Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2012, stran 8131.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 12. redni seji dne 16. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2012
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2012 (Uradni list RS, št. 8/11 in 107/11).
1. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     Znesek|
|   |                    |    v evrih|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/podskupina kontov        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  3.020.637,93|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.510.961,89|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  2.273.041,73|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.972.841,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   249.189,98|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   51.010,75|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   237.920,16|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   217.511,15|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    1.200,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |     66,78|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |      0,00|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   19.142,23|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   33.192,86|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   24.869,60|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    8.323,26|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   476.483,18|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   238.032,90|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   238.450,28|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  3.122.531,47|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   796.464,57|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   253.669,89|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   40.763,37|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   450.834,86|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   33.990,44|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   17.206,01|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.456.217,73|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   50.405,96|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   705.943,60|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   129.214,93|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   570.653,24|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   754.769,90|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   754.769,90|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   115.079,27|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |   75.603,43|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   39.475,84|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –101.893,54|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0,00|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      0,00|
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0,00|
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |      0,00|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   126.519,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   126.519,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   126.519,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  –228.412,58|
|   |RAČUNIH                 |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  –126.519,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   101.893,54|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12.  |   228.412,58|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov (trimestnih kontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Rogatec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2012
Rogatec, dne 16. oktobra 2012
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost