Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 430-0017/2010-5(171) Ob-2965/11 , Stran 1131
Št. 430-0017/2010-5(171) Ob-2965/11
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10) Mestna občina Murska Sobota objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega prostora v najem
a) Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. b) Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja v najem gostinskega lokala v pritličju Dvorca Rakičan »Pri grajskih konjih«, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota, v skupni izmeri 350 m2, v objektu, stoječem na parc. št. 1252, k.o. Rakičan, ki je opremljen za opravljanje gostinske dejavnosti. Gostinskemu lokalu pripada tudi odprta terasa za strežbo v poletnem času. Sestava prostorov: lokal, jedilnici, kuhinjski prostori in sanitarije. c) Vrsta pravnega posla: sklenitev najemne pogodbe za gostinski lokal za obdobje 5 let od sklenitve pogodbe. d) Varščina: ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini šestih mesečnih ponujenih najemnin, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, št.: 01280-0100011405, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb – gostinski lokal«. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. e) Oblika in pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo in elementi, ki naj jih ponudba vsebuje: – na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije in pod pogojem, da registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, – izhodiščna najemnina znaša 988,00 € mesečno (brez DDV). Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca, – najemnik je dolžan poleg najemnine tekoče plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča ter stroške zavarovanja objekta. Vse obveznosti najemnika začnejo teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti, – najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca. Pisno ponudbo je potrebno predložiti z naslednjo vsebino: – podatki o ponudniku: ime in priimek oziroma firma, naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa, matična in davčna številka; – ponujena mesečna višino najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine; – dosedanje reference s področja gostinstva; – dokazila o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti: fizične osebe – potrdilo o vpisu v Poslovni register ter potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta; pravne osebe – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – potrdilo o plačilu varščine; – dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ne sme imeti blokiranega nobenega transakcijskega računa. Ponudnik je dolžan predložiti dokazila oziroma potrdila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja (BON-1, BON-2, potrdila vseh ponudnikovih poslovnih bank); – potrdilo pristojnega davčnega urada, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi; – izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb in izjava o sprejemanju pogojev razpisa. Ponudba je popolna, če vsebuje vse navedene elemente. Obravnava se samo ponudbe, ki so popolne in pravočasne. Po prejemu ponudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja, morajo pa se izvesti v primeru, kadar je podanih več enakovrednih ponudb. f) Merila za izbor: izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk glede na merila: – ponujena najvišja najemnina 70 točk, – reference 30 točk. g) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 6. 6. 2011, do 11. ure, na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za oddajo gostinskega prostora v najem« Na hrbtni strani ovojnice se navede polni naslov pošiljatelja. Javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 2011, ob 12. uri, na Mestni občini Murska Sobota, sejna soba, III. nadstropje. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb. h) Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da lahko na podlagi tega razpisa postopek ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. i) Razpisno dokumentacijo in vsa pojasnila v zvezi z najemom ter ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, na tel. 02/525-16-60 (031/350-239) – vodja oddelka Štefan Cigan. Razpisna dokumentacija je prav tako dostopna na spletni strani www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi, mesec maj.
Mestna občina Murska Sobota

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti