Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1742. Avtentična razlaga drugega odstavka 75. člena in 63. člena v povezavi z drugim odstavkom 75. člena Zakona o prevzemih (ORZPre75)
1743. Avtentična razlaga 49.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ORZSPJS49a)
1744. Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1)
1745. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1F)

Sklepi

1746. Sklep o imenovanju generalnega državnega tožilca
1747. Sklep o imenovanju podpredsednice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
1748. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1749. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1750. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1751. Sklep o soglasju k imenovanju generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1752. Sklep o imenovanju članice Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
1753. Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
1754. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma vpletenosti pri financiranju spornih menedžerskih prevzemov in pomanjkljive prevzemne zakonodaje
1755. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi državnega proračuna
1756. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1757. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1799. Uredba o evropski kritični infrastrukturi
1800. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom

Sklepi

1801. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1758. Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje ter načinu zajemanja prstnih odtisov
1759. Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije
1760. Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
1761. Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije
1762. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
1763. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu
1764. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1765. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1766. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2011

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1767. Spremembe Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2010

OBČINE

Benedikt

1768. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt
1769. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec Benedikt
1770. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu za uporabnike

Brezovica

1771. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja VS 21/3-1 Kamnik pod Krimom

Cankova

1772. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
1773. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
1774. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Celje

1775. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Cerknica

1776. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2010
1777. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca (EŠD 1705) za kulturni spomenik lokalnega pomena

Dravograd

1778. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2010
1779. Navodilo o možnosti plakatiranja v času referendumske kampanje za izvedbo referendumov

Gornji Petrovci

1780. Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci

Jesenice

1781. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice

Koper

1782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih
1783. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2009
1784. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2010
1785. Sklep o potrditvi mandata članoma Občinskega sveta Mestne občine Koper
1786. Sklep o razdelitvi območij vzdrževanja občinskih cest med izvajalce javne službe
1787. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1788. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

1789. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj

Miren-Kostanjevica

1790. Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

1791. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti)
1792. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje ureditve)

Radeče

1793. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2010

Ravne na Koroškem

1794. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne

Rogaška Slatina

1795. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro

Slovenj Gradec

1796. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010

Šempeter-Vrtojba

1797. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Šempeter - Vrtojba

Škocjan

1798. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

POPRAVKI

1802. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1, PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9
1803. Popravek Odloka o o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011
1804. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti