887; SWIFT oziroma BIC: LJBASI2X. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Do roka za oddajo ponudb, ki je določen s tem razpisom, lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja in se odreka odškodninskim zahtevkom iz naslova stvarnih napak. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno nepremičnino bo odločala najvišja ponujena cena. V primeru prejema več ponudb z navedbo iste kupnine, bodo pozvani ponudniki k dopolnitvi ponudbe – na pogajanja. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom poslovodstva izbran za najugodnejšega ponudnika. Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najpozneje do 31. 12. 2012. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V tem roku mora uspeli ponudnik priskrbeti kopijo potrdila OIB (davčna številka v RH) in notarsko overjeno kopijo osebnega dokumenta, kolikor le-ta ni državljan RH, žig notarske overitve pa uradno prevesti v hrvaški jezik. V tem roku mora uspeli ponudnik, ki ni državljan RH, predložiti prodajalcu dokaz, da je ob prilaganju mapne kopije, za namen vknjižbe v statusu državljana EU, pri pristojnem urbanističnem organu RH zaprosil za izdajo potrdila o statusu parcele (dokaz, da se parcela, na kateri je stavba zgrajena, nahaja v stavbni coni) ter potrdila Ministrstva za zaščito narave in okolja RH v Zagrebu, da se nepremičnina ne nahaja v z zakonom zaščitenem območju, na katerem je omejen promet z nepremičninami v korist tujih pravnih ali fizičnih oseb. Prodajalec ob objavi te ponudbe jamči, da so vse predmetne nepremičnine primerne za prodajo državljanom EU. Kolikor najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec v navedenem roku ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača celotne kupnine, se prodajni postopek razveljavi, varščino pa obdrži prodajalec. Izbrani ponudnik mora v roku 30 dni od overitve podpisa prodajalca, prodajno pogodbo priglasiti na pristojnem davčnem uradu, izpostavi na Rabu ali na Korčuli in na podlagi odmere plačati davek na promet nepremičnin, ki znaša 5% od prodajne vrednosti. Stroške priprave pogodbe, sklenitve in izvedbe vpisa v zemljiško knjigo, nosi prodajalec. Stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter plačilo davka na promet nepremičnin, nosi kupec. Kupnino mora kupec poravnati v enkratnem znesku v roku 15 dni od prejema računa. Nepremičnini bosta prosti in na razpolago za primopredajo (za izročitev v uporabo in posest) izbranima kupcema, po plačilu kupnine oziroma po dogovoru. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 28. 2. 2013. Prodajalec si pridržujejo pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne varščina, kolikor je že bila vplačana. Obveznost družbe Slovenske železnice, d.o.o., da sklene s ponudnikom prodajno pogodbo, ki pisno ponudi najvišjo ceno, je izključena. III. Ogled nepremičnin in dodatne informacije: Ogledi objektov se bodo vršili po predhodnem dogovoru z Emilom Regancinom, na tel. 0038641/623-315 in sicer: – Objekt na Rabu: dne 9. in 10. novembra 2012, – Objekt na Korčuli: dne 16. in 17. novembra 2012. Dodatne informacije o vsebini objave in postopku zbiranja ponudb lahko ponudniki pridobijo na tel. 00386 1/291-46-14 ga. Janja in 00386 1/291-42-93 ga. Maja. Dodatne informacije o pravnih vprašanjih glede pridobivanja dokumentov in glede prometa predmetnih nepremičnin lahko ponudniki pridobijo pri Jovica Krtinić, odvetniku, tel. 00385 52/741-305 (HR), GSM: 00385 98/369-963 (HR), 00386 41/799-572 (SLO). Besedilo javnega zbiranja ponudb bo objavljeno na spletni strani SŽ: http://www.slo-zeleznice.si/sl/podjetje/nepremicnine/razpisi.
Slovenske železnice, d.o.o.

AAA Zlata odličnost