Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Ob-4487/12 , Stran 2344
Ob-4487/12
Uprava družbe Farme Ihan d.d., Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 7. člena Statuta družbe sklicuje
18. sejo skupščine
družbe Farme Ihan d.d.,
ki bo v petek 23. 11. 2012 ob 9. uri na sedežu družbe, Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale, v sejni sobi poslovne stavbe. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa uprave: 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. 1.2. Izvoli se predsednik skupščine ter dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2011, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011, mnenjem revizorja ter odločanje o pokrivanju bilančne izgube za leto 2011 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 2.1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011 in pozitivnim mnenjem revizorske družbe PKF Revizija in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane za poslovno leto 2011. 2.2.) Bilančna izguba po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 11.850.978,23 EUR in ostane v celoti nepokrita. 2.3.) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko družbo PKF Revizija in svetovanje d.o.o., iz Ljubljane. 4. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave: Zaradi poteka mandata dosedanjemu članu v nadzornem svetu Stojanu Hergouthu, se za novega člana nadzornega sveta družbe Farme Ihan d.d. ponovno predlaga Stojan Hergouth za mandatno dobo štirih let. Mandat začne teči s sprejetjem tega sklepa. Pogoji za udeležbo na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 12. 11. 2012, ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje do konca dne 12. 11. 2012. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini, je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini. Način glasovanja Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez pol ure na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Farme Ihan d.d. direktor mag. Marko Višnar DVM MBA

AAA Zlata odličnost