Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3088. Sklep o izvzemu iz javnega dobra, stran 8023.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF), 23. člena Zakona o graditi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 14. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o izvzemu iz javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra zemljišče parc. št. 960/16, dvorišče v izmeri 471 m², vpisano pri ZKV št. 256, k.o. 902 – Podpeca, vpisano kot javno dobro.
2. člen
Zemljišče parc. št. 960/16, dvorišče v izmeri 471 m², vpisano pri ZKV št. 256, k.o. 902 – Podpeca, vpisano kot javno dobro, postane last Občine Črna na Koroškem in se vpiše v ustrezni zemljiškoknjižni vložek.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0024/2012
Črna na Koroškem, dne 9. oktobra 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost