Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 894/2011 Ob-2983/11 , Stran 1145
Št. 894/2011 Ob-2983/11
Uprava družbe v skladu z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicuje
10. skupščino
IBE HOLDING, d.d., partnerska družba
Seja skupščine bo na sedežu družbe IBE HOLDING, d.d., partnerska družba, Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 14. 6. 2011 ob 16.20. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja. Predlog sklepa: Skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi: Tatjana Primožič in Jana Možina. Skupščini bo prisostvovala notarka Nataša Erjavec. 2. Volitve predsednika skupščine in namestnika predsednika skupščine. Predlog sklepa: Skupščina izvoli Marka Burnika za predsednika skupščine in Elvisa Štembergerja za namestnika predsednika skupščine. Mandat predsednika in namestnika predsednika skupščine traja 4 leta in poteče z dnem zasedanja skupščine konec četrtega leta mandata. 3. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2010 in s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, odločitev o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi ter članom nadzornega sveta. Predlog sklepa 2/1: 1. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2010 je v višini 509.816 EUR. 2. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2010 v višini 455.000 EUR se razporedi v izplačilo deleža v dobičku lastnikom. Do izplačila deleža v dobičku so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic na dan seje skupščine. Izplačilo se izvede v roku treh mesecev od skupščine družbe. 3. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2010 v višini 54.816 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. Predlog sklepa 2/2: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010. 4. Imenovanje družbe za revizijo letnega poročila za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: Skupščina za revizijo letnega poročila za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana. Seje skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred sejo skupščine (presečni dan), to je dne 10. 6. 2011. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo le tisti delničarji, zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki družbi osebno ali s priporočenim pismom, ki prispe na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, prijavijo svojo udeležbo. Osebne prijave bosta zbirali Tatjana Primožič in Jana Možina med 9. in 15. uro na sedežu družbe do vključno 10. 6. 2011. Prijava pooblaščenca bo veljavna s predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati priimek in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov ter podpis in žig pooblastitelja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje na dan skupščine od 15.50 dalje na kraju skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 20. 5. 2011. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predlog za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 20. 5. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Gradivo za zasedanje skupščine je brezplačno na vpogled v glavnem tajništvu na sedežu družbe, vsak delovni dan med 9. in 13. uro od sklica skupščine dalje. Gradivo vsebuje: – predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, – obrazložitve točk dnevnega reda, – letno poročilo za leto 2010, – poročilo nadzornega sveta za leto 2010. Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
IBE HOLDING, d.d., partnerska družba mag. Uroš Mikoš uprava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti