Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3105. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti, stran 8040.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09; 80/10 – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07 in 49/10) izdajam
S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti, katerega je izdelal URBIS d.o.o., Jezdarska ulica 3, Maribor. Na območju obdelave je v veljavi prostorski akt Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03). V tem aktu se bodo določila ob uveljavitvi novega OPPN delno spremenila.
II.
Dopolnjen osnutek prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje). Del gradiva se bo razgrnil na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4, Murska Sobota. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od 29. oktobra 2012 do 28. novembra 2012. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času mestne uprave ter pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota v sredo 14. novembra 2012 ob 17. uri, kjer se bodo lahko podale ustne pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
III.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno srede 28. novembra 2012. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb, ki bo priložena gradivu na mestni upravi oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
IV.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na Mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
V.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
Št. 3500-0002/2012-13(182)
Murska Sobota, dne 10. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost