Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 3/2011 Ob-2974/11 , Stran 1144
Št. 3/2011 Ob-2974/11
Na podlagi določil Statuta družbe FRIZARTI družba za upravljanje, d.d. sklicujem
13. sejo skupščine delniške družbe
FRIZARTI družba za upravljanje, d.d., Kopališka ul. 1, Domžale,
ki bo v četrtek, dne 16. 6. 2011 ob 13. uri, na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni notarja Petra Meze, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Uprava otvori skupščino in ugotovi ali je na skupščini zastopanih toliko delnic, da skupščina lahko veljavno zaseda. 2. Izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze. 3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d. za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d. za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d. za poslovno leto 2010. 4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Bilančni dobiček ugotovljen v letnem poročilu za leto 2010 po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 576,41 € in se v celoti razporedi na druge rezerve iz dobička. b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2010. 5. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: Zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta z dnem 17. 6. 2011 skupščina izvoli nove člane nadzornega sveta: Stanko Kamin, Marijo Peklaj in Marico Ilijevec. Izvoljeni člani nadzornega sveta se izvolijo za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata z dnem 17. 6. 2011. 6. Sprememba kraja sedeža družbe. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Sedež družbe se spremeni in je sedaj v Ljubljani. 7. Sprememba Statuta družbe Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Tretji in četrti odstavek 2. člena Statuta se spremenita tako, da se glasita: Sedež družbe je v Ljubljani. Uprava družbe s svojim sklepom določi poslovni naslov v kraju sedeža družbe. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarjem je gradivo na vpogled na sedežu družbe, vse delovne dni, od 11. do 12. ure. Za udeležbo na skupščini se delničar ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno overiti pri notarju. Delničarje prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo Upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
FRIZARTI družba za upravljanje, d.d. uprava d.d. Stanka Božnar

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti