Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 530-1/2012/3 Ob-4555/12 , Stran 2356
Št. 530-1/2012/3 Ob-4555/12
Na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS in 47/12), 14., 15. in 24. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) ter v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 45/11 – odl. US, 22/12 – ZUKN-C in 37/12) in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis
za izbor izdajatelja osrednje revije za Slovence zunaj Republike Slovenije
1. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija. 2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje osrednje mesečne revije za Slovence zunaj Republike Slovenije za obdobje 2013 in 2014, z začetkom rednega izhajanja predvidoma januarja 2013 v slovenskem jeziku in nekaterimi članki v drugih jezikih ter spletno stranjo. 3. Razpisno področje, namen in cilji razpisa Financiranje se nanaša na izdajanje osrednje revije za Slovence zunaj Republike Slovenije v slovenskem jeziku z nekaterimi članki v drugih jezikih in spletno stranjo revije. Cilj razpisa je zagotoviti pogoje za mesečno izhajanje (praviloma dvanajst številk na leto) osrednje revije za Slovence zunaj Republike Slovenije do konca leta 2014 z možnostjo podaljšanja financiranja ter redno ažurirano spletno stranjo. Namen revije je: – ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete med Slovenci po svetu in njihovimi potomci; – krepitev vezi in vsestranskega sodelovanja med Slovenci po svetu in Republiko Slovenijo; – podpora Slovencem po svetu pri promociji Republike Slovenije (slovenske kulture, kulturne dediščine, jezika, gospodarstva, turizma, naravnih lepot itd.) v svetu; – medgeneracijsko povezovanje Slovencev po svetu ter medsebojno obveščanje o njihovih dobrih praksah; – pospeševanje kroženja idej in znanja med Slovenci po svetu in Republiko Slovenijo; – krepitev gospodarskega povezovanja med Slovenci po svetu in Republiko Slovenijo ter pospeševanje investicij Slovencev po svetu v Republiko Slovenijo; – pospeševanje vračanja Slovencev po svetu v matično domovino Republiko Slovenijo; – obveščanje slovenske javnosti o življenju in delu Slovencev po svetu in njihovih potomcev. Revija mora biti po svoji usmeritvi: – pluralna in nestrankarska; – v slovenskem in deloma v drugih jezikih; – namenjena tudi mlajši populaciji. Naslov revije naj bo prepoznaven ter naj predstavlja njen temeljni namen. K vsebinskemu sodelovanju je potrebno pritegniti državne institucije, nevladne organizacije, ki se aktivno ukvarjajo s Slovenci v zamejstvu in po svetu kot tudi različne posameznike in posameznice, ki živijo zunaj Republike Slovenije, želijo pa aktivno sodelovati pri (so)ustvarjanju revije. 3.1. Programske usmeritve Glede vsebine je potrebno upoštevati tako namen, cilje in usmeritve iz tretje točke tega razpisa, pluralnost slovenskega prostora v političnem, ekonomskem in kulturnem smislu, kot tudi pluralnost okolij, v katerem živijo potencialni bralci in spletni uporabniki. Glavni poudarek revije mora biti na vsebinah, ki prispevajo k ohranjanju narodne, jezikovne in kulturne identitete med Slovenci po svetu in njihovimi potomci ter krepijo vsestransko sodelovanje med Slovenci po svetu in Republiko Slovenijo ter omogočajo kroženje idej, kapitala in znanja med Slovenci po svetu in Republiko Slovenijo. Revija naj obsega promocijske, informativne, kulturno-umetniške, gospodarske in druge vsebine, ki izhajajo iz skupnega slovenskega kulturnega prostora, iz slovenskega kulturnega in gospodarskega dogajanja in iz slovenske tradicije. Vsebine morajo biti uravnotežene in ločene po tematskih sklopih. V kulturnem pomenu morajo odražati tako folklorne kot alternativne oblike kulturnega ustvarjanja, tako zgodovinske kot sodobne oblike ohranjanja tradicije, tako uveljavljene ustvarjalce kot mlade in še neprepoznavne. V reviji in spletnem mediju morajo biti objavljene najnovejše novice, zabavne, znanstvene in gospodarske vsebine, družbene prelomnice, zgodovinski dogodki, slavne osebnosti in še ne poznane izjemne osebe ter druge vsebine iz vsakdanjega družbenega življenja. Vsebina revije in spletnega medija mora tudi prikazovati dogajanje v izseljenskih skupnostih in v zamejstvu, s poudarkom na dogodkih in ljudeh, ki v teh okoljih uspešno ohranjajo in spodbujajo slovensko kulturo in tradicijo ter promovirajo Slovenijo v svojih širših okoljih. Ključno je pisati o uspešnih strategijah in načinih ter s tem opogumljati ljudi pri njihovih prizadevanjih. Vsebina revije in spletnega medija mora vključevati predstavitev dosežkov Slovencev po svetu in Republiki Sloveniji na kulturnem, gospodarskem in drugih področjih ter tako prispevati k promociji teh dosežkov. Revija in spletni medij morata postati stičišče, vstopna točka za spoznavanje Slovenije (Slovencem po svetu in v zamejstvu) ter slovenskim državljanom za spoznavanje slovenske skupnosti po svetu in v zamejstvu. Vsebina revije in spletnega medija mora biti namenjena tudi potrebam in željam mladih ter sodobnim oblikam umetniške in kulturne produkcije v Sloveniji, kakor tudi možnostim in promociji gospodarskega oziroma podjetniškega sodelovanja in povezovanja med Slovenci po svetu in Republiko Slovenijo (npr. predstavitve dobrih praks na področju gospodarstva itd.). Pomembna je vzpostavitev mreže (mladih) sodelavcev po svetu in v zamejstvu, ki bi soustvarjali vsebino revije. Slovensko skupnost po svetu je potrebno aktivno vključiti v izgrajevanje in vzdrževanje različnih komunikacijskih poti, postati morajo tudi subjekt (tisti, ki poročajo) in ne samo objekt komunikacije (tisti, o katerih se poroča). Bodoča revija mora vzpostaviti aktivno sodelovanje s čim večjim številom kulturnih institucij v Sloveniji, promovirati njihovo delovanje, kot tudi obveščati o bogatem kulturnem in umetniškem ustvarjanju znotraj slovenske skupnosti po svetu in v zamejstvu. 4. Razpisni pogoji 4.1. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji projekta, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje založniške dejavnosti, – izkušnje na področju obveščanja Slovencev zunaj Republike Slovenije in mednarodne javnosti o dogodkih v Republiki Sloveniji, – izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do Republike Slovenije v preteklosti in v preteklosti izkazano pozitivno poslovanje na področju izdajateljske dejavnosti in –izpolnjevanje posebnih pogojev razpisa. 4.2. Posebni razpisni pogoji Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis predložiti: – predlog programske zasnove revije, – predlog vsebinske zasnove revije, – predlog vsebinske zasnove spletne strani revije, – predlog kadrovske zasedbe (mrežo sodelavcev v RS in v tujini), – predlog poslovnega oziroma finančnega načrta projekta vključno z načrtom distribucije in trženja v in zunaj Slovenije, – predlog naslova revije in osnutek njene celostne (tudi grafične) podobe ter – druge obvezne dokumente, določene v razpisni dokumentaciji. 5. Merila za ocenjevanje: 1. kakovost ter ujemanje predloga programske in vsebinske zasnove revije ter njene spletne strani z namenom, cilji in programskimi usmeritvami razpisa (0–35 točk); 2. kakovost predloga celostne (tudi grafične) podobe revije (0–15 točk); 3. kakovost ter uresničljivost poslovnega oziroma finančnega načrta projekta vključno z načrtom distribucije in trženja v in zunaj Slovenije (0–20 točk); 4. spodbujanje sodelovanja Slovencev zunaj Republike Slovenije in v Sloveniji z revijo (0–15 točk); 5. ukvarjanje s tovrstno izdajateljsko dejavnostjo v preteklosti (0–15 točk). 6. Okvirna višina proračunskih sredstev, ki so na voljo za predmet razpisa: vrednost vseh razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za revijo, znaša do 100.000,00 EUR letno. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za posamezno leto morajo biti porabljena v tekočem proračunskem letu, oziroma v plačilnih rokih, ki jih bo določal Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014. 8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Razpis se prične 26. 10. 2012 in konča 19. 11. 2012. Vloge morajo biti poslane na naslov: Urad Vlade RS Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija. Rok za prispetje vlog na Urad je 19. 11. 2012. Vloge se lahko oddajo na zgornji naslov tudi osebno in sicer najkasneje 19. 11. 2012 do 10. ure. Opremljenost vloge: Vloge morajo na Urad prispeti v zaprtih ovitkih, opremljenih z: – oznako: Ne odpiraj – vloga za Javni razpis za izbor izdajatelja osrednje revije za Slovence zunaj RS in – naslovom predlagatelja na hrbtni strani ovitka. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. 9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Posebna strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik Urada, bo izvedla odpiranje vlog in jih ocenila. Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog 19. 11. 2012 ob 11. uri, v prostorih Urada. Pri odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog, glede na to ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija predlagatelje pozvala, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 3 dni od prejetja poziva strokovne komisije. Zavržene bodo vloge, ki ne bodo posredovane v roku in na način iz 8. točke tega razpisa, in nepopolne vloge, ki ne bodo pravilno dopolnjene v roku za dopolnitev vloge, ter nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih, splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, ter neizbrane vloge. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom predstojnik Urada na podlagi predloga strokovne komisije. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 21 dni od dneva odpiranja vlog. 10. Pritožbeni postopek: vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo zoper končno odločitev na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v roku 8 dni od prejema odločitve. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih se pritožba vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila in pogoji za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim vlagateljem. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni od prejema pritožbe. Sklep o pritožbi vlagatelja je s tem dokončen. Zoper sklep o pritožbi se lahko sproži upravni spor. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Urada: www.uszs.gov.si. Zainteresirani jo lahko v razpisnem roku dvignejo tudi v tajništvu, na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, Ljubljana, tel. 01/230-80-00 (vsak delavnik med 9. in 15. uro). Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 15. uro, tel. 01/230-80-00 ali po elektronski pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti