Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3189. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 8303.

Na podlagi 24. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je Svet fundacije na 4. dopisni seji dne 19. 9. 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
1. člen
V Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/07 in 86/10; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v prvem odstavku 6. člena peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– neposredne potrebe vrhunskih športnikov od 1 do 5 % sredstev.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Izvajalci programov s:
– podpodročja vrhunskega športa – programi nacionalnih reprezentanc (D1) in
– podpodročja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi nacionalnih reprezentanc (D2),
lahko kot upravičeni strošek programa uveljavljajo tudi del stroškov iz naslova delovanja zveze (plače zaposlenih, materialni stroški zveze), vendar največ do višine 15 % skupaj uveljavljanih stroškov programa. Izvajalci programov morajo najmanj 85 % skupaj uveljavljanih stroškov programa izkazati z neposrednimi stroški programa.«.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vgradne športne naprave in športna oprema, ki zagotavlja uporabnost objekta.«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, lahko pri investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, predstavljajo največ 30 % predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50 % predračunske vrednosti celotne investicije.«.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– izbrani znanstveni in strokovni raziskovalni projekti,«.
4. člen
V prvem odstavku 12. člena se na koncu tretje alinee pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– strokovne internetne vsebine.«.
5. člen
V prvem odstavku 14. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– da je v programe redne športne vadbe vključeno najmanj 100 udeležencev, v programe športnih taborov najmanj 200 udeležencev in v programe množičnih športno-rekreativnih prireditev najmanj 400 udeležencev;«.
6. člen
Besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, so lahko za posamezno investicijo odobrena večkrat, vendar ne za del investicije, ki je bil v preteklosti že sofinanciran in največ do višine, opredeljene v 9. členu tega pravilnika.
Za sofinanciranje novogradenj in posodabljanje športnih objektov lahko kandidirajo prosilci, ki predložijo ustrezen investicijski dokument, pripravljen skladno s podzakonskim predpisom, ki ureja metodologijo za pripravo investicijske dokumentacije za investicijske projekte. Če je za novogradnjo ali posodabljanje športnega objekta potrebno gradbeno dovoljenje, mora kandidat ob vlogi priložiti dokazilo, da je v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, najkasneje do 30. 1. prihodnjega leta glede na čas objave javnega razpisa pa mora predložiti veljavno gradbeno dovoljenje ali izjavo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno.
Za sofinanciranje vgradnih športnih naprav in športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objekta, lahko kandidirajo nacionalne panožne športne zveze skupaj s svojimi članicami z opredeljeno mrežo športnih objektov, kjer načrtujejo postavitev športne opreme. Prosilci lahko kandidirajo za sofinanciranje vgradnih športnih naprav oziroma športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objekta, katere predračunska vrednost posameznega elementa je najmanj 5.000 eurov brez davka na dodano vrednost ali pa je njena amortizacijska doba najmanj 2 leti.«.
V šestem odstavku se besedna zveza »ministrstvu, pristojnem za šport,« nadomesti z besedno zvezo »organu, pristojnemu za vodenje registra športnih objektov«.
7. člen
V tretjem odstavku 16. člena se besedna zveza »lahko kandidirajo« nadomesti z besedno zvezo »imajo prednost«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Prosilci, ki kandidirajo s strokovnimi raziskovalnimi projekti in s programi razvojnih projektov, morajo skupaj z vlogo predložiti tudi soglasje nacionalne panožne športne zveze (v nadaljnjem besedilu: NPŠZ), iz katerega bo razvidno, kje in kako bo določena zveza ta strokovni raziskovalni projekt ali razvojni projekt uporabljala v praksi.«.
8. člen
V drugem odstavku 17. člena se črta zadnji stavek.
9. člen
Besedilo drugega in tretjega odstavka 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prednost pri sofinanciranju programov vrhunskega športa in programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, imajo programi uspešnejših NPŠZ, v katere so vključeni športniki s pomembnejšimi tekmovalnimi rezultati v zadnjem letu, pri panogah, ki imajo velika tekmovanja na dve leti, pa se upoštevajo pomembnejši tekmovalni rezultati zadnjega velikega tekmovanja.
Fundacija programe ovrednoti na podlagi razvrstitve športnih panog v razrede glede na njihovo uspešnost in uspešnost programa z vidika tekmovalnih dosežkov v naslednjem razmerju:
+----------------------------------------------+----------------+
|Merilo                    | Delež merila v |
|                       | skupni oceni |
+----------------------------------------------+----------------+
|Uspešnost NPŠZ: razvrstitev športne panoge v |   60 %   |
|razred                    |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|Uspešnost programa: tekmovalni rezultati v  |   20 %   |
|obdobju kategorizacije            |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|Uspešnost programa: pomembni tekmovalni    |   20 %   |
|rezultati v zadnjem letu,           |        |
|pri panogah, ki imajo velika tekmovanja na  |        |
|dve leti, pa pomembni tekmovalni rezultati  |        |
|zadnjega velikega tekmovanja         |        |
+----------------------------------------------+----------------+
                                «
10. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Fundacija vsako leto v soglasju z OKS-ZŠZ na podlagi objektiviziranih pokazateljev razvrsti športne panoge v pet razredov na podlagi meril konkurenčnosti, števila registriranih športnikov v tekmovalnih sistemih NPŠZ, tekmovalne uspešnosti in na podlagi rangiranja športnih panog skozi raziskavo javnega mnenja. Skladno z uvrstitvijo v razred fundacija ovrednoti program NPŠZ s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+--------------------------------+-----------------------------+
|   Razred športne panoge   |     Število točk    |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        1        |            2.400|
+--------------------------------+-----------------------------+
|        2        |            1.600|
+--------------------------------+-----------------------------+
|        3        |             400|
+--------------------------------+-----------------------------+
|        4        |             200|
+--------------------------------+-----------------------------+
|        5        |             100|
+--------------------------------+-----------------------------+
Za ocenjevanje uspešnosti programov vrhunskega športa fundacija upošteva svetovni, mednarodni in perspektivni razred po kategorizaciji OKS-ZŠZ, za ocenjevanje uspešnosti programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, pa perspektivni razred po kategorizaciji OKS-ZŠZ. Pri programih NPŠZ ne upošteva rezultatov, doseženih v klubskih tekmovanjih. V ekipnih športnih panogah, kjer imajo v isti konkurenci kategoriziranih več ekip, se druge ekipe vrednotijo polovično. Tekmovalne rezultate v obdobju kategorizacije fundacija ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+---------------------+--------------------+--------------------+
| Kategorizacija –  |Individualne športne|  Ekipne športne  |
|    razred    |  panoge (točk)  | panoge (točk za eno|
|           |          |    ekipo)    |
+---------------------+--------------------+--------------------+
|Svetovni razred   |     4     |     30     |
+---------------------+--------------------+--------------------+
|Mednarodni razred  |     2     |     15     |
+---------------------+--------------------+--------------------+
|Perspektivni razred |     1     |     7     |
+---------------------+--------------------+--------------------+
Za vrednotenje pomembnejših tekmovalnih rezultatov programa v zadnjem letu, pri panogah, ki imajo velika tekmovanja na dve leti, pa pomembnejših tekmovalnih rezultatov zadnjega velikega tekmovanja, fundacija upošteva osvojene medalje in visoke uvrstitve na največjih tekmovanjih. Pri tem ovrednoti konkurenčnost tekmovanja na podlagi razvrstitve športnih panog v skupine in ravni tekmovanja s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic. Število točk na podlagi osvojenih medalj na največjih tekmovanjih je zmnožek pokazatelja konkurenčnosti tekmovanja in ravni tekmovanja.
+-------------+-------------+--------+-------------+------------+
| Skupina po | Medalja v | Medalja| Uvrstitev do| Uvrstitev |
| modelu –  |individualnih|  v  | 6. mesta na | do 8. mesta|
|konkurenčnost|  športih  | ekipnih| OI, SP in EP| na OI, SP, |
| tekmovanja |  (točk)  | športih|   v   |  EP v  |
|       |       | (točk |individualnih| kolektivnih|
|       |       | za eno |  športih  |  športih |
|       |       | ekipo) |  (točk)  | (točk na |
|       |       |    |       |  ekipo)  |
+-------------+-------------+--------+-------------+------------+
|   1   |   24   |  72  |   12   |   36   |
+-------------+-------------+--------+-------------+------------+
|   2   |   16   |  48  |   8   |   24   |
+-------------+-------------+--------+-------------+------------+
|   3   |   4   |  12  |   2   |   6   |
+-------------+-------------+--------+-------------+------------+
|   4   |   2   |  6  |   1   |   3   |
+-------------+-------------+--------+-------------+------------+
|   5   |   1   |  3  |   0,5   |   1,5  |
+-------------+-------------+--------+-------------+------------+

+-------------------------------------------+-------------------+
|Tekmovanje članov (programi vrhunskega   |   Količnik   |
|športa)                  |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Olimpijske igre              |    1,5    |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Svetovno prvenstvo, svetovni pokal –    |    1,0    |
|skupna uvrstitev              |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Evropsko prvenstvo             |    0,8    |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Poletna Univerzijada, sredozemske igre   |    0,4    |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Svetovne igre               |    0,2    |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Zimska Univerzijada            |    0,1    |
+-------------------------------------------+-------------------+

+-------------------------------------------+-------------------+
|Tekmovanja mlajših starostnih skupin    |   Količnik   |
|(programi športne vzgoje otrok in mladine, |          |
|usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport) |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Mladinske olimpijske igre, Mladinsko    |    1,0    |
|svetovno prvenstvo             |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Mladinsko evropsko prvenstvo, Olimpijski  |    0,8    |
|festival evropske mladine         |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
                                «
11. člen
V prvem odstavku 23. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Na področju športne rekreacije se javni interes bolje uresničuje prek množičnih prireditev. Fundacija želi spodbuditi prirejanje različnih množičnih prireditev. Prednost imajo množične prireditve z večjim deležem prostovoljnega dela in večjim številom udeležencev. Z vidika razvoja manjkajočih programov športne rekreacije se lahko največje število točk dodeli tudi nekaterim programom športno rekreativne vadbe, ki jih izvajajo NPŠZ in nacionalne športne zveze in drugim programom na regionalni ravni, ki imajo soglasje NPŠZ ali OKS-ZŠZ.«.
Doda se nova šesta alinea, ki se glasi:
»– Pri vrednotenju javnega interesa programov občinskih športnih zvez lahko fundacija uporabi dodatne informacije o programih: prednostno razvrstitev Odbora za šport na lokalni ravni OKS-ZŠZ, ki programe občinskih športnih zvez razdeli v tri prioritetne skupine.«.
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Programi se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+-------------------+----------+--------------------------------+
|Merilo       | Število |Opisnik             |
|          |  točk  |                |
+-------------------+----------+--------------------------------+
|Status kandidata  |  10  |Nepridobitno izvajanje na    |
|          |     |nacionalni ali regionalni ravni |
|          |     |(NPŠZ, NŠZ, OKS-ZŠZ, občinske  |
|          |     |športne zveze)         |
|          +----------+--------------------------------+
|          |   6  |Nepridobitno izvajanje na    |
|          |     |lokalni ravni (športna društva, |
|          |     |javni zavodi za šport, vzgojno- |
|          |     |izobraževalni zavodi, občine)  |
|          +----------+--------------------------------+
|          |   1  |Pridobitno izvajanje oziroma  |
|          |     |nepridobitno izvajanje     |
|          |     |nešportnih organizacij     |
|          |     |(gospodarske družbe, zasebni  |
|          |     |zavodi, druge organizacije)   |
+-------------------+----------+--------------------------------+
|Možnost      |  10  |Program v celoti uresničuje   |
|uresničevanja   |     |javni interes: upoštevajo se  |
|javnega interesa na|     |vsebinski vidiki, ki imajo   |
|področju športa s |     |pozitivne vplive na zdravje   |
|programom     |     |ljudi, vključujejo večje število|
|          |     |neposredno vadečih, prednost  |
|          |     |imajo programi, ki se izvajajo |
|          |     |na več krajih, imajo večji delež|
|          |     |prostovoljskega dela      |
|          +----------+--------------------------------+
|          |   6  |Program pretežno uresničuje   |
|          |     |kriterije, navedene v opisniku |
|          |     |tega merila pri 10 točkah;   |
|          |     |množične športno-rekreativne  |
|          |     |prireditve z udeležbo najmanj  |
|          |     |400 aktivnih udeležencev, v   |
|          |     |mestnih občinah pa z najmanj 600|
|          |     |aktivnih udeležencev      |
|          +----------+--------------------------------+
|          |   3  |Program delno uresničuje    |
|          |     |kriterije, navedene v opisniku |
|          |     |tega merila pri 10 točkah    |
|          +----------+--------------------------------+
|          |   0  |Programi, ki slabo uresničujejo |
|          |     |javni interes, saj je šport le |
|          |     |sredstvo za dosego drugih ciljev|
|          |     |(zdravstveni, socialni,     |
|          |     |humanitarni, preventivni    |
|          |     |programi ipd.); slabše     |
|          |     |uresničujejo javni interes tudi |
|          |     |programi ligaških tekmovanj.  |
+-------------------+----------+--------------------------------+
|Prostorska     |   9  |V statistični regiji primanjkuje|
|razpršenost    |     |programov oziroma izvajanje   |
|programov     |     |programa v več regijah.     |
|          +----------+--------------------------------+
|          |   6  |Program dobro odraža prostorsko |
|          |     |razpršenost;          |
|          |     |V statistični regiji primanjkuje|
|          |     |programov oziroma izvajanje   |
|          |     |programov v več regijah;    |
|          +----------+--------------------------------+
|          |   3  |Zasičenost s programi v     |
|          |     |statistični regiji ali     |
|          |     |zasičenost s podobnimi programi |
|          |     |istega izvajalca, kljub temu, da|
|          |     |program dobro odraža prostorsko |
|          |     |razpršenost           |
|          +----------+--------------------------------+
|          |   0  |Zasičenost s podobnimi programi |
|          |     |istega izvajalca        |
+-------------------+----------+--------------------------------+
                                «
12. člen
Za tretjim odstavkom 24. člena se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Predlog financiranja izbranih programov se oblikuje na podlagi kazalcev, ki jih opredeli komisija za interesno športno vzgojo otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo glede na analizo prispelih vlog in postopka finančnega vrednotenja programov:
+-------------------------------------------+--------+----------+
|Kazalec                  |    | Število |
|                      |    |  točk  |
+-------------------------------------------+--------+----------+
|Vrednost programa             |    |  0–100 |
+-------------------------------------------+--------+----------+
|– Obseg programa (število udeležencev v  | 0–50 |     |
|programu, trajanje programa število    |    |     |
|vadbenih ur, število izvajalcev, vrednost |    |     |
|programa)                 |    |     |
+-------------------------------------------+--------+----------+
|– Organizacijske značilnosti (število   | 0–25 |     |
|podizvajalcev, kadrovska struktura,    |    |     |
|krajevna razpršenost)           |    |     |
+-------------------------------------------+--------+----------+
|– Finančni načrt programa (stroškovna   | 0–25 |     |
|struktura, delež režijskih stroškov, vrsta |    |     |
|stroškov, preglednost sistema financiranja |    |     |
|izvajalcev programa, realizacija v     |    |     |
|preteklih letih, cena programa za     |    |     |
|udeleženca)                |    |     |
+-------------------------------------------+--------+----------+
|Uresničevanje javnega interesa s programom |    |  0–100 |
+-------------------------------------------+--------+----------+
|– Programi za otroke in mladino      | 0–35 |     |
+-------------------------------------------+--------+----------+
|– Programi športne rekreacija za odrasle  | 0–15 |     |
+-------------------------------------------+--------+----------+
|– Programi športa študentov        | 0–5  |     |
+-------------------------------------------+--------+----------+
|– Izvajalec programov so športna društva  | 0–20 |     |
|pod okriljem krovne športne organizacije  |    |     |
+-------------------------------------------+--------+----------+
|– Program ima večji pozitiven vpliv na   | 0–5  |     |
|zdravje                  |    |     |
+-------------------------------------------+--------+----------+
|– Program ima multiplicirane učinke    | 0–10 |     |
|sofinanciranja, saj se pokriva tudi iz   |    |     |
|drugih virov                |    |     |
+-------------------------------------------+--------+----------+
|– Šport ni le sredstvo za doseganje drugih | 0–10 |     |
|ciljev (socialni, humanitarni, preventivni |    |     |
|programi ipd.)               |    |     |
+-------------------------------------------+--------+----------+
Postopek finančnega vrednotenja programov poteka tako, da se sešteje točke obeh kazalcev in dobi določeno število točk. Razpisana sredstva se deli z vsoto števila točk vseh programov in tako dobimo vrednost točke, izraženo v EUR. Višino sofinanciranja se določi z zmnožkom med vrednostjo točke in številom točk, ki jih posamezni program prejme pri vrednotenju. Sredstva za posamezen program se zaokrožijo na 100 EUR natančno, pri čemer se vrednosti manjše od 50 EUR zaokrožijo navzdol, vrednosti enake ali večje od 50 EUR pa navzgor (v nadaljnjem besedilu: pravilo zaokroževanja).«.
13. člen
Besedilo drugega odstavka 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Programi se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+-------------------+----------+--------------------------------+
|Merilo       | Število |Opisnik             |
|          |  točk  |                |
+-------------------+----------+--------------------------------+
|Status kandidata  |  10  |Nepridobitno izvajanje na    |
|          |     |nacionalni ali regionalni ravni |
|          |     |(NPŠZ, NŠZ, OKS-ZŠZ, občinske  |
|          |     |športne zveze)         |
|          +----------+--------------------------------+
|          |  6   |Nepridobitno izvajanje na    |
|          |     |lokalni ravni (športna društva, |
|          |     |javni zavodi za šport, vzgojno- |
|          |     |izobraževalni zavodi, občine)  |
|          +----------+--------------------------------+
|          |  4   |Pridobitno izvajanje oziroma  |
|          |     |nepridobitno izvajanje     |
|          |     |nešportnih organizacij     |
|          |     |(gospodarske družbe, zasebni  |
|          |     |zavodi, druge organizacije)   |
+-------------------+----------+--------------------------------+
|Možnost      |  10  |Program v celoti uresničuje   |
|uresničevanja   |     |javni interes: upoštevajo se  |
|javnega interesa  |     |vsebinski vidiki, ki imajo   |
|na področju športa |     |pozitiven vpliv na informiranje |
|s programom    |     |ljudi o športno-rekreativnih  |
|          |     |dejavnostih na regionalnem ali |
|          |     |širšem področju in zajemajo   |
|          |     |večje število uporabnikov, ter |
|          |     |združujejo informacije na višji |
|          |     |ravni              |
|          +----------+--------------------------------+
|          |  6   |Program pretežno uresničuje   |
|          |     |kriterije, navedene v opisniku |
|          |     |tega merila pri 10 točkah, v  |
|          |     |rednih tedenskih oddajah, v   |
|          |     |medijih vsaj regionalnega    |
|          |     |značaja in namenjeno širši   |
|          |     |športni populaciji (morebiti več|
|          |     |panogam)            |
|          +----------+--------------------------------+
|          |  3   |Program delno uresničuje    |
|          |     |kriterije, navedene v opisniku |
|          |     |tega merila pri 10 točkah,   |
|          |     |občasno v lokalnih medijih, za |
|          |     |promocijo izbrane prireditve na |
|          |     |ožjem regionalnem področju in za|
|          |     |posamezno športno zvrst     |
|          +----------+--------------------------------+
|          |  0   |Manj pomembni programi, kot so |
|          |     |predstavitve in naštevanje   |
|          |     |športno-rekreativne dejavnosti v|
|          |     |elektronski ali tiskani obliki |
|          |     |ter programi kongresov in    |
|          |     |posvetov o športno-rekreativni |
|          |     |dejavnosti; programi, pri    |
|          |     |katerih je poleg športnega   |
|          |     |izpostavljen tudi kakšen drug  |
|          |     |namen (zdravstveni, socialni  |
|          |     |ipd.)              |
+-------------------+----------+--------------------------------+
                                «
14. člen
Za tretjim odstavkom 26. člena se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Predlog financiranja izbranih programov se oblikuje na podlagi kazalcev, ki jih opredeli komisija za interesno športno vzgojo otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo glede na analizo prispelih vlog in postopka finančnega vrednotenja programov:
+-----------------------------------------+-----------+---------+
|Kazalec                 |      | Število |
|                     |      |  točk |
+-----------------------------------------+-----------+---------+
|Vrednost programa            |      | 0–100 |
+-----------------------------------------+-----------+---------+
|– Obseg programa (število oddaj oziroma |  0–50  |     |
|medijske prisotnosti, vrednost programa, |      |     |
|realizacija v preteklih letih)      |      |     |
+-----------------------------------------+-----------+---------+
|– Organizacijske značilnosti (število  |  0–25  |     |
|podizvajalcev, kadrovska struktura,   |      |     |
|krajevna razpršenost)          |      |     |
+-----------------------------------------+-----------+---------+
|– Finančni načrt programa (stroškovna  |  0–25  |     |
|struktura, delež režijskih stroškov,   |      |     |
|vrsta stroškov, preglednost sistema   |      |     |
|financiranja izvajalcev programa,    |      |     |
|realizacija v preteklih letih, drugi   |      |     |
|predvideni sofinancerji)         |      |     |
+-----------------------------------------+-----------+---------+
|Uresničevanje javnega interesa s     |      | 0–100 |
|programom                |      |     |
+-----------------------------------------+-----------+---------+
|– Program ima multiplicirane učinke   |  0–30  |     |
|sofinanciranja, saj se pokriva tudi iz  |      |     |
|drugih virov               |      |     |
+-----------------------------------------+-----------+---------+
|– Uspešna realizacija v preteklih letih; |  0–30  |     |
|kadrovske, prostorske in finančne    |      |     |
|zmožnosti za uspešno realizacijo     |      |     |
+-----------------------------------------+-----------+---------+
|– Izvajalec programov so športna društva |  0–20  |     |
|pod okriljem krovne športne organizacije |      |     |
+-----------------------------------------+-----------+---------+
|– Program ima večji pozitiven vpliv na  |  0–10  |     |
|zdravje                 |      |     |
+-----------------------------------------+-----------+---------+
|– Šport ni le sredstvo za doseganje   |  0–10  |     |
|drugih ciljev (socialni, humanitarni,  |      |     |
|preventivni programi ipd.)        |      |     |
+-----------------------------------------+-----------+---------+
Postopek finančnega vrednotenja programov poteka tako, da se sešteje točke obeh kazalcev in dobi določeno število točk. Razpisana sredstva se deli z vsoto števila točk vseh programov in tako dobimo vrednost točke, izraženo v EUR. Višino sofinanciranja se določi z zmnožkom med vrednostjo točke in številom točk, ki jih posamezni program prejme pri vrednotenju. Sredstva za posamezen program se zaokrožijo na 100 EUR natančno, skladno s pravilom zaokroževanja.«
15. člen
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prednost pri izboru programov gradnje športnih objektov imajo programi, ki:
– bolje uresničujejo javni interes na področju športa,
– so v sklepni stopnji investicije, pri katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost oziroma so pred začetkom investicije, pri katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost,
– bolje odražajo področno razpršenost sredstev fundacije,
– dajejo prednost investicijam v nove vadbene športne površine,
– obsegajo energetsko in ekološko sanacijo športnih objektov.
Večji javni interes na področju športa predstavljajo programi, ki v večji meri odražajo vsebino projektov, ki jih razpiše fundacija, in programi, ki so opredeljeni hkrati v programu investicij nacionalnih panožnih športnih zvez in programu investicij na področju športa v občinah ali ministrstvu, pristojnem za šport. Pri vrednotenju lahko fundacija uporabi naslednje dodatne informacije o programih: prednostna razvrstitev NPŠZ in prednostna razvrstitev Odbora za šport na lokalni ravni OKS-ZŠZ za programe, ki ne spadajo pod šolski športni prostor ali pod NPŠZ; seznam sofinanciranih športnih objektov s strani Direktorata za šport; objekt ima status centra po merilih OKS-ZŠZ; razvid društev, ki delujejo v javnem interesu na področju športa; regijska umeščenost programa; panožna razpršenost programov in pogodbena opredelitev javno-zasebnega partnerstva pri investicijah, ki jih prijavljajo zasebne družbe. Na podlagi vsebine investicij, ustreznih dodatnih mnenj in opredelitve manjkajočih športnih objektov strokovna komisija zviša ali zniža izhodiščno oceno.
Fundacija ovrednoti programe s pripadajočim številom točk po posameznih merilih iz naslednje preglednice:
+------------------+----------+---------------------------------+
|Merilo      | Število |Opisnik             |
|         |  točk  |                 |
+------------------+----------+---------------------------------+
|Uresničevanje   |  10  |Program zelo dobro uresničuje  |
|javnega interesa |     |javni interes na področju športa |
|v športu     +----------+---------------------------------+
|         |  6   |Program dobro uresničuje javni  |
|         |     |interes na področju športa    |
|         |     |(izhodiščna ocena)        |
|         +----------+---------------------------------+
|         |  2   |Program v manjši meri uresničuje |
|         |     |javni interes na področju športa |
+------------------+----------+---------------------------------+
|Stopnja      |  5   |Program predračunske vrednosti  |
|investicije    |     |pod 62.500 eurov brez davka na  |
|(LK – leto, v   |     |dodano vrednost, ki je že začet |
|katerem se bo   |     |in bo predvidoma končan v letu v |
|program      |     |katerem kandidirajo za sredstva |
|predvidoma    |     |(LK – LP=0)           |
|zaključil; LP –  +----------+---------------------------------+
|leto kandidature |  4   |Program predračunske vrednosti  |
|na sredstva;   |     |nad 62.500 eurov brez davka na  |
|LZ – leto začetka |     |dodano vrednost, ki je že začet |
|programa)     |     |in bo predvidoma končan v letu, |
|         |     |za katerega program kandidira na |
|         |     |sredstva fundacije (LK – LP=0)  |
|         +----------+---------------------------------+
|         |  3   |Program predračunske vrednosti  |
|         |     |nad 62.500 euro brez davka na  |
|         |     |dodano vrednost v, ki je že začet|
|         |     |in bo predvidoma končan čez eno |
|         |     |leto, za katerega program    |
|         |     |kandidira na sredstva (LK – LP  |
|         |     |=1); oziroma predviden začetek  |
|         |     |programa predračunske vrednosti |
|         |     |pod 62.500 eurov brez davka na  |
|         |     |dodano vrednost v letu, za    |
|         |     |katerega program kandidira na  |
|         |     |sredstva fundacije (LZ – LP=0) in|
|         |     |ne bo končan v letu, v katerem  |
|         |     |kandidirajo za sredstva (LK – LP |
|         |     |> 0).              |
|         +----------+---------------------------------+
|         |  2   |Predviden začetek programa v letu|
|         |     |ali kasneje, v katerem program  |
|         |     |kandidira na sredstva (LZ – LP =>|
|         |     |0) oziroma ostali primeri za   |
|         |     |programe predračunske vrednosti |
|         |     |pod 62.500 eurov brez davka na  |
|         |     |dodano vrednost (LK – LP <= -1; |
|         |     |LZ – LP >= 1) in ostali primeri |
|         |     |za programe predračunske     |
|         |     |vrednosti nad 62.500 eurov brez |
|         |     |davka na dodano vrednost.    |
+------------------+----------+---------------------------------+
|Vrsta investicije |  6   |Nove športne površine      |
|         +----------+---------------------------------+
|         |  4   |Obnova obstoječih športnih    |
|         |     |površin             |
|         +----------+---------------------------------+
|         |  2   |Investicije (novogradnje,    |
|         |     |adaptacije, rekonstrukcije,   |
|         |     |vzdrževalna dela) na       |
|         |     |spremljajočih površinah športnega|
|         |     |objekta (garderobe, tribune,   |
|         |     |ogrevalni, vodovodni,      |
|         |     |kanalizacijski sistemi ipd.);  |
|         |     |Vgradne športne naprave in    |
|         |     |športna oprema, ki zagotavlja  |
|         |     |uporabnost objekta        |
+------------------+----------+---------------------------------+
|Področna     |  5   |Program v prvi tretjini seznama |
|razpršenost    |     |statistične regije glede na vsoto|
|         |     |točk meril uresničevanja javnega |
|         |     |interesa, stopnje investicije in |
|         |     |vrste investicije        |
|         +----------+---------------------------------+
|         |  3   |Program v drugi tretjini seznama |
|         |     |statistične regije glede na vsoto|
|         |     |točk meril uresničevanja javnega |
|         |     |interesa, stopnje investicije in |
|         |     |vrste investicije        |
|         +----------+---------------------------------+
|         |  2   |Program v tretji tretjini seznama|
|         |     |statistične regije glede na vsoto|
|         |     |točk meril uresničevanja javnega |
|         |     |interesa, stopnje investicije in |
|         |     |vrste investicije        |
+------------------+----------+---------------------------------+
Programi, ki zberejo najmanj 20 od 26 možnih točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.«
16. člen
Za prvim odstavkom 28. člena se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Predlog financiranja izbranih programov se oblikuje na podlagi kazalcev, ki jih opredeli komisija za gradnjo športnih objektov glede na analizo prispelih vlog in postopka finančnega vrednotenja programov.
Postopek finančnega vrednotenja programov poteka tako, da se opredeli delež sredstev za različne skupine programov glede na predračunsko vrednost investicij in projekte (male in velike investicije, lahko pa tudi druge skupine programov, ki jih glede na analizo prispelih vlog določi svet s sklepom). Pri šolskih telovadnicah se upošteva vrednost športnega standarda, ki nadgrajuje šolski standard (namen sofinanciranja investicije je omogočiti tudi tekmovalno dejavnost športnim društvom za potrebe tekmovanj, npr. višina stropa za odbojko).«
17. člen
Besedilo tretjega odstavka 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Programi se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+-------------------+---------+---------------------------------+
|Merilo       | Število |Opisnik             |
|          | točk  |                 |
+-------------------+---------+---------------------------------+
|Možnost      |  10  |Program v celoti uresničuje javni|
|uresničevanja   |     |interes: predmet programa je   |
|javnega interesa  |     |skladen s področjem       |
|na področju športa |     |sofinanciranja, program je    |
|s programom    |     |uporaben v športni praksi,    |
|          |     |športna panoga spada v prve tri |
|          |     |razrede vrednotenja športnih   |
|          |     |panog po merilih OKS-ZŠZ, mnenje |
|          |     |NPŠZ: program uvršča v prioritete|
|          +---------+---------------------------------+
|          |  6  |Program delno uresničuje javni  |
|          |     |interes: možnost sofinanciranja |
|          |     |iz drugih virov, podvajanje   |
|          |     |vsebine z drugimi programi, ni  |
|          |     |prioriteta NPŠZ         |
|          +---------+---------------------------------+
|          |  0  |Program ni skladen s področjem  |
|          |     |sofinanciranja, je manj uporaben |
|          |     |v športni praksi, spada med   |
|          |     |športne panoge, ki niso uvrščene |
|          |     |med prva dva razreda športnih  |
|          |     |panog po merilih OKS-ZŠZ,    |
|          |     |podvajanje vsebine z drugimi   |
|          |     |programi ipd.          |
+-------------------+---------+---------------------------------+
|Pomembnost     |  10  |Nacionalna raven         |
|programa      +---------+---------------------------------+
|          |  6  |Regionalna raven         |
|          +---------+---------------------------------+
|          |  2  |Lokalna raven          |
+-------------------+---------+---------------------------------+
|Zmožnost      |  10  |Uspešna realizacija v preteklih |
|uresničitve    |     |letih in kadrovske, prostorske  |
|programa      |     |ter finančne zmožnosti za uspešno|
|          |     |realizacijo           |
|          +---------+---------------------------------+
|          |  6  |Solidne zmožnosti; delno uspešna |
|          |     |realizacija v preteklih letih  |
|          |     |oziroma prva kandidatura za   |
|          |     |podobne programe         |
|          +---------+---------------------------------+
|          |  0  |Slabe zmožnosti oziroma slaba  |
|          |     |realizacija v preteklih letih  |
+-------------------+---------+---------------------------------+
                                «
18. člen
Za tretjim odstavkom 30. člena se dodajo nov četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Komisija za raziskovanje in razvoj športa pred pripravo predloga financiranja izbranih programov naredi razrez razpisanih sredstev po vsebinskih sklopih, glede na analizo prispelih vlog in nameni za:
– nakup tehnologije, potrebne za spremljanje in razvoj športne vadbe do 30 % sredstev,
– programe spremljanja in razvoja športne vadbe do 55 % sredstev,
– izbrane znanstvene in strokovne raziskovalne projekte do 10 % sredstev,
– druge programe razvoja športa do 30 % sredstev.
Predlog financiranja izbranih programov se oblikuje na podlagi kazalcev, ki jih opredeli komisija za raziskovanje in razvoj športa glede na analizo prispelih vlog in postopka finančnega vrednotenja programov.
+--------------------------------------------+--------+---------+
|Kazalec                   |    | Število |
|                      |    |  točk |
+--------------------------------------------+--------+---------+
|Vrednost programa              |    | 0–100 |
+--------------------------------------------+--------+---------+
|– Obseg programa (predračunska vrednost,  | 0–50 |     |
|število udeležencev, obseg storitev)    |    |     |
+--------------------------------------------+--------+---------+
|– Možnost realizacije (realizacija sredstev | 0–50 |     |
|v preteklih letih in možnost realizacije z |    |     |
|vidika drugih sofinancerjev ob upoštevanju |    |     |
|finančnega načrta, organizacije in obsega) |    |     |
+--------------------------------------------+--------+---------+
|Uresničevanje javnega interesa s programom |    | 0–100 |
+--------------------------------------------+--------+---------+
|– Uporabni programi, ki se izvajajo pod   | 0–50 |     |
|okriljem NPŠZ in so v njihovem interesu   |    |     |
+--------------------------------------------+--------+---------+
|– Programi z večjo dodano vrednostjo, kjer | 0–25 |     |
|se pričakuje večji učinek sofinanciranja  |    |     |
|(npr. programi, ki pokrivajo potrebe več  |    |     |
|športov, mulitpliciranje sredstev še iz   |    |     |
|drugih virov, znižanje cene), manj pa za  |    |     |
|programe z manjšim učinkom (npr. zmožnost  |    |     |
|pokritja stroškov z drugimi sredstvi)    |    |     |
+--------------------------------------------+--------+---------+
|– Sofinanciranje znanstvenih raziskovalnih | 0–25 |     |
|projektov: prednost imajo programi ozko   |    |     |
|povezani s problematiko športa in projekti, |    |     |
|ki znanstveno raziskujejo na različnih   |    |     |
|področjih športa              |    |     |
+--------------------------------------------+--------+---------+
Postopek finančnega vrednotenja programov poteka tako, da se sešteje točke obeh kazalcev in dobi določeno število točk. Razpisana sredstva se deli z vsoto števila točk vseh programov in tako dobimo vrednost točke, izraženo v EUR. Višino sofinanciranja se določi z zmnožkom med vrednostjo točke in številom točk, ki jih posamezni program prejme pri vrednotenju. Sredstva za posamezen program se zaokrožijo na 100 EUR natančno, skladno s pravilom zaokroževanja.«
19. člen
Besedilo tretjega odstavka 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Programi se ovrednotijo s pripadajočim številom točk v dveh fazah. V prvi fazi se programi na podlagi meril možnost uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom in možnost uresničitve programa ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+--------------------+----------+-------------------------------+
|Merilo       | Število |Opisnik            |
|          |  točk  |                |
+--------------------+----------+-------------------------------+
|Možnost       |  10  |V celoti uresničuje javni   |
|uresničevanja    |     |interes: program je uporaben v |
|javnega interesa na |     |športni praksi; vsebina je   |
|področju športa s  |     |povezana z športnimi panogami, |
|programom      |     |ki so višje vrednotene z    |
|          |     |vidika nacionalnega modela   |
|          |     |razvrščanja športnih panog   |
|          +----------+-------------------------------+
|          |  6   |Delno uresničuje javni     |
|          |     |interes: program je delno   |
|          |     |uporaben v športni praksi;   |
|          |     |vsebina je povezana z     |
|          |     |športnimi panogami, ki so   |
|          |     |srednje visoko vrednotene z  |
|          |     |vidika nacionalnega modela   |
|          |     |razvrščanja športnih panog   |
|          +----------+-------------------------------+
|          |  0   |Slabo uresničuje javni     |
|          |     |interes: vsebina programa je  |
|          |     |manj uporabna v športni praksi |
|          |     |ali se ne dotika prioritetnih |
|          |     |športnih panog         |
+--------------------+----------+-------------------------------+
|Možnost uresničitve |  10  |Dobre zmožnosti in uspešna   |
|programa      |     |realizacija v preteklih letih |
|          |     |ter ustrezne reference     |
|          |     |avtorjev            |
|          +----------+-------------------------------+
|          |  6   |Solidne zmožnosti; delno    |
|          |     |uspešna realizacija v     |
|          |     |preteklih letih oziroma prva  |
|          |     |kandidatura za podobne     |
|          |     |programe; avtor ima malo    |
|          |     |referenc s področja objave   |
|          +----------+-------------------------------+
|          |  0   |Slabe zmožnosti oziroma slaba |
|          |     |realizacija sredstev v     |
|          |     |preteklih letih; avtor še nima |
|          |     |referenc s področja objave;  |
|          |     |vir sredstev so le sredstva  |
|          |     |fundacije in sredstva,     |
|          |     |pridobljena iz naslova prodaje |
|          |     |na trgu, lastnih sredstev ni  |
|          |     |predvidenih;          |
+--------------------+----------+-------------------------------+
                                «
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glas:
»V drugi fazi se programi na podlagi meril tip publikacije, število avtorskih pol, referenčnost avtorjev in število izvodov ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje pregled­nice:
+-------------------+-----------+-------------------------------+
|Merilo       | Število |Opisnik            |
|          |  točk  |                |
+-------------------+-----------+-------------------------------+
|Tip publikacije  |  1 do 3 |knjige, glasila gospodarskih  |
|          |      |družb             |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |  3 do 4 |letopis društva        |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |  4 do 5 |strokovne internetne vsebine  |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |  4 do 6 |strokovna revija društvo    |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |  6 do 8 |strokovna knjiga društvo    |
|          +-----------+-------------------------------+
|          | 8 do 10 |strokovna knjiga        |
|          +-----------+-------------------------------+
|          | 8 do 10 |znanstvena knjiga       |
|          +-----------+-------------------------------+
|          | 8 do 10 |znanstvena revija fakultete  |
|          +-----------+-------------------------------+
|          | 8 do 10 |strokovna revija fakultete   |
|          +-----------+-------------------------------+
|          | 6 do 10 |ponatis knjige         |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |  4 do 6 |cd ali dvd društva       |
|          +-----------+-------------------------------+
|          | 6 do 10 |cd ali dvd fakultete      |
+-------------------+-----------+-------------------------------+
|Število avtorskih |   1   |do 2 poli           |
|pol        +-----------+-------------------------------+
|          |   3   |3–4 pole            |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |   5   |5–6 pol            |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |   7   |7–8 pol            |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |   8   |9–10 pol            |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |   9   |11–12 pol           |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |   10  |več kot 13           |
+-------------------+-----------+-------------------------------+
|Referenčnost    |   10  |recenzija red. prof.      |
|avtorjev      +-----------+-------------------------------+
|(naziv avtorjev)  |   9   |recenzija izr. prof.      |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |   8   |recenzija doc.         |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |   7   |recenzija dr.         |
|          +-----------+-------------------------------+
|          | 6 do 10 |uveljavljen strokovnjak iz   |
|          |      |prakse             |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |  1 do 5 |brez recenzije ali       |
|          |      |neuveljavljen strokovnjak   |
+-------------------+-----------+-------------------------------+
|Število izvodov  |  1 do 2 |0–500             |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |  3 do 4 |501–1000            |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |  5 do 6 |1001–1500           |
|          +-----------+-------------------------------+
|          |  7 do 8 |1501–2000           |
|          +-----------+-------------------------------+
|          | 9 do 10 |2001–3000           |
+-------------------+-----------+-------------------------------+
20. člen
Za prvim odstavkom 32. člena se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Točke, dosežene v drugi fazi, se pomnožijo s faktorjem 2,0 in se prištejejo točkam, dodeljenim v prvi fazi. Skupaj je možno zbrati največ 100 točk.
Komisija za založništvo v športu določi delež – odstotek sofinanciranja programov po naslednjih kriterijih:
– programom, ki so prejeli 40 do 59 točk komisija dodeli do 30 % sofinanciranja od zaprošenih sredstev,
– programom, ki so prejeli 60 do 79 točk komisija dodeli do 60 % sofinanciranja od zaprošenih sredstev,
– programom, ki so prejeli 80 do 100 točk komisija dodeli do 80 % sofinanciranja od zaprošenih sredstev.«
21. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stalne strokovne komisije fundacije pripravijo predloge razdelitve sredstev po posameznih področjih letnega programa najkasneje do 31. januarja prihodnjega leta glede na čas objave javnega razpisa. Na podlagi predlogov stalnih strokovnih komisij svet sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najkasneje do 28. februarja.
Fundacija vroči prosilcem odločbe skladno z določbami zakona, ki ureja upravni postopek. Zoper odločbo je mogoča pritožba v roku 15 dni od vročitve odločbe, o kateri je dolžna odločiti komisija za pritožbe v roku 30 dni. Fundacija rezultate javnega razpisa objavi na svojih spletnih straneh, po sprejemu dokončnih odločitev o pritožbah.«
22. člen
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z izvajalci fundacija sklene pogodbe, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in drugi načini za nadzor nad namensko porabo sredstev.
Športne organizacije, ki so kandidirale s programi s področja gradnje športnih objektov, morajo pred podpisom pogodbe fundaciji predložiti dokazila, ki izkazujejo verodostojnost in resnost finančne konstrukcije prijavljenega programa (sklep občinskega sveta o rezervaciji sredstev, dokazilo o rezervaciji sredstev v proračunu, sklep o dodelitvi sredstev s strani ministrstva, sklenjena zavezujoča pogodba s sofinancerji, pogodba o javno-zasebnem partnerstvu …).
Izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena sredstva namensko in smotrno v skladu s posredovano razpisno dokumentacijo in sprejetim sklepom sveta.
Če vrednost izvedenega programa odstopa od kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji vrednotenja in financiranja, za več kot 25 % vrednosti, lahko svet v sorazmernem deležu zmanjšanja vrednosti programa zniža sredstva za program.
Pri opravljanju nadzora nad namensko porabo sredstev, ki ga izvaja ali naroči fundacija, so izvajalci dolžni nadzornim organom omogočiti vpogled v celotno dokumentacijo o izvajanju programov ter dati vse potrebne podatke in pojasnila v povezavi z uporabo teh sredstev.«.
23. člen
Te spremembe in dopolnitve so sprejete, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije, in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 19. septembra 2012
Predsednik
Sveta Fundacije za šport
Bogdan Gabrovec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti