Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-2997/11 , Stran 1149
Ob-2997/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Intara d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
22. zasedanje skupščine
družbe Intara, finančno svetovanje in posredovanje, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 14. 6. 2011 ob 9.30, v prostorih družbe, Vojkova cesta 58, Ljubljana. Za sejo skupščine predlaga uprava in nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalcev glasov in notarja. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Mojca Pogorelec, za preštevalca glasov pa Aleš Miketič in Mojca Polše. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Vojko Pintar. 2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010 ob seznanitvi skupščine z letnim poročilom družbe Intara d.d. in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2010. Predlog sklepa: a) Bilančni dobiček poslovnega leta 2010 je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 1.159.276,99 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto. O uporabi bilančnega dobička v celotni višini se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih. b) V skladu z 294. členom ZGD – 1C skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje dne 10. 6. 2011, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 10. 6. 2011 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, poročilom nadzornega sveta skupščini in poročilom uprave je na voljo na sedežu družbe, Vojkova cesta 58, Ljubljana, vsak delavnik od 10. do 12. ure do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletni strani, www.intaradd.si.
Intara d.d. Mojca Pogorelec, direktorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti