Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-2973/11 , Stran 1144
Ob-2973/11
V skladu s točko 6.6 Statuta družbe Avtoprevozništvo in servisi d.d., Koroška c. 64, Velenje, uprava družbe sklicuje
18. redno skupščino
družbe APS d.d.,
ki bo v četrtek, 16. 6. 2011, ob 10. uri, na sedežu družbe v Velenju, Koroška c. 64. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in imenovanje notarja. Predlog sklepa: Izvolijo se: – za predsednico skupščine Olga Seitl, – za preštevalki glasov Marija Balog in Nada Pritržnik. Potrdi se objavljeni dnevni red skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Marko Salmič. 2.1. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za leto 2010 in Poročilom nadzornega sveta APS d.d. po 282. členu ZGD-1. Predlog sklepa: Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2010 in Poročilom nadzornega sveta APS d.d. po 282. členu ZGD-1. Obrazložitev: letno poročilo in Poročilo nadzornega sveta sta delničarjem dostopna na sedežu družbe APS d.d. 2.2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2010. Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe APS d.d. Velenje poslovnega leta 2010 v višini 55.655,78 EUR ostane nerazporejen. 2.3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: podeli se razrešnico upravi in nadzornemu svetu APS d.d. za poslovno leto 2010. 2.4. Seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta: predlog sklepa: Skupščina se seznani s prejemki članov organov uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010. 3. Prenehanje članstva v nadzornem svetu APS d.d. Predlog sklepa: skupščina se seznani z odstopno izjavo za predčasno prenehanje članstva v nadzornem svetu APS d.d., ki jo je podal predsednik nadzornega sveta Dragoslav Dolenc, člani nadzornega sveta pa so mu na 34. redni seji, dne 6. 12. 2010, podali razrešnico. 4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta APS d.d. Predlog sklepa: za novega člana nadzornega sveta APS d.d. se imenuje Jaka Dolenc, ki postane član z dnem izvolitve na skupščini delničarjev APS d.d. 5. Ureditev statuta v 3. točki osnovni kapital. Predlog sklepa: Črtajo se določila točk 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12. in 3.13. Dosedanje točke 3.14. do 3.20 se ustrezno preštevilčijo v nove točke 3.2. do 3.8. Skupščina pooblasti direktorja za pripravo in podpis čistopisa statuta. Obrazložitev: Osnovni kapital je v Statutu družbe APS d.d. je še vedno razdeljen na delnice več oznak, ki jih je določal ZLPP. Glede na prenehanje veljavnosti zakonskih omejitev za delnice vseh oznak se razveljavijo z ZLPP povezana določila Statuta in tako ostane navedba, da je v družbi 155.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic in to predstavlja 100% osnovnega kapitala. Gradiva Predlogi sklepov ter ostalo gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvami predlaganih sklepov in letnim poročilom nadzornega sveta, so na voljo na vpogled delničarjem na sedežu družbe v tajništvu, vsak dan, od 8. do 10. ure. Pogoji udeležbe Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniku delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 12. 6. 2011 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno izjavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 12. 6. 2011. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejeme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Uprava APS d.d. Zoran Zager

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti