Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3089. Pravila za volitve predstavnikov Občine Črna na Koroškem v volilno telo volilne enote ter določanje kandidatov za volitve članov državnega sveta, stran 8023.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 14. redni seji, ki je bila dne 4. 10. 2012 sprejel
P R A V I L A
za volitve predstavnikov Občine Črna na Koroškem v volilno telo volilne enote ter določanje kandidatov za volitve članov državnega sveta
1. člen
Ta pravila določajo število predstavnikov Občine Črna na Koroškem v volilno telo volilne enote (v nadaljevanju: elektorjev), način kandidiranja in njihove izvolitve ter način in postopek določanja kandidata za volitve članov državnega sveta v volilni enoti.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu, izvoli občinski svet v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidate za elektorje lahko predlagajo člani občinskega sveta.
5. člen
(1) Člani občinskega sveta predlagajo kandidata za člana državnega sveta.
(2) Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen
(1) Predlogi z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člane državnega sveta posredujejo predlagatelji občinski upravi 40 dni pred glasovanjem.
(2) Volitve na občinskem svetu izpelje komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katera mora predloge predložiti občinskemu svetu najmanj 35 dni pred glasovanjem.
7. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu.
8. člen
(1) Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu. Voli se samo en elektor.
(2) Izvoljen je kandidat, ki je dobil največ glasov prisotnih članov občinskega sveta.
9. člen
(1) Za kandidata v državni svet se glasuje tako, da se obkroži številka pred njegovim imenom na glasovnici. Imena kandidatov so napisana po abecednem vrstnem redu. Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala večina navzočih članov občinskega sveta.
(2) Če nihče izmed kandidatov ni prejel večine glasov, se glasovanje ponovi tako, da se izbira med dvema kandidatoma, ki sta dobila enako število glasov.
10. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta pri ponovnem glasovanju dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.
11. člen
Kandidaturo s potrebnimi prilogami (zapisnik o poteku volitev, ta pravila …) se v skladu z zakonom posredujejo volilni komisiji, volilne enote najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja.
12. člen
Pravila se sprejemajo z dvotretjinsko večino glasov članov občinskega sveta.
Št. 041-0002/2012-4
Črna na Koroškem, dne 4. oktobra 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost