Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-3022/11 , Stran 1120
Ob-3022/11
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06), Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Trebnje za leto 2011
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31. 2. Predmet razpisa Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine: – mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo, ipd.) – mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) – posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza, ipd.), – stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov – neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški dela). 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Trebnje, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, – programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Trebnje (mladi od 15 do 29 let), – imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov, – vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti. Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenih mladim med 15. in 29. letom starosti. Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja mladinskih programov in projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini. 4. Vrednost razpisanih sredstev Za sofinanciranje mladinske dejavnosti je v proračunu Občine Trebnje za leto 2011 zagotovljenih 8.500 EUR, od tega za: – mladinske programe in projekte, sredstva do 6.500 EUR, – za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, do 2.000 EUR. 5. Merila in kriteriji za vrednotenje Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov v mladinskih programih in projektih, delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov, ciljna populacija, dostopnost, ekonomičnost, primerljivost. Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 20/06). 6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali na internetni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si, do roka za oddajo vlog. 8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih in z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite v zaprti kuverti, s pripisom »Prijava na javni razpis – Mladinski programi 2011«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. 9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka delovala v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11) in dosledno upoštevala določbe o izogibanju nasprotju interesov. Občinska uprava Občine Trebnje bo v 45 dneh po zaključku javnega razpisa izdala odločbe o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem mladinskih programov in projektov. V 8 dneh od prejema odločbe bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Trebnje. Po pravnomočnosti odločb bodo z izbranimi izvajalci programov in projektov sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. V primeru, ko med proračunskim letom občinski svet spremeni proračun, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil. 10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Žužek, tel. 07/348-11-26, faks 07/348-11-31, e-pošta: irena.zuzek@trebnje.si
Občina Trebnje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti