Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1778. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2010, stran 4753.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 5. seji dne 14. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Dravograd za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dravograd za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dravograd po zaključnem računu za leto 2010 znašajo:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  10.981.772|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  7.621.563|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  6.070.616|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  4.847.625|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   919.001|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   303.990|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.550.947|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  1.262.272|
|    |premoženja                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    2.463|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |    6.580|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in     |      19|
|    |storitev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   279.613|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    75.652|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    8.974|
|    |sredstev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    66.678|
|    |neopred. dolgoročnih sredstev      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |    5.080|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    5.080|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  3.279.477|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   802.521|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  2.476.955|
|    |proračuna iz sredstev EU         |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU     |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |786 Prejeta sredstva iz proračuna EU   |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  10.628.575|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  2.080.393|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih  |   511.720|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    82.619|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.366.189|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačilo domačih obresti       |    35.025|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    84.840|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  3.051.937|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |    38.224|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   881.735|
|    |gospodinjstvom              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   288.903|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.769.981|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  5.273.621|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  5.273.621|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   222.624|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |430 Investicijski transferi       |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi       |   154.220|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi       |    68.404|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   353.197|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IZ PRODAJA |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih         |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       |
|    |naložb                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|    |privatizacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|    |jav. skladih in dr. os .javnega prava  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   413.650|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   413.650|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   413.650|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   –60.453|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –413.650|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   353.197|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  |    –9.792|
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
4. člen
Neporabljena sredstva proračunske rezerve v višini 87.654,59 EUR se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve v leto 2011. Neporabljena sredstva proračunske rezerve za stanovanja v višini 77.894,26 EUR se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve za stanovanja v leto 2011.
5. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2010 v višini –70.244,39 EUR se vključi v proračun Občine Dravograd za leto 2011 kot prenesena sredstva.
6. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni deli tega odloka.
7. člen
Zaključni račun Občine Dravograd brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, priloge se objavijo na oglasni deski Občine Dravograd.
Št. 410-0003/2009-31
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti