Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-2975/11 , Stran 1132
Ob-2975/11
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10), določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 z spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00, faks: 05/384-19-15. II. Opis predmeta prodaje A. Dvostanovanjski objekt Čezsoča 41, stoječ na parcelah, št. 112/1, 112/3 in 13/2, k.o. Čezsoča. Stanovanje A-desni vhod iz hodnika sestavljajo: kletni prostori (skupni prostori, v izmeri 22,85 m2 in klet 1, v izmeri 24,57 m2); pritličje (dnevna soba, v izmeri 24,10 m2, kuhinja, v izmeri 8,98 m2, hodnik, v izmeri 2,78 m2 in sanitarije, v izmeri 3,50 m2); nadstropje (hodnik, v izmeri 10,03 m2, spalnica, v izmeri 12,60 m2, kopalnica, v izmeri 7,32 m2, spalnica 24,68 m2); mansarda (spalnica, v izmeri 18,29 m2). Stanovanje B-levi vhod iz hodnika sestavljajo: kletni prostori (skupni prostori, v izmeri 22,85 m2 in klet 2, v izmeri 16,75 m2); pritličje (dnevna soba, v izmeri 22,35 m2, kuhinja, v izmeri 10,13 m2, veranda, v izmeri 5,50 m2, sanitarije, v izmeri 1,02 m2, terasa, v izmeri 5,85 m2)); nadstropje (hodnik, v izmeri 7,53 m2, spalnica, v izmeri 11,35 m2, kopalnica, v izmeri 4,95 m2); mansarda (spalnica, v izmeri 15,52 m2). Stavbi pripadata tudi funkcionalni zemljišči št. 112/1, v izmeri 90 m2 in 1123/2, v izmeri 50 m2, obe k.o. Čezsoča. Izhodiščna cena: Izhodiščna cena stanovanj je 165.000,00 EUR in se prodajata kot celota – v primeru neuspešne prodaje je kasneje možna prodaja tudi ločeno. B. Zemljišča v obrtni coni Bovec Prodaja se zemljišča s parc. št. 261/10, 261/11 in 261/8, vse k.o. Bovec, ki se nahajajo v obrtni coni v Bovcu. Nepremičnine za prodajo sestavljajo zemljišča, ki so predvidena za pozidavo, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem k stavbi, v skladu z idejno zasnovo pozidave. Predmetna zemljišča se urejajo na podlagi Prostorskih ureditvenih pogojev in Prostorskih aktov, iz česar je razvidno, da so zemljišča opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Na zemljiščih je predvidena gradnja tipskih objektov v stilu tovarniških hal širine 12 m in so opredeljena v naslednjem obsegu: 1. parc. št. 261/10, k.o. Bovec, 663 m2 (predvidena velikost objekta 360 m2), 2. parc. št. 261/11, k.o. Bovec, 881 m2 (predvidena velikost objekta 320 m2), 3. parc. št 261/8, k.o. Bovec, 1174 m2 (predvidena velikost objekta 360 m2). Izhodiščna cena: Zemljišča se prodajajo po izhodiščni ceni 25,00 EUR /m2, pri čemer komunalni prispevek ni vključen v ceno in ga bo kupec plačal pred izdajo gradbenega dovoljenja. Drugi pogoji prodaje: 1. V območju poslovne cone ni dovoljena gradnja prostorov za stalno ali začasno bivanje. 2. Občina Bovec si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe zahtevati od kupca prodajo nepremičnine, kolikor kupec v navedenem roku na nepremičnini, ki jo je odkupil, ne zgradi poslovnega objekta vsaj do III. gradbene faze. Odkup se izvrši po ceni, ki je bila dosežena na javnem zbiranju ponudb. Morebitna vlaganja kupca v nepremičnino se mu povrnejo v vrednosti, kot jo bo ugotovil cenilec gradbene stroke, ki ga določi Občina Bovec. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo, po poteku triletnega roka se Občina Bovec v primeru, da ne bodo realizirani pogoji za odkup, zaveže kupcu na njegovo zahtevo izdati izbrisno dovoljenje. III. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je 17. 6. 2011. Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine Bovec ali pošljejo s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki so oddane na pošto s poštnim žigom 17. 6. 2011. Na pošiljkah mora biti pripis »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem obvestila ponudnika. IV. Vsebina ponudbe Popolna pisna ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti: A. Podatke o ponudniku: – naziv/firma ponudnika oziroma ime in priimek; – sedež ponudnika oziroma naslov; – identifikacijsko številko za DDV ponudnika; – matično številko oziroma EMŠO; – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe; – pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe; – pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi s ponudbo. B. Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe in ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene. C. Originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene za zemljišče na račun, št. 01206-0100015128, sklicna številka 478-0030/2011, z navedbo »varščina za nakup nepremičnin« in celotno številko računa ponudnika (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. D. Izjavo o vezanosti na ponudbo do sklenitve pogodbe. E. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa. F. Pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu. Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi: – nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih reklamacij, – ponudba je zavezujoča in dokončna, – na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih, – ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni od datuma izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. V. Merila, po katerih se bodo vrednotile ponudbe: cena je edini kriterij izbire ponudnika. VI. Posebna določila Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet razpisa. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin oziroma pripadajoči DDV, stroške sestave in overitve pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje, ki ga plača kupec. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma od dneva izstavitve računa. Plačilo kupnine v 8-dnevnem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavljen in se bo štelo, da je kupec odstopil od pogodbe, Občina Bovec pa je upravičena zadržati vplačani znesek varščine. Prodajalec bo overil podpis na prodajni pogodbi po plačilu celotne kupnine s strani kupca in po overitvi podpisa na pogodbi s strani kupca. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi. VII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana, bo vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe odprla do 24. 6. 2011. Prepoznih in nepravilno označenih ponudb komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru, če se javi le en ponudnik. V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika O izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni po opravljeni izbiri. X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti. XI. Kontaktna oseba Podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec pri tajniku ali pooblaščencu, v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti