Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3118. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2012 št. 2, stran 8128.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07 UPB-2, 27/08 Odl. US, 76/08 ZLS-O, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 3. izredni seji dne 15. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2012 št. 2
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2012 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v evrih|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupina kontov/konto         |   Rebalans|
|                         |     2012|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  21.315.595|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Tekoči prihodki (70+71)          |  5.836.332|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |Davčni prihodki              |  4.788.009|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  4.168.809|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   345.700|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   273.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |Nedavčni prihodki             |  1.048.323|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   120.823|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    2.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    2.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    40.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   883.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |Kapitalski prihodki            |   224.088|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    11.596|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   212.492|
|   |in nematerialnega premoženja       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |Prejete donacije             |    5.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    5.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |Transferni prihodki            |  15.250.175|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  5.479.852|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  9.770.323|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  21.850.227|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |Tekoči odhodki              |  15.632.595|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   352.564|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    62.837|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.956.109|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    50.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |  13.211.085|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |Tekoči transferi             |  2.642.428|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   278.646|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  1.526.724|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   239.920|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   597.138|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |Investicijski odhodki           |  3.082.138|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  3.082.138|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |Investicijski transferi          |   493.066|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   386.050|
|   |in fizičnim osebam            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   107.016|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |Proračunski primanjkljaj (I.-II.)     |   –534.632|
+------+------------------------------------------+-------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL       |    13.289|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |Prejeta vračila danih posojil       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |    13.289|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    4.400|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |Dana posojila in povečanje kapitalskega  |       |
|   |deleža                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |    4.400|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      –|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      –|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |       |
|   |prava, ki imajo premoženje        |       |
|   |v svoji lasti               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    8.889|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |   500.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |Zadolževanje               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   500.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   100.905|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |Odplačila dolga              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   100.905|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH      |   126.648|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   399.095|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   534.632|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   126.648|
+------+------------------------------------------+-------------+
2. člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2012 se spremeni drugi odstavek 13. člena in se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2012 se zagotavljajo v višini 31.942,90 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0022/2012
Puconci, dne 15. oktobra 2012
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost