Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3119. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2012, stran 8130.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS- UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 105. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 12. redni seji 16. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2012
1. člen
Tabela v 2. členu Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2012 se spremeni tako, da se po novem glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |PRORAČUN OBČINE RIBNICA ZA LETO 2012  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV           |      v EUR|
|   |IN ODHODKOV              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |Sekcija/Podsekcija/k2/k3        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  9.485.502,06|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  6.459.399,06|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  5.912.063,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   392.513,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   219.630,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  5.299.920,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   547.336,06|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   264.880,77|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    5.252,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |    5.698,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    58.000,00|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   213.505,29|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    81.334,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    23.184,00|
|   |neopredmetenih sredstev        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    58.150,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.944.769,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   696.925,00|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  2.247.844,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |  10.259.121,41|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  4.290.856,61|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  4.290.856,61|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  2.683.243,80|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.929.667,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |    45.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    4.500,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   612.320,50|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    91.756,30|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  2.930.526,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |    41.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |  1.283.126,00|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim      |    37.280,00|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |  1.569.120,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   354.495,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   121.200,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   233.295,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)    |   –773.619,35|
+------+---------------------------------------+----------------+
|III/1.|PRIMARNI PRIMANJKLAJ (I.-7102)-(II.-  |   –771.219,35|
|   |403-404)                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)    |   845.629,26|
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    10.000,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    10.000,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |    10.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    4.500,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    4.500,00|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |    4.500,00|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |    5.500,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |   450.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   450.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |   450.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)       |    57.234,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |    57.234,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    57.234,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |   –375.353,35|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   392.766,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   773.619,35|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |   375.353,35|
|   |12. 2011                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
2. člen
Spremeni se 23. člen Odloka o proračunu za leto 2012, ki se po novem glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 450.000 eurov.
3. člen
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2012.
Št. 410-0044/2012
Ribnica, dne 16. oktobra 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost