Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Št. 13/12 Ob-4547/12 , Stran 2346
Št. 13/12 Ob-4547/12
Na podlagi 7. člena Statuta delniške družbe Metalka Zastopstva Holding d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava družbe
21. sejo skupščine
družbe Metalka Zastopstva Holding d.d.,
ki bo 20. 11. 2012 ob 9. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalke glasov ter seznanitev s prisotnostjo notarke. Predlog sklepa uprave: izvoli se predsednik skupščine Igor Ivačič in preštevalka glasov Majda Turšič. Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar. 3. Sprememba Statuta – dopolnitev dveh dejavnosti družbe. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Spremeni se statut v členu 2.0. Dejavnost družbe in sicer tako, da se v točki »2.1. Dejavnost družbe je:« dodata naslednji dejavnosti: 35.119 DRUGA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 35.140 TRGOVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 16. 11. 2012. Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščin na sedežu družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300 členom ZGD-1. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona. Gradivo za skupščino je odstopno in brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 8. do 12. ure, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1.
Metalka Zastopstva Holding d.d. direktor družbe Oblak Jože, univ. dipl. ekon.

AAA Zlata odličnost