Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1800. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom, stran 4789.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 69/08, 77/08, 27/09 in 29/10) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba ureja organizacije proizvajalcev vina, podporo vinarskemu sektorju za promocijo, izobraževanje in svetovanje ter ukrepe za ureditev trga za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1234/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (Uredba o enotni SUT) v zvezi s pomočjo, dodeljeno v okviru nemškega alkoholnega monopola (UL L št. 346 z dne 30. 12. 2010, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 772/2010 z dne 1. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 232 z dne 2. 9. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 555/2008/ES) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5).«.
2. člen
V prvem odstavku 17. člena se v tretji alinei točke a) besedilo »avtobusom, tramvajem oziroma podzemno železnico« nadomesti z besedilom »drugim javnim prevozom, razen s taksijem«.
3. člen
V drugem odstavku 19. člena se v točki a) in točki b) besedilo »katerih koli treh« nadomesti z besedilom »zadnjih treh«.
V tretjem odstavku se na koncu prve alinee doda besedilo, ki se glasi: »in stroškov pod točkama b) in c) prvega odstavka 17. člena te uredbe,«.
4. člen
Na koncu prvega odstavka 22. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Zahtevek in dokazila morajo biti speti ali vloženi v mapo po posameznih dejavnostih in vrstnem redu dokazil iz zahtevka.«.
V petem odstavku se na koncu prve alinee doda besedilo, ki se glasi: »in fotokopije dokazil o plačilu teh računov,«.
Druga in tretja alinea se spremenita tako, da se glasita:
»– fotokopije vozovnic za javni prevoz,
– fotokopije potnih nalogov ter dokazil o plačilu cestnin in parkirnin, če gre za upravičene stroške iz sedme alinee točke a) prvega odstavka 17. člena te uredbe,«.
Doda se nova sedma alinea, ki se glasi:
»– fotokopijo seznama udeležencev, če gre za upravičene stroške iz točke d) prvega odstavka 17. člena te uredbe.«.
5. člen
V drugem odstavku 23. člena se prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
»–se 70 % razpoložljivih sredstev nameni za skupino upravičencev, sestavljeno iz upravičencev iz točke a) prvega odstavka in iz drugega ter tretjega odstavka 18. člena te uredbe;
– se 30 % razpoložljivih sredstev nameni za upravičence iz točke b) prvega odstavka 18. člena te uredbe.«.
6. člen
Drugi odstavek 32.b člena se črta.
7. člen
V drugem odstavku 32.c člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– da je prestrukturiranje začel izvajati in bo na poziv agencije položil varščino v višini podpore.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Agencija pred odločitvijo o vlogah za podporo za prestrukturiranje k pologu varščine pozove pridelovalce, ki prestrukturiranja še niso zaključili. V pozivu agencija določi znesek in rok za plačilo varščine.«.
8. člen
V četrtem odstavku 32.e člena se besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi: »Če se v postopku dodeljevanja podpore za prestrukturiranje ugotovi, da vinograd ni prestrukturiran, da prestrukturiranje ni izvedeno na površini iz druge alinee tretjega odstavka 32. člena te uredbe ali da pridelovalec ni položil varščine v skladu z osmim odstavkom 32.c člena te uredbe, agencija pridelovalcu ne dodeli podpore.«.
9. člen
V 33.a členu se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Če je upravičenec že tri leta prejemal podporo za promocijo vina na trgih tretjih držav in jo v skladu s točko (d) prvega odstavka 4. člena Uredbe 555/2008/ES želi prejemati še v obdobju, ki ni daljše od dveh let, mora kot sestavni del predloga programa predložiti tudi analizo rezultatov že izvedenih dejavnosti, za katere je bila upravičencu dodeljena podpora na podlagi odobrenih programov za promocijo vina v tej tretji državi. Za izvedbo točke (e) prvega odstavka 5. člena Uredbe 555/2008/ES komisija iz petega odstavka tega člena preuči analizo rezultatov in o njej poda mnenje, ki se upošteva pri odločitvi o ustreznosti programa iz prejšnjega odstavka.
(9) Če se po prejemu odločbe iz sedmega odstavka tega člena dejavnosti iz odobrenega programa spremenijo, mora upravičenec o tem obvestiti agencijo najmanj 30 dni pred pričetkom izvajanja posamezne dejavnosti. Sprememba dejavnosti ne sme vplivati na višino sredstev, dodeljenih z navedeno odločbo. O ustreznosti spremembe programa odloči agencija.«.
10. člen
Na koncu četrtega odstavka 33.b člena se doda besedilo, ki se glasi: »Določba prejšnjega stavka se ne uporablja v primeru večletnega programa upravičenca, ki v posameznem letu ni prejel sredstev po tem programu zaradi zavrnitve zahtevkov iz petega odstavka tega člena.«.
V petem odstavku se za besedo »vložene« doda besedilo »na podlagi istega programa«.
11. člen
V drugem odstavku 35.b člena se besedilo »5. januarja« nadomesti z besedilom »10. januarja« in besedilo »5. oktobra v letu prejema podpore.« nadomesti z besedilom »10. oktobra v letu prejema podpore. Cene in prodane količine vina so dolžni prijavljati še tri leta po zadnjem prejemu podpore iz III. poglavja oziroma podpore iz 33. člena te uredbe.«.
12. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
13. člen
V prilogi 6a se v drugi in četrti izjavi 4. točke besedilo »prilagam dokazilo o pologu varščine« nadomesti z besedilom »bom na poziv agencije položil ustrezno varščino«.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe spremenjenega tretjega odstavka 19. člena ter spremenjenih druge in tretje alinee petega odstavka 22. člena uredbe pa se začnejo uporabljati 1. junija 2011.
Št. 00715-11/2011
Ljubljana, dne 12. maja 2011
EVA 2011-2311-0041
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti