Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3091. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Grosuplje, stran 8025.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl. US.: U-I-176/08-10), 7. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 13. redni seji dne 3. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Grosuplje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa namen, pogoje in postopek porabe denarnih sredstev, ki jih Občina Grosuplje (v nadaljevanju: občina) prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
Sredstva iz tega odloka predstavljajo nepovratna sredstva in se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije v višini, ki jo na podlagi veljavne zakonodaje letno določi pristojno ministrstvo.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire na območju občine, in sicer za izvajanje naslednjih ukrepov:
I. Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje grmišč, gozdnih jas, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (mlak, mokrišč, kaluž, vodnih virov ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup, sadnja in vzdrževanje ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih drevesnih in grmovnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.
II. Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel, prež idr..
III. Ostali ukrepi:
– čistilne akcije,
– čiščenje divjih odlagališč,
– preprečevanje nadalnje degradacije tal,
– izobraževanje in ozaveščanje lastnikov in obiskovalcev gozdov ter širše javnosti o pomembnosti zaščite in ohranjanju naravnih sistemov, habitatov prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, o stanju in odnosu do gozdnih živali oziroma divjadi in njihovem življenjskem prostoru, o bontonu v gozdu ipd..
3. člen
Občina bo postopek dodelitve oziroma porabe teh sredstev izvedla po nakazilu pripadajočih namenskih prihodkov v proračun občine za posamezno leto.
V primeru, da sredstva v proračunskem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodek v proračun prihodnjega leta.
4. člen
Občina sredstva porablja kot namenske izdatke za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire iz 2. člena tega odloka v skladu z veljavnim predpisom, ki opredeljuje javno naročanje, in glede na progam aktivnosti, opredeljen v proračunu občine.
III. KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji osmi dan po objavi.
Št. 007-1/2012
Grosuplje, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost