Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-2977/11 , Stran 1112
Ob-2977/11
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 39/08) ter na podlagi sklepa Župana št. 322-17/2011 z dne 6. maja 2011, Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditve »S Koprom v Novo leto 2012«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditve »S Koprom v Novo leto 2012«. II. Pogoji prijave Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter imajo za to predpisana dovoljenja. Prijava mora vsebovati: – v celoti izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami, – izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta, – plan promocije in oglaševanja prireditve »S Koprom v Novo leto 2012«, – podroben opis vsebine programa »S Koprom v Novo leto 2012«, po dnevih, urah, lokacijah in vsebini, od najmanj 23. decembra 2011 do vključno 1. januarja 2012, za najmanj naslednji okvirni terminski in vsebinski plan: 23. december 2011: Večerni glasbeni oziroma kulturni program. 24. december 2011: dopoldanski otroški program z otroškimi delavnicami in otroško predstavo v Taverni, Koper; večerni Božični koncert, Titov trg, Koper; 30. december 2011: Prihod dedka Mraza s kočijo in spremstvom ter glasbenim programom in otroško predstavo/animacijo, Titov trg, Koper; Večerni glasbeni oziroma kulturni program v Taverni ali na Titovem trgu, Koper. 31. december 2011: dopoldanski otroški program z otroškimi delavnicami in otroško predstavo v Taverni, Koper; Silvestrovanje v Taverni in na Pristaniški ulici (z začasno zaporo Pristaniške ulice), glasbeni program z najmanj dvema znanima in eno manj znano glasbeno zasedbo, povezovalca/animatorja programa, digitalno (projicirano) odštevanje časa do 24. ure in organizacija izvedbe ognjemeta. 1. januar 2012: Večerni glasbeni oziroma kulturni program. Program mora v opredeljenem terminu vsebovati najmanj zgoraj navedene vsebine in novoletno tržnico (predlagan termin od 23. do 31. decembra 2011) in mora biti v celoti brez vstopnin ali drugih prispevkov. Izbrani organizator mora svoj program prireditve prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom drugih organizatorjev prireditev, ki se tradicionalno odvijajo v mestu Koper, v zgoraj navedenem terminu. Odgovorna oseba s strani Mestne občine Koper mora potrditi končni predlog programa izbranega organizatorja prireditve. III. Merila za izbor Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila: 1. predlagan program za silvestrski večer vključuje priznane glasbene izvajalce, ki so po mnenju strokovne komisije kakovostni in zanimivi za obiskovalce, (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije, 20 točk prejme program, ki vključuje vsaj 3 priznane izvajalce v širšem slovenskem prostoru, 10 točk prejme program, ki vključuje 2 priznana izvajalca v širšem slovenskem prostoru, 0 točk prejmejo programi, ki vključujejo manj kot 2 priznana izvajalca v širšem slovenskem prostoru), 2. predlagan program prireditve vključuje glasbene-kulturne izvajalce iz področja Slovenske Istre, (10 točk prejme program, ki vključuje izvajalce iz področja Slovenske Istre, 0 točk prejmejo programi, ki ne vključujejo izvajalcev iz področja slovenske Istre), 3. prijavitelj vključuje tudi lokalne organizacije ali gospodarstvo pri izvedbi prireditve, (10 točk: vključuje najmanj dve, ostali 0 točk), 4. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev, (10 točk: prijavitelj ima najmanj dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih, ostali 0 točk), 5. predlagan program prireditve je inovativen v primerjavi s programi decembrskih prireditev preteklih let v Kopru in vključuje več programa, kot je obvezno predpisanega v javnemu razpisu, (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije, od 16 do 20 točk, prejme program, ki presega pričakovanja strokovne komisije; od 11 do 15 točk, prejme program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja strokovne komisije; program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk, program, ki ne izpolnjuje pričakovanja strokovne komisije dobi 0 točk). Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 70. Po zaključku prireditve poda izbrani organizator končno finančno in natančno vsebinsko poročilo z dokazili (izvodi promocijskega materiala prireditve, kopije plačanih računov najmanj v višini razpisanih in dodeljenih sredstev). IV. Višina sredstev Okvirna višina sredstev za sofinanciranje prireditve znaša predvidoma 20.000 EUR. Končna višina sredstev za sofinanciranje bo opredeljena s proračunom občine oziroma ustreznimi sklepi o začasnem financiranju. Mestna občina Koper bo sofinancirala program izbranega organizatorja prireditve na osnovi zgoraj navedenih meril in pogojev. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči » de minimis«. V. Rok izvedbe: prireditev mora potekati od najmanj 23. decembra 2011 do vključno 1. januarja 2012. VI. Rok za predložitev vlog Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Obravnavali bomo prijave, ki bodo predložene pravočasno in pravilno opremljene do vključno 20. maja 2011, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo do tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – vloga št. 322-17/2011«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane. VII. Obravnava vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa Postopek vodi Turistična organizacija Koper. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev se izda v obliki sklepa. Sklep se sprejme po potrditvi razpoložljivih sredstev za sofinanciranje predmeta javnega razpisa. Mestna občina Koper lahko do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega razpisa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. VIII. Dvig razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Dodatne informacije v zvezi z razpisom posreduje Jana Otočan, Turistična organizacija Koper, tel. 05/664-62-42. Predložitev prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili javnega razpisa.
Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti