Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-2958/11 , Stran 1137
Ob-2958/11
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Statuta delniške družbe JUB-H d.d. (v nadaljevanju: Statut) in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), sklicuje Uprava družbe JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: Uprava),
19. redno sejo skupščine
družbe JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.d.,
ki bo dne 14. 6. 2011, ob 14. uri, v prostorih Informacijsko-izobraževalnega centra, na sedežu družbe, Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine in izvolitev preštevalke glasov. Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo in podal ugotovitve o udeležbi delničarjev in sklepčnosti ter delničarje seznanil, da bo na podlagi prvega odstavka 26. člena Statuta predsedoval skupščini predsednik nadzornega sveta Miro Sotlar. Za pristojnega notarja bo predlagano imenovanje Bojana Podgorška, za preštevalko glasov pa bo predlagana izvolitev Mojce Rak. 2. Seznanitev z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2010, ugotovitev in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in Upravi družbe JUB-H d.d. 2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta. 2.2. Ugotovitev bilančnega dobička. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Ugotovi se bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v višini 3.051.723,94 EUR. Ta se poveča z zmanjšanjem drugih rezerv iz dobička v višini 956.477,50 EUR, tako da celoten bilančni dobiček poslovnega leta 2010 znaša 4.008.201,44 EUR. 2.3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička. 2.3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v višini 4.008.201,44 EUR se uporabi za: – celotni dobiček leta 2010 v višini 3.051.723,94 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička; – preostanek bilančnega dobička, sestavljenega iz naslova rezerv iz dobička poslovnega leta 2004 v višini 956.477,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend. 2.3.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta. Do izplačila dividend je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško knjigo tri dni pred dnevom skupščine. 2.3.3. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Dividende se izplačajo do 30. 7. 2011. 2.4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe JUB-H d.d. v poslovnem letu 2010. 3. Umik lastnih delnic in sprememba statuta zaradi umika lastnih delnic. 3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani in potrdi sklep Uprave, ki je bil sprejet na podlagi pooblastila s 17. redne skupščine, o umiku lastnih delnic, s čimer se osnovni kapital družbe v registrirani višini 1.574.472,90 EUR zmanjša za 123.061,77 EUR, in sicer z umikom 2.949 lastnih kosovnih delnic družbe, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 1.451.411,13 EUR in je razdeljen na 34.781 navadnih imenskih kosovnih delnic. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je prilagoditev obsega osnovnega kapitala dejavnosti in potrebam družbe. Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 381. člena ZGD-1. Skupščina družbe daje Upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 2.949 lastnih delnic družbe, oznaka JUBG, in za njihov izbris iz registra KDD. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo. 3.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta. Zaradi umika lastnih delnic, kot izhaja iz sklepa 3.1, se uskladi Statut tako, da se 4. člen Statuta po novem glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 1.451.411,13 (enmilijonštiristoenainpetdesettisočštiristoenajst 13/100) EUR in je razdeljen na 34.781 (štiriintridesettisočsedemstoenainosemdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.« 3.3. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina sprejme in potrdi čistopis Statuta. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register. 4. Pooblastilo Skupščine Upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic ter za oblikovanje sklada lastnih delnic. 4.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 izdaja Upravi pooblastilo, da v imenu in za račun družbe JUB-H d.d. kupi lastne delnice, katerih skupni delež delnic pridobljen na podlagi tega pooblastila skladno z določilom drugega odstavka 247. člena ZGD-1, skupaj z morebitnimi drugimi lastnimi delnicami družbe, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe, kar predstavlja skupno največ 3.478 delnic. Družba lahko pridobiva lastne delnice po ceni, ki ne sme biti nižja od 270,00 EUR in ne višja od 330,00 EUR. Pooblastilo Upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe. Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne sme pa jih pridobivati izključno za namen trgovanja. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic je Uprava družbe vezana na določilo 221. člena ZGD-1. Skupščina pooblašča Upravo, da lahko lastne delnice po svoji presoji proda ali umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem primeru skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev Statuta s sklepom Uprave o umiku lastnih delnic. Na podlagi 251. člena ZGD-1 dovoljenje in pogoji za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za DP JUB d.d. oziroma za katero koli tretjo osebo iz 251. člena ZGD-1. Postopek in viri za odkup delnic se zagotovijo v skladu z določili ZGD-1 in JUBG, in opraviti njihov izbris iz registra KDD. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo. Uprava mora na prvi naslednji redni skupščini, ki sledi datumu pridobitve lastnih delnic na podlagi tega pooblastila, delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu pridobljenih lastnih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic. Uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic. 4.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep skupščine delničarjev, ki je bil sprejet na 17. redni seji skupščine dne 11. 6. 2009. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta. 5.1 Predlog sklepa Uprave: Za člane nadzornega sveta se za obdobje od 14. 6. 2011 do 14. 6. 2015 imenujejo: 1. Ljudmila Kafol, EMŠO: 1110942506043, stanujoča Čepovan 96, 5253 Čepovan, 2. Tomaž Trček, EMŠO: 2002955500210, stanujoč Perovo 21F, 1290 Grosuplje, 3. Mirko Sotlar, EMŠO: 2310948500848, stanujoč Vojkova cesta 87, 1000 Ljubljana. Ugotovi se, da so vsi trije člani nadzornega sveta že do sedaj opravljali funkcijo člana nadzornega sveta družbe, zato se njihov mandat nadaljuje v skladu s tem sklepom. 6. Sprememba in dopolnitev Statuta družbe. 6.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina sprejme predlagano dopolnitve Statuta družbe, in sicer tako, da se na koncu tretjega odstavka 26. člena Statuta doda besedilo, ki se glasi: »S 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah: – o spremembi statuta, – o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje), – o odobrenem povečanju osnovnega kapitala, – o statusnih spremembah in prenehanju družbe, – o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta, – o drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.” 6.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina sprejme in potrdi čistopis Statuta. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register. 7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju pooblaščene revizijske družbe: 7.1 Predlog sklepa nadzornega sveta: Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o., Novo mesto. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom, revizijskim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu uprave na sedežu družbe, v Dolu pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani, vsak delovni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, med 11. in 14. uro. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa‚ obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi morajo vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog ter avtentičnosti njegovega podpisa. Družba bo pošiljatelju najkasneje v treh delovnih dneh potrdila prejem pošte. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do vključno 11. 6. 2011. Do udeležbe na skupščini so upravičene tiste pravilno prijavljene osebe, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo ob koncu dne 10. 6. 2011. Prijava se osebno vroči ali pošlje priporočeno po pošti na sedež družbe, JUB-H d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Uprava družbe – za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev komuniciranja. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi pooblastiti. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se le-ta v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic po pooblaščencu je mogoče brezplačno dobiti v tajništvu uprave, na sedežu družbe. Delničar lahko podano pooblastilo do dneva skupščine kadarkoli prekliče. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo predsednika skupščine izkazati z osebnim dokumentom in/ali pooblastilom. Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
JUB-H d.d. Štefan Hoyer, predsednik uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti