Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 8016-137/2012-2 Ob-4591/12 , Stran 2357
Št. 8016-137/2012-2 Ob-4591/12
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju ZSRR – 2), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS; št. 3/2011, v nadaljevanju UMZDRO), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009 (v nadaljevanju Splošni pogoji sklada) ter Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za leti 2012 in 2013, iz postavk za leto 2012 ter s spremembami in dopolnitvami, ki zadevajo postavke iz leta 2012, objavlja
2. javni razpis
za dodeljevanje ugodnih posojil občinam
I. Predmet razpisa: 1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta. Pri tem bodo posojila občinam, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak ali višji od 1,3 (to so Občina Ljubljana, Novo mesto, Grosuplje, Domžale, Šempeter - Vrtojba in Trzin), dodeljene le v primeru neizčrpanja posojil s strani drugih občin. 2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 3.400.000,00 EUR, za financiranje projektov investicijske narave (v okviru tega tudi stroške priprave inv. študij in projektov, če so sestavni del investicije). II. Razpisna dokumentacija vsebuje: A. povabilo k oddaji vloge (navodila za izdelavo vloge, posojilni pogoji, merila, koeficient razvitosti občin za leto 2012, vzorec zahtevka in ovojnice ter obrazec za poročanje o projektu); B. prijavni obrazec CS2; C. priloge (izjava vlagatelja, kratek opis projekta, vzorec posojilne pogodbe). Razpisno dokumentacijo se dobi na sedežu Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno. Javni razpis in razpisna dokumentacija se nahajata tudi na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/obcine. Prijavni obrazec je izdelan v obliki elektronskega obrazca. Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud: tel. 01/836-19-53, vsak delavnik v času uradnih ur. III. Pogoji dodeljevanja: 1. Vlagateljice projekta in upravičenke do ugodnega posojila so občine v Republiki Sloveniji. Sklad bo za izbrani projekt, na podlagi odločbe o dodelitvi posojila s posamezno občino sklenil pogodbo. 2. Področja, na katera se projekti lahko nanašajo: – vodooskrba, – podjetništvo, – komunalna infrastruktura, – zdravstvo, – šport in kultura, – objekti v občinski lasti (nakup, gradnja, obnova in vzdrževanje), – cestno omrežje, – okolje in prostor, – šolstvo, – socialno varstvo, – trajnostna raba energije. 3. Upravičeni stroški lahko nastajajo po 1. 1. 2011: To so: – stroški nakupa zemljišč, – gradnje in v okviru tega tudi gradbeni nadzor ter rekonstrukcije, – nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let), 4. Neupravičeni stroški so: – strošek davka na dodano vrednost, – nakup objektov ter opreme pod leasingom in – poplačilo že obstoječih posojil. IV. Splošni pogoji: 1. Vlagateljica mora predložiti zahtevo za posojilo na obrazcu, vrste CS s pripadajočimi prilogami. 2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagateljico in prijavljeni projekt. 3. Kolikor je upravičenka že prejemnica sredstev sklada, mora imeti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do sklada. 4. Upravičenke, ki bodo prejele odločbo o dodelitvi posojila bodo sklepale posojilno pogodbo pri KD Banki d.d. 5. Upravičenka se s pogodbo o dodelitvi posojila zaveže, da bo zagotovila primeren prostor za namestitev oznake sklada (v primeru, da želi upravičenka zaradi estetske skladnosti ali celostne grafične podobe namestiti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij in/ali izvedbe, lahko to po predhodnem soglasju sklada izvede na svoje stroške), in da bo sklad ustrezno obvestila o aktiviranju projekta ter ob informiranju širše javnosti o projektu ob otvoritvi, (tiskovni konferencah, člankih …), ter podala informacijo o sodelovanju sklada pri projektu. 6. Posojila so namenjene za isti projekt največ enkrat, izplačilo pa je mogoče opraviti v tranšah. 7. Spremljanje odobrenih projektov: – Upravičenka je skladu dolžna poročati o projektu, in sicer v roku 1 meseca po zaključku projekta. V ta namen skladu predloži Poročilo o projektu (obrazec je v razpisni dokumentaciji). Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi in pogodbi. – Sklad bo spremljal porabo in realizacijo ciljev s kazalniki učinkov dodeljenega posojila. Upravičenka se v pogodbi zaveže, da bo omogočila nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Če posojilo ne bo porabljeno za namene, za katere je bilo dodeljeno, ali se je sredstva odtujilo, ima sklad pravico odpovedati pogodbo in zahtevati takojšnje vračilo posojila v enkratnem znesku, s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila, v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07). 8. Sklad lahko od upravičenke zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu. 9. Projekt mora izkazovati vpliv na ohranjanje ali ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja, oskrbe prebivalstva ali gospodarstva občine z razvojno infrastrukturo. 10. Pri tem mora zasledovati vsaj enega od naslednjih ciljev: – izboljšanje komunalne infrastrukture, – izboljšanje socialne infrastrukture, – izboljšanje lokalnega cestnega omrežja, – izgradnja regionalne javne infrastrukture, – boljša kvaliteto bivanja, – večji poudarek skrbi za okolje, – pozitiven vpliv na gospodarski razvoj. 11. Vlagateljica mora k vlogi priložiti investicijski program oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). 12. Vlagateljica mora imeti za projekt pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo le-tega, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja. 13. Skrajni rok za dokončanje projekta je do 31. 12. 2014 in bo za posamezni projekt opredeljen v odločbi in pogodbi. 14. Vse vloge s projekti z negativnim denarnim tokom in ekološko sporni projekti se v skladu s tretjim odstavkom 30. člena Splošnih pogojev sklada, kot neutemeljene zavrnejo. Izjema glede negativnega denarnega toka so le vloge s projekti, ki s pozitivno analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je njihov projekt upravičen. V. Finančni pogoji: 1. Projekti lahko s strani sklada pridobijo posojilo v skupni višini do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV. 2. Vlagateljica mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 6.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR oziroma največ:1.000.000,00 EUR. Prav tako skupna višina zadolženosti posamezne vlagateljice do sklada ne sme presegati 10% vrednosti namenskega premoženja sklada, ki je vpisano v sodni register (10% vrednosti na dan 31. 12. 2011 znaša 9.409.702,64 EUR). 3. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna doba vračanja posojila (z vključenim moratorijem) praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 4. Upravičenka mora zagotoviti razliko med dodeljenim posojilom in dejansko vrednostjo projekta. 5. Posojilni pogoji: – skupna doba vračila posojila je do 15 let (z vključenim moratorijem), – znotraj skupne dobe vračanja, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, upravičenka lahko pridobi oziroma koristi največ do 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred sklenitvijo pogodbe, – pred podpisom pogodbe se upravičenka moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja, – obresti v času moratorija se plačujejo, – skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisna od višine dodeljenega posojila in sta podrobno razdelana v povabilu k oddaji vloge. 5.1 Obrestna mera: – Euribor (trimesečni) + 0,25% letno za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 manjši od 0,83 glede na UMZDRO, – Euribor (trimesečni) + 0,35% letno za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 med vključno 0,83 in vključno 1,17 glede na UMZDRO, – Euribor (trimesečni) + 1,00% letno za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak ali višji od 1,18 glede na UMZDRO. 6. Stroški sklepanja pogodbe, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenko. 7. Pred sklepanjem pogodbe mora upravičenka KD banki d.d. posredovati sledečo dokumentacijo: – pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja in – ustrezno dokumentacijo za zavarovanje posojila. 8. Posojilo upravičenka praviloma zavaruje z menicami. 9. Črpanje posojila je dokumentarno z nakazilom sredstev na račun občine. Možno je tudi fazno črpanje sredstev. Celotno dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja upravičenka posreduje skladu. Upoštevajo se zneski brez DDV. Črpanje posojila bo možno po podpisu pogodbe in ureditvi zavarovanja ter predložitvi naslednje dokumentacije: – Pisnega zahtevka oziroma naloga za nakazilo sredstev (v prilogi oziroma na povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci). – Izvirnikov računov in situacij z datumom opravljanja storitve oziroma odpreme blaga po 1. 1. 2011, izvirnikov pogodb in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po 1. 1. 2011. Dokumenti morajo biti podpisani s strani upravičenke. V primeru kopij dokumentov sklad na podlagi predloženih originalov, s pripisom in podpisom potrdi, da je kopija istovetna originalu. – V primeru refundacije že plačanih računov, situacij, pogodb in spredračunov je potrebno priložiti potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni račun, potrjene kompenzacije …). – V primeru nakazil sredstev na račun občine za še neplačane račune, situacije, pogodbe in predračune mora občina le-te plačati v roku 30 dni in skladu v roku 10 dni po plačilu le-teh poslati potrdilo o plačilu, najmanj v višini črpanega posojila. Kolikor občina ne bo v roku predložila ustreznega dokazila o plačilu, se bo smatralo, da je posojilo porabljeno nenamensko in je to razlog za odpoved pogodbe ter vračilo posojila skladu. 10. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o javnih naročilih. 11. Rok sklenitve pogodbe je do 130 dni od vročitve odločbe o dodelitvi posojila. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenke oba roka tudi podaljša. Upravičenka mora skleniti pogodbo in črpati sredstva v letu, za katero je pridobila soglasje k zadolžitvi občine. 12. Če upravičenka, ki so ji bila sredstva dodeljena, ne bo pristopila k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je upravičenka enostransko odstopila od dodelitve posojila in od sklenitve pogodbe. Prav tako se bo upoštevalo, da je upravičenka enostransko odstopila od dodeljenega posojila, kolikor ne bo v določenem roku dostavila ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se upravičenka v roku za sklenitev pogodbe, ki je naveden v odločbi, nanj ne odzove, se na podlagi 4. točke 42. člena Splošnih pogojev sklada upošteva, da je umaknila vlogo. VI. Vsebina vloge: 1. Obvezna dokumentacija za prijavo – ustrezno izpolnjen obrazec za prijavo CS s podpisom in žigom (obrazec je v razpisni dokumentaciji), – sklep o potrditvi projekta s strani pristojnega organa, – kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu, – izjava vlagatelja (priloga 1 v razpisni dokumentaciji), – kratek opis projekta v obsegu do ene A4 strani (priloga 2 v razpisni dokumentaciji), – s strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe (priloga 3 v razpisni dokumentaciji), – lokacija naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije), – investicijski program oziroma ustrezna investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z veljavnimi predpisi – Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Projekti morajo v skladu z drugim odstavkom 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja izkazati vpliv na ohranjanje ali ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja ali oskrbo prebivalstva ali gospodarstva občine z razvojno infrastrukturo. Investicijski program mora biti v skladu s prijavljenim projektom. Finančna konstrukcija mora vsebovati predvideno posojilo sklada. – poročilo o že izvršenih delih, – gradbeno oziroma ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. 2. Neobvezne priloge v fazi prijave na razpis: – morebitne že sklenjene pogodbe, računi, situacije in predračuni. 3. Neobvezna priloga: – kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da je oziroma bo projekt na varovanem območju (kolikor bo to ustrezno priloženo se bo pri ocenjevanju dodelilo točke, v nasprotnem primeru ne). VII. Merila za izbiro projektov: 1. Merila za izbiro Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100 točk, in sicer po naslednjih kriterijih: – lokacija projekta – 30 točk, – kakovost prijavljenega projekta – 40 točk, – regionalni vpliv in izvedljivost projekta – 30 točk. Podrobneje razdelana merila so navedena v povabilu k oddaji vloge (v razpisni dokumentaciji). Na osnovi ocene bo komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financirani bodo projekti z največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev. V primeru odstopa upravičenke od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednji upravičenki/kam glede na zbrano število točk, vendar le na osnovi vloženih odstopov do konca meseca januarja 2013. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk, po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor vlog: 1. lokacija projekta, 2. kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih in 3. regionalni vpliv in izvedljivost projekta. V primeru, da zadnje uvrščeni projekti tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt, ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in ura oddaje projekta priporočeno na pošto ali datum in ura oddaje projekta osebno na sklad). VIII. Rok in način prijave Rok za oddajo prijav je: 26. 11. 2012. Vlagateljice vložijo posamezno vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj«, s pripisom »CS2«. Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov vlagateljice (vzorec ovojnice je v razpisni dokumentaciji). Za oddajo prijav velja: – poštni žig na oddani priporočeni pošiljki in – vloga oddana osebno na sedežu sklada do roka, do 14. ure. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni evropski valuti (EUR). Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje bo najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno. IX. Obravnava vlog Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji sklada, ki so objavljeni na spletni strani http://www.regionalnisklad.si/predpisi 1. Vlagateljice, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. 2. Vloge, ki jih vlagateljica v roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne bo dopolnila, bodo kot nepopolne zavržene. 3. Vloge, ki bodo prispele prepozno se bodo zavrgle. 4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 5. Vloge, pri katerih vlagateljice nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do sklada, se zavržejo. 6. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje imenuje direktor sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija lahko k svojemu delu pritegne zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnih področij glede na posamezno naravo razpisa. Prednost pri izbiri imajo projekti z večjim povprečnim številom točk po ocenjevanju. O odpiranju vlog in izboru vlagateljic bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jih vsebuje vloga, so uradna tajnost. 7. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev več, kot je na razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov oblikuje prednostni vrstni red vlagateljic za dodelitev posojil. Pri tem bodo projekti občin, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak ali višji od 1,3, razvrščeni glede na število točk, vendar za projekti ostalih občin. Komisija bo na podlagi iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev posojil vlagateljicam iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR). Vloge vlagateljic, katere ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Vlagateljice bodo o obravnavi vlog pisno obveščene z odločbo praviloma v roku do 60 dni od datuma odpiranja vlog. Za dodelitve višje od 500.000,00 EUR poda soglasje tudi Nadzorni svet sklada. Hkrati z izdano pisno odločbo o dodelitvi posojila sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih posojilih, ki vsebuje: – kraj in mesto sklepanja pogodbe, – rok za sklenitev pogodbe in – potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 8. Zoper odločbo sklada je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča pristojno ministrstvo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti