Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 604-0001/2011-03101 Ob-2976/11 , Stran 1115
Št. 604-0001/2011-03101 Ob-2976/11
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ULRS, št. 94/07 – UPB2, 51/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, … 34/10), objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2011
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu. 3. Predmet javnega razpisa Občina bo v skladu s Proračunom Občine Ravne na Koroškem za leto 2011 sofinancirala naslednje programe: 3.1. Sofinanciranje programov: 3.1.1. izobraževanje odraslih ter 3.1.2. druge oblike izobraževanja. 4. Pogoji za sodelovanju na razpisu 4.1. Na razpisu lahko sodelujejo: – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih s sedežem na območju Občine Ravne na Koroškem. 4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem ter za občane Občine Ravne na Koroškem, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov in aktivnosti, – da delujejo zakonito, – za pridobitev sredstev pod točko 5.2. mora biti izvajalec koordinator Tedna vseživljenjskega učenja. 4.3. Merila in kriteriji za izbor Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno: Izobraževanje starejših odraslih: – Dejavnost se izvaja v okviru programov Univerze za tretje življenjsko obdobje – 40 točk, – Obseg posameznega programa je 40 ur in več – 10 točk, – V posamezni program je vključenih vsaj 10 udeležencev – 10 točk, – Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje programov (nadgradnja) za isto skupino udeležencev: – vsaj 3 leta – 20 točk, – nad 3 leta – 30 točk, – Vključene so različne oblike učenja (skupaj možnih 40 točk): – tečaji / delavnice – 10 točk, – študijski krožki – 10 točk, – razstave – 10 točk, – ekskurzije – 10 točk, – Predstavljanje dosežkov v okolje – 10 točk. Drugi izobraževalni programi – Teden vseživljenjskega učenja – koordinacija Tedna vseživljenjskega učenja – 30 točk, – izvajalec ima status izvajalca koordinacije prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja s strani Andragoškega centra RS – 20 točk, – prireditve so občinskega pomena – 20 točk, – dejavnost se kontinuirano izvaja: – do vključno 5 let – 5 točk, – od 6 do vključno 10 let – 10 točk, nad 10 let – 20 točk. 5. Okvirna višina sredstev 5.1. Izobraževanje odraslih – do višine 3.012 €. 5.2. Drugi izobraževalni programi – do višine 4.546 €. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2011. 7. Razpisni rok Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Izobraževanje odraslih za leto 2011«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem oziroma posredovana s priporočeno pošiljko do vključno 27. 5. 2011. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika. 8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija opravila 30. 5. 2011 ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog. 10. Razpisna dokumentacija Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od 13. 5. 2011 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine, http://www.ravne.si. Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem, pri mag. Mariji Vrhovnik Čas (02/821-60-07). 11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov izobraževanja odraslih za leto 2011.
Občina Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti