Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3103. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice, stran 8036.

Na podlagi 18. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 24. septembra 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice
1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice (Uradni list RS, št. 69/09 in 78/10) se v 3. členu v II. točki črta podtočka 4.2.
2. člen
V 5. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »ter spremembe in dopolnitve OPPN, pod številko projekta 377/11, v avgustu 2012.«.
3. člen
V 6. členu se:
– pred piko na koncu prvega odstavka točke 1. »Obseg« besedilo »3 ha 45 ar 51 m²« nadomesti z besedilom »3 ha 19 ar 78 m²«;
– v točki 2. »Meja« v prvem stavku prvega odstavka črta besedilo »v odmiku 25,00 m od zahodnega rečnega brega« in besedilo »v odmiku 20,00–25,00 m od zahodnega rečnega brega«.
4. člen
V 9. členu se:
– v drugem odstavku besedilo »servisnim objektom« nadomesti z besedilom »servisnima objektoma«;
– v točki 1. »Namembnost« pri Prostorski enoti PE1:
– v prvem odstavku v postavki »12112« za besedo »točilnice« postavi vejica in doda besedilo »razen samopostrežne restavracije«;
– v prvem odstavku v postavki »12610« za besedo »prireditve« postavi vejica in doda besedilo »glasbeni paviljoni in podobno«;
– v prvem odstavku v postavki »12620« besedilo »vendar od teh le galerije, namenjene izključno razstavi del« nadomesti z besedilom »razen stavb za hrambo arhivskih gradiv«;
– drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V paviljonu je dopustna ureditev 12112 Gostiln, restavracij in točilnic – razen samopostrežne restavracije. Pergolo je dopustno nameniti 12610 Stavbam za kulturo in razvedrilo – samo dvorane za družabne prireditve, glasbeni paviljoni in podobno, 12620 Muzejem in knjižnicam – razen stavb za hrambo arhivskih gradiv, in 12301 Trgovskim stavbam – samo prodajne galerije, ter v primeru nadomestitve paviljona 12112 Gostilnam, restavracijam in točilnicam – razen samopostrežne restavracije. V servisnih objektih je dopustna le ureditev tehničnih prostorov, skladišč, sanitarij in drugih pomožnih prostorov.«;
– v točki 2. »Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve« pri Prostorski enoti PE1:
– v prvem stavku prvega odstavka za besedo »privezov« doda besedilo »– s servisnima objektoma«;
– na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »paviljonom in pergolo.«;
– v drugem stavku drugega odstavka beseda »paviljona« nadomesti z besedo »pergole«;
– v tretjem stavku drugega odstavka besedilo »V pritličju paviljona« nadomesti z besedama »Pod pergolo«;
– v zadnjem stavku drugega odstavka besedi »kletni etaži« nadomestita z besedilom »servisnem objektu 1 in servisnem objektu 2« ter črta beseda »tudi«;
– na koncu drugega odstavka doda nov zadnji stavek, ki se glasi: »Pergolo ali prostor pod njo je dopustno zastekliti in pokriti v skupnem obsegu največ polovice tlorisne površine.«;
– v četrtem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Na njem je pritlični paviljon, velikosti največ 50 m².«; dosedanji drugi do četrti stavek postanejo tretji do peti stavek;
– črta šesti odstavek;
– v točki 2. »Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve« pri Prostorski enoti PE3 črtata drugi in peti stavek prvega odstavka; dosedanji tretji in četrti stavek postaneta drugi in tretji stavek.
5. člen
V 11. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
6. člen
V 13. členu:
– v točki 1. »Tlorisni gabariti«:
– se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Pergola: 46,20 m x 7,55 m.
Paviljon: GM paviljona 5,15 m x 9,10 m, pri čemer je GM – gradbena meja, črta, ki je načrtovani objekt ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali pa je od nje odmaknjen v notranjost parcele, namenjene gradnji.«;
– se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Servisni objekt 1: 8,30 m x 8,60 m.
Servisni objekt 2: 12,95 m x 8,70 m.«;
– dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek;
– v točki 2. »Višinski gabariti«:
– se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Pergola je pritlični objekt z višino max. 6 m.
Paviljon je pritlični objekt z višino max. 4 m.«;
– se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Oba servisna objekta sta enoetažna, vkopana, kota tal je na 287.80 m n.v., dostopna s predprostora s strani Gruberjevega prekopa. Pohodna streha obeh objektov je na nivoju zunanje ureditve neposredne okolice.«;
– v točki 3. »Višinske kote terena in objektov«:
– se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Kota pritličja paviljona je 290,00 m n.v.
Kota pritličja pergole je 291,00 m n.v.«;
– se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Kota tal servisnih objektov je 287,80 m n.v.«;
– dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek;
– v dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta zadnji stavek;
– se črtata naslov »Kapacitete območja OPPN« in preostalo besedilo v celoti.
7. člen
V 16. členu se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Parcele, namenjene gradnji, v prostorski enoti PE1:
– parcela, namenjena gradnji parkovne ureditve Špice in obvodne ureditve Ljubljanice in dela Gruberjevega prekopa, P1 meri 7.460 m² in obsega zemljišča s parc. št.: 1706/1 – del k.o. Trnovsko predmestje, 23/27 – del, 23/31, 23/92, 23/93, 25/14, 25/15 – del, 25/25, 25/25 – del, 25/35 – del, 25/36 – del, 25/37, k.o. Prule, 618/1 – del, 643/4 – del, k.o. Karlovško predmestje;
– parcela, namenjena gradnji parkovne in obvodne ureditve dela Gruberjevega prekopa, P2 meri 3.775 m² ter obsega zemljišča s parc. št.: 612/36 – del, 618/1 – del, 643/4 – del, k.o. Karlovško predmestje;
– parcela, namenjena gradnji pergole, P3 meri 403 m² in obsega zemljišča s parc. št.: 25/35 – del, 25/25 – del, k.o. Prule, 618/1, k.o. Karlovško predmestje;
– parcela, namenjena gradnji paviljona, P4 meri 214 m² in obsega zemljišča s parc. št.: 25/15 – del, 25/36 – del, 25/25 – del, k.o. Prule;
– parcela, namenjena gradnji servisnega objekta 1, P5 meri 189 m² in obsega zemljišča s parc. št.: 618/1 – del, 643/4 – del, k.o. Karlovško predmestje;
– parcela, namenjena gradnji servisnega objekta 2, P6 meri 130 m² in obsega zemljišča s parc. št.: 618/1 – del, 643/ – del, k.o. Karlovško predmestje.«
– v prvi alineji tretjega odstavka besedilo »GP PE3« nadomesti z oznako »P7«.
8. člen
V prvem odstavku 17. člena se:
– prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Vsa zemljišča parcel, namenjenih gradnji, z oznako P1, P2 in P7 so namenjena javnemu dobru.«;
– v prvi alineji za številko »25/37« črta besedilo »– del« in za številkami »23/27«, »25/15«, »25/36« doda besedilo »– del«.
9. člen
V 20. členu se:
– na koncu drugega odstavka točke 2. »Varstvo vode in podzemne vode« doda stavek: »Upoštevati je treba omejitve in pogoje za poseganje na vodna in priobalna zemljišča.«
– v prvem stavku petega odstavka točke 2. »Varstvo vode in podzemne vode« za besedo »objektu« doda številka »2«;
– v točki 5. »Odstranjevanje odpadkov«:
– črta prvi odstavek; dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek;
– dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, spremeni tako, da se glasi:
»Ravnanje z odpadki, urejenost zbirnih in odjemnih mest ter dostopnost komunalnim vozilom mora biti urejeno v skladu z veljavnimi predpisi.«.
10. člen
V 22. členu se:
– prvi odstavek točke 1. »Splošni pogoji« črta; dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo prvi do tretji odstavek;
– v drugem stavku točke 3. »Kolesarski promet« besedilo »na severni strani paviljona« nadomesti z besedilom »na izteku ulice Prule«;
– besedilo točke 4. »Motorni promet« spremeni tako, da se glasi:
»Motorni promet poteka po ulici Prule in Gruberjevem nabrežju. Ob vozišču so parkirna mesta. Ohranjajo se dostopi do obstoječih stanovanjskih objektov. Dostava do paviljona je po klančini ob severnem robu osrednje ureditve.«;
– točka 5. »Mirujoči promet« črta v celoti; dosedanji 6. in 7. točka postaneta 5. in 6. točka.
11. člen
V 23. členu se:
– v petem stavku prvega odstavka točke 3. »Kanalizacija« črta besedilo »preko črpališča, ki je načrtovano v kletni etaži paviljona«;
– v prvem stavku drugega odstavka točke 3. »Kanalizacija« črta besedilo »razen strešine paviljona, ki gravitira na ulico Prule«;
– črtata tretji in četrti stavek točke 4. »Plinovod«;
– v četrtem stavku točke 5. »Elektroenergetsko omrežje« besedilo »V kleti paviljona« nadomesti z besedilom »V servisnem objektu 2«.
12. člen
V 25. členu se:
– besedilo točke 1. »Tlorisni gabariti objektov« spremeni tako, da se glasi:
»Tlorisni gabariti objektov smejo odstopati ±0.5 m.«;
– v naslovu točke 2. »Višinski gabariti objekta« se beseda »objekta« nadomesti z besedo »objektov«;
– v točki 2. »Višinski gabariti objekta« znak »–« nadomesti z znakom »±«;
– točka 4. »Kapacitete« črta v celoti; dosedanje 5. do 7. točka postanejo 4. do 6. točka;
– doda točka 7. »Dopustne dodatne ureditve«, ki se glasi:
»V območju P1 je dopustno urediti prezentacije arheologije s soglasjem pristojne strokovne službe za varstvo kulturne dediščine.«
13. člen
Grafični načrti, ki se glasijo:
»3.4. Načrt parcelacije s prikazom javnega dobra   M 1:1000
4.1. Ureditvena situacija – nivo terena        M 1:500
4.3. Prerezi                      M 1:500
4.5. Prometna ureditev                 M 1:500
4.6. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav     M 1:500«,
se nadomestijo z novimi z enakimi naslovi in so sestavni deli tega odloka.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-33/2011-62
Ljubljana, dne 24. septembra 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost