Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3148. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah«, stran 8213.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah«
Št. 350-2/2012
Koper, dne 17. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 ter 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 16. oktobra 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah« (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Krasinvest Sežana v oktobru 2012.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, časovni načrt gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– opis obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– opis obračunskega območja in prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– prikaz vrednosti obstoječe komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja zemljišč je:
– podlaga za opremljanje s predvideno komunalno opremo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane s prostorskim aktom izvedejo in služijo svojemu namenu in
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
4. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje je celotno območje Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah« (Uradni list RS, št. 52/12), ki se nahaja na parcelah 936/1, 936/2, 937, 938/1, 938/2 in 939, vse k.o. Šmarje. V primeru spremembe parcelnih številk velja za obračunsko območje tisto območje, ki je opredeljeno v grafični prilogi programa opremljanja.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
5. člen
(obstoječa komunalna oprema)
V območju opremljanja se sedaj nahaja objekt nekdanje tovarne, ki je delno opremljen s komunalno opremo, del komunalne opreme pa se nahaja v neposredni bližini območja opremljanja.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Na območju opremljanja je predvidena celostna infrastrukturna ureditev, ki obsega izgradnjo prometne infrastrukture, fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, plinskih instalacij, infrastrukture za ravnanje z odpadki, telekomunikacij, elektroenergetskega omrežja in zunanjo ureditev.
Predvidena prometna in komunalna infrastruktura se bo navezovala na že obstoječo infrastrukturo.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
7. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški investicije in v obravnavanem primeru vrednostno enaki obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje opremljanja znašajo 635.794 EUR po cenah oktober 2012 in obsegajo stroške gradnje opreme in stroške inženiringa.
Tabela: Skupni in obračunski stroški po posamezni vrsti nove komunalne opreme za območje opremljanja
+--------------------------------+----------------+-------------+
|      Postavka      |   Skupni   | Obračunski |
|                |  stroški   |  stroški  |
|                |   v EUR   |  v EUR  |
+--------------------------------+----------------+-------------+
|1. Prometna infrastruktura   |  351.816   |  351.816  |
+--------------------------------+----------------+-------------+
|2. Vodovodno omrežje      |   46.010   |  46.010  |
+--------------------------------+----------------+-------------+
|3. Fekalna kanalizacija     |   55.640   |  55.640  |
+--------------------------------+----------------+-------------+
|4. Meteorna kanalizacija    |  182.328   |  182.328  |
+--------------------------------+----------------+-------------+
|Skupaj             |  635.794   |  635.794  |
+--------------------------------+----------------+-------------+
Skupni in obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo znašajo 479.445,34 EUR po cenah oktober 2012.
Tabela: Skupni in obračunski stroški po posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme za območje opremljanja
+--------------------------------+----------------+-------------+
|Obstoječa komunalna oprema   |   v EUR   |  Delež  |
+--------------------------------+----------------+-------------+
|1. Cestno omrežje        |  259.118,76  |  54,05 %  |
+--------------------------------+----------------+-------------+
|2. Vodovod           |  80.254,52  |  16,74 %  |
+--------------------------------+----------------+-------------+
|3. Fekalna kanalizacija     |  30.680,19  |  6,40 %  |
+--------------------------------+----------------+-------------+
|4. Meteorna kanalizacija    |  36.496,42  |  7,61 %  |
+--------------------------------+----------------+-------------+
|5. Kolektivna infrastruktura  |  72.895,45  |  15,20 %  |
+--------------------------------+----------------+-------------+
|Skupaj             |  479.445,34  | 100,00 %  |
+--------------------------------+----------------+-------------+
8. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izgradnjo komunalne opreme zagotavlja Mestna občina Koper iz proračuna, pogodbe o opremljanju in iz komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja ter investitorji objektov v območju opremljanja.
Investitorju, ki podpiše z občino pogodbo o opremljanju se naloži obveznost izgradnje ter ureditve komunalne opreme na območju opremljanja na način, ki zagotavlja funkcioniranje objektov v skladu s prostorskim aktom ter programom opremljanja.
9. člen
(terminski plan)
Časovni načrt je sledeč:
– pridobitev stvarne pravice na parcelah, ki        že
bodo služile komunalni opremi           pridobljeno
– izdelava vse potrebne projektne in tehnične   v letu 2012
dokumentacije
– gradnja komunalne opreme               v letih
                           2013–2016
– tehnični pregled in uporabno dovoljenje     v letu 2016.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =    znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
        obračunskem območju
A(parcela) =  površina parcele
Cp(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
        na obračunskem območju za posamezno vrsto
        komunalne opreme
Dp =      delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka
Ct(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna) =  neto tlorisna površina objekta
Dt =      delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) = faktor dejavnosti
i =       posamezna vrsta komunalne opreme
j =       posamezno obračunsko območje.
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme tako za novo kot za obstoječo komunalno opremo.
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo tudi obstoječi objekti, ki jih je potrebno za izvedbo predvidenih prostorskih ureditev iz prostorskega akta porušiti.
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine D(pi):D(ti) = 0,4:0,6
– da je faktor dejavnosti za vse objekte K(dej) = 1,00.
12. člen
(obračunski stroški na enoto mere za novo komunalno opremo)
Obračunski stroški komunalne opreme iz 7. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto mere za novo komunalno opremo
+------------------------------+---------------+----------------+
|Infrastruktura        |   Cp(ij)  |   Ct(ij)   |
|               |  (EUR/m2)  |  (EUR/m2)  |
+------------------------------+---------------+----------------+
|1. Prometna infrastruktura  |   37,824  |   36,782   |
+------------------------------+---------------+----------------+
|2. Vodovodno omrežje     |   4,947   |   4,810   |
+------------------------------+---------------+----------------+
|3. Fekalna kanalizacija    |   5,982   |   5,817   |
+------------------------------+---------------+----------------+
|4. Meteorna kanalizacija   |   19,602  |   19,062   |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Skupaj            |   68,355  |   66,471   |
+------------------------------+---------------+----------------+
13. člen
(obračunski stroški na enoto mere za obstoječo komunalno opremo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo komunalno opremo, za katero so bile v programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka na podlagi ocene stroškov komunalne opreme, ki bi bila ob gradnji po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavljala podobno raven oskrbe. Podlaga za odmero komunalnega prispevka so izračunani skupni in obračunski stroški opremljanja za določeno komunalno opremo na obračunskem območju.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo komunalno opremo
+------------------------------+---------------+----------------+
|Infrastruktura        |Cp(ij) (EUR/m2)| Ct(ij) (EUR/m2)|
+------------------------------+---------------+----------------+
|1. Cestno omrežje       |   27,86   |   27,09   |
+------------------------------+---------------+----------------+
|2. Vodovod          |   8,63   |   8,39   |
+------------------------------+---------------+----------------+
|3. Fekalna kanalizacija    |   3,30   |   3,21   |
+------------------------------+---------------+----------------+
|4. Meteorna kanalizacija   |   3,92   |   3,82   |
+------------------------------+---------------+----------------+
|5. Kolektivna infrastruktura |   7,84   |   7,62   |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Skupaj            |   51,55   |   50,13   |
+------------------------------+---------------+----------------+
14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Indeksacijo se naredi za obdobje od oktobra 2012 do dne odmere.
15. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Na podlagi pogodbe o opremljanju bo investitor opremil območje na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju določi, da mora investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno opremo. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.
S pogodbo se občina in investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor zgradil komunalno opremo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina.
Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega prispevka upošteva kot lastna vlaganja v komunalno opremo. Po izgradnji bo investitor le-to brezplačno predal upravljalcem v njihova osnovna sredstva. S tem se šteje, da je investitor v naravi poravnal del komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
V. KONČNE DOLOČBE
16. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper.
17. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2012
Koper, dne 16. oktobra 2012
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal piano regolatore particolareggiato comunale »Zona residenziale ed imprenditoriale presso il campo sportivo a Šmarje«
N. 350-2/2012
Capodistria, 17 ottobre 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – rettifica, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 e 57/12 – ZUPUDPP-A), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), ai sensi dell’articolo 17 dell’ Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 80/07), come pure del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n. 95/07), ed in ottemperanza dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 16 ottobre 2012, ha approvato il
D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal piano regolatore particolareggiato comunale »Zona residenziale ed imprenditoriale presso il campo sportivo a Šmarje«
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(finalità del decreto)
Col presente decreto è approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della “Zona residenziale ed imprenditoriale presso il campo sportivo a Šmarje” (nel seguito: programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Krasinvest Sežana, nell’ottobre 2012.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è finalizzato alla costruzione delle opere d’urbanizzazione primaria, con definizione della zona tariffaria, del calendario degli interventi, del piano economico finanziario dei medesimi, oltre al calcolo dei relativi parametri e al prospetto dell’entità degli oneri d’urbanizzazione.
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si compone:
– di una parte generale,
– della descrizione delle opere d’urbanizzazione preesistenti e di quelle pianificate,
– della descrizione della zona tariffaria e del prospetto degli investimenti nella costruzione delle nuove opere d’urbanizzazione,
– del prospetto del valore delle opere d’urbanizzazione preesistenti,
– del calendario degli interventi,
– delle basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione e
– degli allegati grafici.
Articolo 3
(motivazioni per l’adozione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione costituisce:
– la base per la costruzione delle opere d’urbanizzazione ai fini di attuazione degli interventi territoriali previsti nello strumento urbanistico ed alla successiva utilizzazione delle strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso,
– la base per la commisurazione dell’onere d’urbanizzazione riferito alle nuove opere d’urbanizzazione ed a quelle esistenti, che deve essere pagato al comune dal soggetto passivo, sulla base di un’apposita delibera.
Articolo 4
(zona tariffaria)
La zona tariffaria combacia con l’intera area interessata dal Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale »Zona residenziale ed imprenditoriale presso il campo sportivo a Šmarje« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 52/12), che comprende le particelle nn. 936/1, 936/2, 937, 938/1, 938/2 e 939, tutte del c.c. di Šmarje. Nel caso i numeri delle particelle subissero delle modifiche, la zona tariffaria rimane quella rappresentata negli allegati grafici del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
II OPERE D’URBANIZZAZIONE ESISTENTI E QUELLE DI NUOVA COSTRUZIONE
Articolo 5
(opere d’urbanizzazione esistenti)
Nella zona interessata dal programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è sito lo stabilimento che in passato ospitava una fabbrica; esso dispone solamente di talune opere d’urbanizzazione, mentre una parte delle medesime è situata nelle prossime vicinanze della zona d’intervento.
Articolo 6
(opere d’urbanizzazione di nuova costruzione)
Nella zona d’intervento è previsto l’assetto integrale delle infrastrutture; esso comprende la costruzione dell’infrastruttura viaria, della fognatura delle acque reflue e di quella meteorica, della rete idrica, degli impianti del gas, come pure dell’infrastruttura adibita allo smaltimento dei rifiuti, della rete delle telecomunicazioni, della rete elettrica ed infine la sistemazione degli spazi esterni.
Le infrastrutture a rete e quelle viarie devono essere allacciate a quelle esistenti.
III INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE D’URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(costi di calcolo e costi complessivi dell’intervento)
I costi complessivi dell’intervento e i costi di calcolo dal medesimo valore, calcolati in base ai prezzi in vigore nell’ottobre 2012, da effettuarsi nella zona d’intervento, ammontano a Euro 635,794; essi comprendono le spese di costruzione delle opere d’urbanizzazione, come pure le spese di engineering.
Tabella: Costi complessivi e costi di calcolo riferiti alle singole tipologie di opere d’urbanizzazione di nuova costruzione
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Voce            |   Costi   |   Costi   |
|              |  complessivi  |  di conto  |
|              |   in EUR   |   in EUR   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|1. Infrastruttura viaria  |   351.816   |   351.816  |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|2. Rete idrica       |   46.010   |   46.010   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|3. Fognatura delle acque  |   55.640   |   55.640   |
|reflue           |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|4. Fognatura meteorica   |   182.328   |   182.328  |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Totale           |   635.794   |   635.794  |
+----------------------------+-----------------+----------------+
I costi complessivi e quelli di conto riguardanti le esistenti opere d’urbanizzazione ammontano a Euro 479.445,34, calcolati in base ai prezzi in vigore nell’ottobre 2012.
Tabella: Costi complessivi e costi di calcolo riferiti alle singole tipologie di opere d’urbanizzazione esistenti
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Opere d'urbanizzazione    |   in EUR   |   Quota   |
|esistenti          |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|1. Rete stradale       |  259.118,76  |   54,05 %  |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|2. Rete idrica        |  80.254,52  |   16,74 %  |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|3. Fognatura delle acque   |  30.680,19  |   6,40 %   |
|reflue            |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|4. Fognatura meteorica    |  36.496,42  |   7,61 %   |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|5. Infrastruttura collettiva |  72.895,45  |   15,20 %  |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Totale            |  479.445,34  |  100,00 %  |
+-----------------------------+----------------+----------------+
Articolo 8
(finanziamento dell’intervento)
L'intervento di cui al presente decreto è finanziato dai fondi del bilancio del Comune città di Capodistria, dal contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria e dal pagamento, da parte dei soggetti passivi e dei committenti degli edifici realizzati nella zona d'intervento, delle quote di contributo afferenti l'onere di urbanizzazione.
Al committente, il quale sottoscrive col comune un contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria, si fa obbligo di costruire e sistemare tutte le dette opere previste nella zona d’intervento, in modo da garantire la funzionalità degli edifici in conformità con lo strumento urbanistico e il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
Articolo 9
(piano cronologico)
Il calendario degli interventi è il seguente:
– acquisizione del diritto reale sulle      gia acquisito
particelle interessate dalla realizzazione
delle opere d’urbanizzazione
– predisposizione della documentazione
progettuale e tecnica              nell’anno 2012
– realizzazione delle opere             negli anni
d’urbanizzazione                   2013–2016
– collaudo tecnico e rilascio del
certificato di agibilita            nell’anno 2016.
IV BASI PER LA COMMISURAZIONE DELL’ONERE D’URBANIZZAZIONE
Articolo 10
(computo dell’onere d’urbanizzazione)
Per il computo del contributo afferente agli oneri d’urbanizzazione (Kp) si applica la seguente formula:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
Le succitate sigle hanno il seguente significato:
KP(ij) =     importo della quota dell'onere
         d'urbanizzazione riferito alla singola
         tipologia di opera d’urbanizzazione a
         servizio della zona tariffaria
A(parcela) =   superficie della particella
Cp(ij) =     costi di calcolo, ripartiti per m2 della
         particella, riferiti alla singola tipologia
         di opera d’urbanizzazione a servizio della
         zona tariffaria
Dp =       porzione della particella nel computo
         dell'onere di urbanizzazione
Ct(ij) =     costi di calcolo, ripartiti per m2 di
         superficie planimetrica netta del fabbricato,
         riferiti alla singola tipologia di opera
         d’urbanizzazione a servizio della zona
         tariffaria
A(tlorisna) =  superficie planimetrica netta del fabbricato
Dt =       porzione della superficie planimetrica netta
         del fabbricato nel computo dell'onere
         d'urbanizzazione
K(dejavnost) =  fattore di attivita
i =       singola tipologia di opera d'urbanizzazione
j =       singola zona tariffaria.
L’onere di urbanizzazione corrisponde alla somma degli oneri di urbanizzazione relativi a ogni singola tipologia di opera d’urbanizzazione preesistente o di nuova costruzione.
Nel computo dell’onere d’urbanizzazione si prendono in considerazione anche tutti gli edifici preesistenti da demolirsi per consentire la realizzazione degli interventi previsti dallo strumento urbanistico.
Articolo 11
(criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione)
I criteri applicati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione prevedono:
– che il rapporto di copertura fondiaria sia Dpi:Dti = 0,4:0,6;
– che il fattore di attività applicato a tutti i manufatti sia Kdej = 1,00.
Articolo 12
(costi di calcolo per unità di misura riferiti alle opere d’urbanizzazione di nuova costruzione)
I costi di calcolo di cui all’articolo 7 del decreto, ripartiti per superficie delle particelle edificali ovvero superficie planimetrica netta dei manufatti, sono le seguenti:
Tabella: costi di calcolo per unità di misura relativi alle opere d’urbanizzazione di nuova costruzione
+------------------------------------+------------+-------------+
|Infrastruttura           |  Cp(ij)  |  Ct(ij)  |
|                  | (EUR/m2) |  (EUR/m2) |
+------------------------------------+------------+-------------+
|1. Rete stradale          |  37,824  |  36,782  |
+------------------------------------+------------+-------------+
|2. Rete idrica           |  4,947  |  4,810  |
+------------------------------------+------------+-------------+
|3. Fognatura delle acque reflue   |  5,982  |  5,817  |
+------------------------------------+------------+-------------+
|4. Fognatura meteorica       |  19,602  |  19,062  |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Totale               |  68,355  |  66,471  |
+------------------------------------+------------+-------------+
Articolo 13
(costi di calcolo per unità di misura riferiti alle opere d’urbanizzazione esistenti)
La commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere d’urbanizzazione esistenti avverrà laddove il programma di realizzazione delle dette opere stabilisca le basi per tale commisurazione in considerazione della stima dei costi che comporterebbe la costruzione di opere d’urbanizzazione, simili a quelle esistenti per capacità e destinazione. Costituiscono la base per la suddetta commisurazione, i costi complessivi e quelli di calcolo riferiti alla singola opera d’urbanizzazione presente nella zona tariffaria in oggetto.
I costi di calcolo così ottenuti, per unità di misura e riferiti alla singola tipologia di opera d’urbanizzazione esistente, ammontano a:
Tabella: costi di calcolo per unità di misura relativi alle opere d’urbanizzazione esistenti:
+------------------------------------+------------+-------------+
|Infrastruttura           |  Cp(ij)  |  Ct(ij)  |
|                  | (EUR/m2) |  (EUR/m2) |
+------------------------------------+------------+-------------+
|1. Rete stradale          |  27,86  |  27,09  |
+------------------------------------+------------+-------------+
|2. Rete idrica           |  8,63  |   8,39  |
+------------------------------------+------------+-------------+
|3. Fognatura delle acque reflue   |  3,30  |   3,21  |
+------------------------------------+------------+-------------+
|4. Fognatura meteorica       |  3,92  |   3,82  |
+------------------------------------+------------+-------------+
|5. Infrastruttura collettiva    |  7,84  |   7,62  |
+------------------------------------+------------+-------------+
|Totale               |  51,55  |  50,13  |
+------------------------------------+------------+-------------+
Articolo 14
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della Slovenia, »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali«. L'indicizzazione viene effettuata per il periodo che va dall'ottobre 2012 al giorno della commisurazione.
Articolo 15
(garanzia di costruzione delle opere di urbanizzazione ed agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione in seguito agli investimenti del committente)
In base al contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione il committente realizzerà a proprie spese le dette opere a servizio della zona d’intervento, nei tempi e nell’estensione previsti dal relativo programma.
Nel rispetto di quanto prevede l’articolo 78 del »ZPNačrt«, il contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione sancisce l’obbligo del committente di costruire, entro i termini stabiliti, le opere d’urbanizzazione previste nel relativo programma. Gli oneri finanziari che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto.
Nel contratto concluso tra il comune ed il committente ovvero il soggetto passivo dell’onere di urbanizzazione, le parti contraenti convengono che il committente realizzerà le opere di urbanizzazione, che dovrebbero altrimenti essere costruite dal comune.
Gli oneri finanziari per le opere appaltate che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto dal committente. A lavori ultimati, le opere d’urbanizzazione realizzate saranno cedute a titolo non oneroso ai rispettivi gestori, a titolo di pagamento, da parte del committente, di una quota dell’onere di urbanizzazione
V DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 17
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 350-2/2012
Capodistria, 16 ottobre 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti