Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Ob-4504/12 , Stran 2333
Ob-4504/12
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta ravnanja s tvarnim premoženjem Občine Pivka za leto 2012 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100, faks 05/72-10-102. 2. Opis predmeta prodaje: 2.1. Stavbno zemljišče v Industrijski coni Neverke: – 2.1.1. Nepremičnina s parc. št. 3566/10, katastrske občine 2496 Stara Sušica (ID znak 2496-3566/10-0), zelenica, v izmeri 1579 m2, ter nepremičnina s parc. št. 3534/9, katastrske občine 2496 Stara Sušica (ID znak 2496-3534/9-0), poslovna stavba, v izmeri 32 m2. Izklicna cena 34.233,75 EUR. Kupec je dolžan plačati tudi 20% DDV. – 2.1.2. Nepremičnina s parc. št. 3566/9, katastrske občine 2496 Stara Sušica (ID znak 2496-3566/9-0), zelenica, v izmeri 1780 m2. Izklicna cena: 37.825,00 EUR. Kupec je dolžan plačati tudi 20% DDV. Zemljišča se nahajajo v Industrijsko obrtni coni v Neverkah. Opredeljena so kot stavbna zemljišča-območje proizvodnih dejavnosti, gospodarske cone. V ceni je vključena tudi cena komunalne infrastrukture. Komunalna oprema obsega: dvosmerno asfaltirano cesto s pločnikom in javno razsvetljavo, vodovod s hidrantnim omrežjem, meteorno kanalizacijo, telefonski vod ter kanalizacijo za elektriko, z možnostjo priključitve v razdelilno omaro max. 200 m oddaljenosti in moči 60 kW ter z možnostjo dodatnega nakupa moči, vse na robu parcele. 3. Nepremičnine se prodajo po načelu videno–kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. 4. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino. 5. Prodajalec nosi stroške notarske overitve te pogodbe ter stroške sestave pogodbe. Stroške vpisa nepremičnin iz te pogodbe na ime kupca nosi kupec. 6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) je 30 dni po podpisu prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupca izda Občina Pivka po prejemu celotne kupnine. 7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% izklicne cene. Varščino se nakaže na podračun Občine Pivka, številka: 01100-0100009167, odprtega pri Banki Slovenije z navedbo: »Plačilo varščine za javni razpis nepremičnine IOC Neverke«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži vplačano varščino. 8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, matično številko; – pravne osebe morajo navesti: naziv in sedež, davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe; – pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta; – ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; – pisno izjavo ponudnika o sprejemu objavljenih pogojev; – dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% izklicne cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke za primer vračila varščine. 9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni po preteku roka za odpiranje ponudb. 10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 5. 11. 2012 do 15. ure na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb-nepremičnine IOC Neverke – Ne odpiraj«. 11. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 11. 2012 ob 12.30, v prostorih Občine Pivka. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki niso zakoniti zastopniki pravne osebe in bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo zakonitega zastopnika za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb ter ji predložiti na vpogled osebni dokument. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb pa morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Ne glede na navedeno bodo pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja. 13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni. 14. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Emanuela Lenarčič). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na internetnem naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka

AAA Zlata odličnost