Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1796. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010, stran 4781.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 6. redni seji dne 18. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010.
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2010:
-------------------------------------------------------------
A    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
-------------------------------------------------------------
KONTO  NAZIV KONTA             REALIZACIJA 2010
-------------------------------------------------------------
1    2                         3
-------------------------------------------------------------
     I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  30.109.388,35
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)        14.490.735,33
70    DAVČNI PRIHODKI
     (700+703+704)             11.406.605,74
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       9.190.951,00
703   DAVKI NA PREMOŽENJE           1.457.811,02
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE     757.843,72
71    NEDAVČNI PRIHODKI
     (710+711+712+713+714)          3.084.129,59
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
     PREMOŽENJA               1.969.490,78
711   TAKSE IN PRISTOJBINE            8.266,31
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI        34.020,05
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
     STORITEV                 382.767,67
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI          689.584,78
72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)     13.154.069,04
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
     SREDSTEV                13.084.894,01
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
     NEOPREDM. SRED.              69.175,03
73    PREJETE DONACIJE (730)           44.309,21
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV     44.309,21
74    TRANSFERNI PRIHODKI ('740+741)     2.420.274,77
740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
     JAVNOFINAN. INSTITUC.          1.243.730,59
741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
     PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
     EVROPSKE UNIJE             1.176.544,18
     II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    31.411.358,33
40    TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  4.466.012,67
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    1.025.797,62
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.
     VARNOST                  162.634,35
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      3.169.819,39
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          103.326,31
409   REZERVE                   4.435,00
41    TEKOČI TRANSFERI
     (410+411+412+413+414)          5.848.186,12
410   SUBVENCIJE                 82.481,91
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM,
     GOSPODINJSTVOM             2.823.569,05
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZ. IN
     USTANOVAM                 735.092,10
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      2.205.938,16
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO          1.104,90
42    INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      20.545.170,14
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   20.545.170,14
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       551.989,40
431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN
     FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČ.
     UPORABNIKI                294.595,35
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
     UPORABNIKOM                257.394,05
     III. PRORAČUNSKI
     PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I – II)     –1.301.969,98
-------------------------------------------------------------
B    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
75    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)     454.101,28
750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       454.101,28
44    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (440)         248.650,00
440   DANA POSOJILA               248.650,00
     VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V)    205.451,28
     VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK
     PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
     PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I + IV) –
     (II + V)                –1.096.518,70
-------------------------------------------------------------
C    RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
50    VIII. ZADOLŽEVANJE (500)        4.332.623,74
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE           4.332.623,74
55    IX. ODPLAČILO DOLGA (550)        3.841.030,02
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        3.841.030,02
     X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII – IX)     491.593,72
     XI. POVEČANJE /ZMANJŠANJE SREDSTEV
     NA RAČUNIH (VII – X)           –604.924,98
     XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
     DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA       1.498.255,23
-------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razdelitev
sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih
terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del
zaključnega računa.
3. člen
Ta zaključni račun začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2011
Slovenj Gradec, dne 5. maja 2011
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti