Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 41011-0002/2012-2 Ob-4613/12 , Stran 2405
Št. 41011-0002/2012-2 Ob-4613/12
Na podlagi 5. člena Odloka Občine Kanal ob Soči o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 76/08) Občina Kanal ob Soči objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
I. Predmet javne službe Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega: 1. sprejem prijav o zapuščenih živalih, 2. zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim, 3. zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču, 4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom, 5. skrb za ažurno vodenje registra psov, zlasti pa ulovljenih, oskrbljenih in oddanih psov, 6. druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali (v nadaljevanju: zakon) ter Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: pravilnik). II. Območje izvajanja javne službe: območje izvajanja javne službe obsega območje Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina). III. Pričetek in čas trajanja koncesijskega razmerja: koncesija se podeli za obdobje treh let. Koncesijsko pogodbo podpiše izbrani prijavitelj z občino. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo. IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za podelitev koncesije Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje: 1. biti mora registriran za opravljanje dejavnosti zavetišča; 2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določata zakon ter pravilnik; 3. zavetišče mora biti urejeno s skladno z zakonom in pravilnikom; 4. imetnik zavetišča mora imeti veljavno odločbo Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča; 5. na 800 registriranih psov v občini mora imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču, in sicer za občino 1 mesto; 6. zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika na 20 namestitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti usposobljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči živalim; 7. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi; 8. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja dela v korist lokalne skupnosti; 9. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe; 10. imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali; 11. imeti mora skladno s pravilnikom urejeno vozilo za prevoz živali; 12. imeti mora stalen in neposreden vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki ali opisu živali ter za preverjanje lastništva živali; 13. imeti mora interni akt o veterinarsko-sanitarnem redu zavetišča; 14. imeti mora poravnane davke in prispevke; 15. ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije; 16. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe. V. Merila za izbor koncesionarja Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril: 1. cena; 2. strokovne in organizacijske sposobnosti prijavitelja (strokovna usposobljenost vodje zavetišča in oskrbnikov, ustrezno število oskrbnikov in število vozil za prevoz živali, število bivalnih prostorov za pse in namestitvenih mest, …); 3. izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali; 4. dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi. Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji. VI. Pogoji opravljanja javne službe Javno službo je potrebno opravljati pod naslednjimi pogoji: 1. skladno z zakonom in pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi; 2. koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma; 3. koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje javne službe; 4. koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost; 5. koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence, ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini; 6. koncesionar mora pristojnemu organu občine o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, kadarkoli na zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna poročila; 7. koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi; 8. koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile; 9. koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun; 10. uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko organizacijo, Centrom za obveščanje ali policijo, ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču; 11. koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi preko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovrstna obvestila objavljati brezplačno. VII. Način financiranja javne službe Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz: – proračuna občine, – iz proračuna RS, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu, – iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi, – drugih virov. VIII. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis Prijava na razpis je pravočasna, če do 12. 11. 2012 do 12. ure prispe po pošti oziroma je osebno oddana na naslov iz IX. poglavja tega razpisa. Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije. Prijava na razpis je popolna če vsebuje: 1. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava); 2. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1); 3. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2); 4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3); 5. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali); 6. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali); 7. fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča; 8. reference; 9. fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija); 10. fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali; 11. fotokopija prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali; 12. fotokopija internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča; 13. potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke; 14. fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali. Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled v originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listin oziroma pojasnil. IX. Rok in način predložitve prijav na razpis Rok za oddajo prijav je 12. 11. 2012 do 12. ure na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. Kot pravočasna se bo štela tista prijava, ki bo najkasneje do 12. 11. 2012 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na zgornji naslov. Prijava se odda v zaprti kuverti. Na prednjo stran kuverte se zalepi izpolnjen obrazec 7 razpisne dokumentacije. X. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno ceno za celovito oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja do 22. 2. 2013. XI. Način in rok za izbor koncesionarja: koncesionar se izbere z odločbo, ki se izda najkasneje v tridesetih dneh po preteku roka iz IX. poglavja tega razpisa. XII. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru Prijavitelji bodo obveščeni o izboru najkasneje v petnajstih dneh po preteku roka iz prejšnjega poglavja tega razpisa. Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja. Občina si tudi pridržujejo pravico, da v razpisnem postopku izvede pogajanja. XIII. Rok v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe: izbrani koncesionar mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe. XII. Razpisna dokumentacija, informacije Brezplačna razpisna dokumentacija ter informacije so na voljo na Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, na spletni strani občine http://www.obcina-kanal.si ter na elektronskem naslovu kristina.marinic@obcina-kanal.si. Dodatne informacije so v času od objave razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Občina Kanal ob Soči

AAA Zlata odličnost