Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-2984/11 , Stran 1146
Ob-2984/11
Na podlagi 50. člena Statuta družbe Gostinsko podjetje DAJ-DAM d.d. uprava sklicuje
17. redno skupščino družbe
Gostinsko podjetje DAJ-DAM d.d. Ljubljana, Resljeva cesta 48,
ki bo v torek, 14. junija 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta 48, z naslednjim dnevnim redom 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Izvoli se: – Za predsedujočo skupščini: Branka Neffat. – Preštevalca glasov: Matevž Kogej, Marija Papež. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar. 2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje razrešnico. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 v znesku 219.445,31 EUR se v celoti prenese v naslednje leto. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje družbo: BO CONSULTING d.o.o., Neubergerjeva 9, 1130 Ljubljana. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev Statuta družbe, je delničarjem dostopno na pogled v tajništvu uprave družbe, na naslovu: Resljeva cesta 48, Ljubljana, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.daj-dam.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Gostinsko podjetje DAJ DAM d.d., Resljeva cesta 48, Ljubljana. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Gostinsko podjetje DAJ DAM d.d., Resljeva cesta 48, Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi ter ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe, na naslovu: Resljeva cesta 48, Ljubljana. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1C. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Gostinsko podjetje DAJ-DAM d.d. direktor družbe Bojan Zorc

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti