Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 1/12 Ob-4564/12 , Stran 2364
Št. 1/12 Ob-4564/12
Na podlagi 33. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/07 ter spremembe in dopolnitve; v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2013
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu, v okvirni višini 8.190.000 EUR, in sicer: – športne dejavnosti: 7.020.000 EUR, od tega: a) za dejavnosti vrhunskega športa – programe reprezentanc: 2.749.500 EUR, b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programe reprezentanc: 2.749.500 EUR, c) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo: 963.530 EUR, d) za druge programe dejavnosti informiranja in promocije o športno rekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem področju in muzejsko dejavnost na področju športa: 206.470 EUR, e) za neposredne potrebe vrhunskih športnikov: 351.000 EUR, – raziskovanje in razvoj športa: za dejavnosti raziskovanja in razvoja športa, za nakup tehnologij, za spremljanje in razvoj športne vadbe, za znanstvene in strokovne raziskovalne projekte in druge programe razvoja športa: 994.500 EUR, – založništvo v športu: za revije ali knjige s strokovnimi vsebinami, za revije namenjene otrokom in mladini, za znanstvene revije, ki uresničujejo javni interes na področju športa ter za strokovne internetne vsebine: 175.500 EUR. 2. Pogoji in merila sofinanciranja: Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku. Prednost pri izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu na področju športa. Med prosilci, ki so že prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri izboru programi tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije. Opozorilo: nacionalne panožne športne zveze, ki kandidirajo na področju D1 in D2, morajo s svojimi vlogami kandidirati po panogah. Vrednotenje programov se opravi na podlagi metodologij za posamezna področja, ki točkovno opredeljujejo posamezna merila. Metodologije za vrednotenje programov so določene v pravilniku. Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se izberejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge načine za nadzor nad namensko porabo sredstev. Izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena sredstva namensko in smotrno, v skladu s posredovano razpisno dokumentacijo in odločbo sveta fundacije. Če izvedeni program odstopa od kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji vrednotenja in financiranja, za več kot 25% vrednosti, lahko svet fundacije v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža sredstva za program. Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neupravičene stroške sofinanciranega programa odštela od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpostaviti oziroma zagotoviti takšen način vodenja računovodskih evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkovni in odhodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani program. V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega programa fundacije enostransko spremeni dinamiko sofinanciranih sredstev. 3. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org obsega: – besedilo javnega razpisa, – pravilnik fundacije, – obrazec FŠO 2013 – D1: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti vrhunskega športa – programov reprezentanc (D1), – obrazec FŠO 2013 – D2: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programov reprezentanc (D2), – obrazec FŠO 2013 – D3: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo (D3), – obrazec FŠO 2013 – D4: prijavni obrazec za programe na področju drugih programov (D4), – obrazec FŠO 2013 – D5: prijavni obrazec za programe na področju neposrednih potreb vrhunskih športnikov (D5), – obrazec FŠO 2013 – RR: prijavni obrazec za programe na področju raziskovanja in razvoja športa (RR), – obrazec FŠO 2013 – Z: prijavni obrazec za programe na področju založništva v športu (Z), – vzorce pogodb na posameznih področjih sofinanciranja fundacije. 4. Rok in način oddaje vloge Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo prijavitelji natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo prijavitelji tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 28. 11. 2012. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije. Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče: – navedba prijavitelja (naziv in polni naslov prijavitelja), – navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije), – pripis “Ne odpiraj-vloga za javni razpis” in – identifikacijska številka vloge. Opozorilo: prijavitelj mora obvezno oddati elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, v zapečateni ovojnici! 5. Vsebina tiskane vloge Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo javnega razpisa, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo je prijavitelj po pozivu v danem roku dopolnil. Tiskana vloga mora vsebovati: – izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec FŠO 2013 za področje, na katerem kandidira prijavitelj. 6. Informiranje prijaviteljev: vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov info@fundacijazasport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik Hrvat. 7. Postopek obravnave vlog Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije in ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela zapisnik. Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za sofinanciranje programov, katerih vloge so nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisija s sklepom zavrže vlogo. Popolne vloge vrednotijo stalne strokovne komisije fundacije po metodologijah, ki izhajajo iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko stalne strokovne komisije od prosilcev zahtevajo dodatne informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja. Če prosilec zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, stalna strokovna komisija pripravi predlog za razdelitev sredstev na osnovi znanih podatkov. Stalne strokovne komisije fundacije pripravijo predloge razdelitve sredstev po posameznih področjih letnega programa do 31. 1. 2013. Na podlagi predlogov stalnih strokovnih komisij svet fundacije sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najkasneje do 28. 2. 2013. Na odločitev sveta fundacije o razporeditvi sredstev izvajalcem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbah odloči komisija za pritožbe, v roku 30 dni. 8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh fundacije, po sprejemu dokončnih odločitev o pritožbah. Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do sredstev se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o prijavitelju oziroma upravičencu do sredstev, o programu ter o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih je vlagatelj posebej označil kot poslovno skrivnost.
Fundacija za šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti