Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3097. Odlok o jubilejnih listinah Občine Laško, stran 8028.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 13. seji dne 3. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o jubilejnih listinah Občine Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste jubilejnih listin Občine Laško, namen, pogoje, postopek in način podeljevanja jubilejnih listin ter način vodenja evidence jubilejnih listin.
2. člen
Jubilejne listine se podeljujejo pravnim osebam.
Jubilejno listino podeljuje župan Občine Laško ali oseba, ki jo župan Občine Laško pooblasti za podelitev jubilejne listine (v nadaljevanju odloka: župan).
Jubilejne listine Občine Laško se podeljujejo društvom in drugim neprofitnim organizacijam, ki imajo svoj sedež ali sedež podružnice, območne enote ali podobno na območju Občine Laško in so dopolnile s tem odlokom predpisano dobo delovanja.
Jubilejne listine Občine Laško se podeljujejo tudi gospodarskim družbam, ki imajo sedež na območju Občine Laško in so dopolnile s tem odlokom predpisano dobo delovanja.
3. člen
Namen jubilejnih listin je v slovesnem obeleženju določene dobe delovanja pravnih oseb iz 2. člena tega odloka ter v spodbujanju njihovega pozitivnega delovanja v lokalnem okolju.
4. člen
O podelitvi jubilejnih listin odloča župan po svoji presoji in na podlagi podatkov o delovanju pravnih oseb iz evidenc občinske uprave. Poleg občinske uprave lahko županu predlaga podelitev jubilejne listine vsaka druga oseba, če so podatki iz evidence občinske uprave nepopolni ali nepravilni ali drugih utemeljenih razlogov.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH LISTINAH
5. člen
Jubilejne listine Občine Laško so:
1. bronasta
2. srebrna
3. zlata.
6. člen
Bronasto jubilejno listino podeli župan Občine Laško ob slovesnosti ali slovesnem sprejemu pri županu.
Število bronastih jubilejnih listin, ki jih pravna oseba lahko prejme, ni omejeno.
Bronasto jubilejno listino prejme pravna oseba kot znak spoštovanja in pozornosti za vsakih deset let delovanja. Bronasta jubilejna listina se ne more podeliti hkrati s srebrno ali zlato jubilejno listino.
Bronasta jubilejna listina obsega uokvirjeno listino, na katero je zapisano slovesno besedilo ali sklep župana s poudarjeno številko, ki označuje leto delovanja pravne osebe, za katero se podeljuje jubilejna listina in podpis župana.
7. člen
Srebrno jubilejno listino podeli župan Občine Laško ob slovesnosti ali slovesnem sprejemu pri županu.
Število srebrnih jubilejnih listin, ki jih pravna oseba lahko prejme, ni omejeno.
Srebrno jubilejno listino prejme pravna oseba kot znak spoštovanja in pozornosti za vsakih petindvajset let delovanja. Srebrna jubilejna listina se ne more podeliti hkrati z zlato jubilejno listino.
Srebrna jubilejna listina obsega uokvirjeno listino, na katero je zapisano slovesno besedilo ali sklep župana s poudarjeno številko, ki označuje leto delovanja pravne osebe, za katero se podeljuje jubilejna listina in podpis župana.
8. člen
Zlato jubilejno listino podeli župan Občine Laško ob slovesnosti ali slovesnem sprejemu pri županu.
Število zlatih jubilejnih listin, ki jih pravna oseba lahko prejme, ni omejeno.
Zlato jubilejno listino prejme pravna oseba kot znak spoštovanja in pozornosti za vsakih petdeset let delovanja.
Zlata jubilejna listina obsega uokvirjeno listino, na katero je zapisano slovesno besedilo ali sklep župana s poudarjeno številko, ki označuje leto delovanja pravne osebe, za katero se podeljuje jubilejna listina in podpis župana.
III. VODENJE EVIDENCE O PODELJENIH JUBILEJNIH LISTINAH
9. člen
Strokovna, administracijska in organizacijska dela v zvezi s podeljevanjem jubilejnih listin opravljajo pristojne službe občinske uprave.
10. člen
Jubilejne listine iz tega odloka se po kronološkem načinu in v skladu z veljavnimi predpisi vpisujejo v ustrezno in pregledno evidenco ter obsegajo naslednje podatke:
– ime in sedež pravne osebe ter osnovne podatke o prejemniku;
– kratka obrazložitev,
– datum podelitve in prejema jubilejne listine.
11. člen
Sredstva za jubilejne listine in njihovo podelitev iz tega odloka se zagotavljajo z občinskim proračunom.
IV. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-006/2012
Laško, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost