Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1765. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja, stran 4738.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena, drugega odstavka 56. člena in drugega odstavka 70. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad in 110/09) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja
1. člen
V Pravilniku o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 118/04, 90/05, 22/07 in 46/10) se v prvem odstavku 2. člena v 8. točki beseda »ponorne« nadomesti z besedama »nacionalne signalizacijske«.
Doda se nova 8.a točka, ki se glasi:
»8.a Koda nestandardne opreme je binarna koda, ki v skladu s priporočilom ITU-T T.35 določa nestandardno opremo za potrebe identifikacije proizvodov s področja prenosa govora preko paketnih omrežij v skladu s priporočilom ITU-T H.323.«.
Doda se nova 16. točka, ki se glasi:
»16. Usmerjalne kode 98MN so kode, namenjene za potrebe usmerjanja pri izvedbi prenosljivosti številk.«.
2. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Faktor D(1) se v skladu s tabelo iz četrtega odstavka tega člena določi glede na površino območja pokrivanja v Republiki Sloveniji. Površina območja pokrivanja je:
– v primeru dodelitve radijskih frekvenc za multipleks eksplicitno določena v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks,
– za frekvence, ki niso podeljene z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks, določena kot površina, kjer je izračunani vpliv radijske postaje večji od referenčne vrednosti iz tretjega odstavka tega člena.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vrednost faktorja D(1) se določi na naslednji način:
1. za radijske frekvence v pasu 87,5–108 MHz
+-----------------------------------------+--------------------+
|      Površina območja       |Vrednost faktorja D |
|                     |    (1)     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|do vključno 50 km2            |    0,5     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 50 km2 do vključno 200 km2      |    0,75    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 200 km2 do vključno 600 km2     |     1     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 600 km2 do vključno 1500 km2     |    1,5     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 1500 km2 do vključno 2500 km2    |     2     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 2500 km2 do vključno 5000 km2    |     3     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 5000 km2               |     6     |
+-----------------------------------------+--------------------+
2. za radijske frekvence 174–230 MHz, 470–582 MHz in 582–960 MHz
+-----------------------------------------+--------------------+
|Površina območja             |Vrednost faktorja D |
|                     |    (1)     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|do vključno 50 km2            |    0,5     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 50 km2 do vključno 200 km2      |    0,75    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 200 km2 do vključno 600 km2     |     1     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 600 km2 do vključno 1500 km2     |    1,7     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 1500 km2 do vključno 2500 km2    |    3,3     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 2500 km2 do vključno 5000 km2    |     5     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 5000 km2               |     10     |
+-----------------------------------------+--------------------+
«.
3. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Faktor D(2) je odvisen od mestnih območij, ki so del območja pokrivanja iz 11. člena tega pravilnika. Mestno območje iz tabele iz tretjega odstavka tega člena se upošteva pri določitvi faktorja D(2), če območje pokrivanja presega polovico mestnega območja.«.
4. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za uporabo radijskih frekvenc iz prve alineje prvega odstavka 11. člena pravilnika, katere so podeljene z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks, se ne plačuje plačil po odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezne oddajne točke znotraj multipleksa.«.
Peti odstavek se črta.
5. člen
Tabela iz 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»
+----------------------------------------------+---------------+
|Vrsta elementov oštevilčenja         | Število točk |
|                       |  na element |
|                       | oštevilčenja |
+----------------------------------------------+---------------+
|Geografske številke:             |   0,03   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Negeografske številke:            |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|– številke, ki se uporabljajo v javnih    |        |
|mobilnih omrežjih ali za potrebe dostopa do  |        |
|javnih komunikacijskih storitev na fiksni   |        |
|lokaciji                   |   0,03   |
|– številke brezplačnih storitev 80CDEF(GH):  |        |
|– šestmestne 80CDEF,             |    40   |
|– osemmestne 80CDEFGH.            |    3    |
|– številke premijskih storitev 90CDEF(GH):  |        |
|– šestmestne 90CDEF,             |    40   |
|– osemmestne 90CDEFGH.            |    3    |
|– številke za storitve, kot so daljinsko   |        |
|glasovanje, masovno klicanje... 89CDEF(G(H)): |        |
|– šestmestne 89CDEF,             |    40   |
|– sedemmestne 89CDEFG,            |    10   |
|– osemmestne 89CDEFGH.            |    3    |
|– številke za vstop v posebna omrežja     |        |
|(podatkovna omrežja, internet) 88CDEFGH    |    3    |
+----------------------------------------------+---------------+
|Številke skrajšanega izbiranja razen za    |        |
|številke za klice v sili in številke za dostop|        |
|do družbeno koristnih vseevropskih telefonskih|        |
|storitev (116QRT):              |        |
|– trimestne številke             |   5.000   |
|– štirimestne številke            |   500   |
|– petmestne številke             |    50   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Predpone za izbiro operaterja prenosnih    |        |
|omrežij 10 PQ                 |   650   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Nacionalna smerna koda            |        |
|(NDC – AB(C(D)):               |        |
|– dvomestne kode               |   1.600   |
|– trimestne kode               |   400   |
|– štirimestne kode              |   200   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Signalne kode in druge kode          |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|– identifikacijska koda podatkovnega omrežja –|        |
|DNIC                     |    10   |
|– koda mednarodne signalizacijske točke – ISPC|   200   |
|– koda nacionalne signalizacijske točke – DPC |    10   |
|– koda mobilnega omrežja – MNC        |   200   |
|– številka izdajateljeve oznake – IIN     |    10   |
|– usmerjalne kode 98MN            |    10   |
|– koda nestandardne opreme –         |        |
|(koda proizvajalca opreme)          |    10   |
|– druge kode                 |    10   |
+----------------------------------------------+---------------+
«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Določba 5. člena tega pravilnika se začne uporabljati 1. januarja 2012.
Do pričetka uporabe določbe 5. člena tega pravilnika se uporablja tabela iz 16. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 118/04, 90/05, 22/07 in 46/10).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0075-4/2010-22
Ljubljana, dne 11. aprila 2011
EVA 2010-3211-0067
Gregor Golobič l.r.
Minister za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti