Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1762. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, stran 4704.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10 in 26/11) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
1. člen
V Pravilniku o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 121/07 in 71/10) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(vsebina in oblika obrazca predloga za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine)
(1) Upnik vloži predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine (v nadaljnjem besedilu: predlog za izvršbo) v papirni obliki na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (Priloga 1) ali v elektronski obliki.
(2) Obrazec iz Priloge 1 tega pravilnika se izpolni v skladu z Navodilom za izpolnjevanje obrazca za predlog za izvršbo, predlog za izvršbo v elektronski obliki pa se izpolni v skladu z Navodilom za izpolnjevanje elektronskega obrazca za predlog za izvršbo. Navodilo za izpolnjevanje obrazca za predlog za izvršbo in Navodilo za izpolnjevanje elektronskega obrazca predlog za izvršbo sta sestavni del tega pravilnika in sta objavljena skupaj z njim.
(3) Natančnejšo obliko obrazca za vložitev predloga za izvršbo v papirni obliki in predloga za izvršbo v elektronski obliki določi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.«
2. člen
Četrti odstavek 5. člena se črta.
V petem, šestem in sedmem odstavku se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »tretjega«.
Peti do sedmi odstavek postanejo četrti do šesti odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se za drugo alinejo dodajo nove tretja do šesta alineja, ki se glasijo:
»– dolžnikovo terjatev, ki je zavarovana z zastavno pravico v zemljiški knjigi,
– nepremičnino,
– stavbno pravico,
– več nepremičnin,«
4. člen
V tretjem odstavku 10. člena se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »tretjega«.
5. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(potek postopka pri nepopolnem predlogu za izvršbo)
(1) CoVL upnika, ki ni vložil predloga za izvršbo na obrazcu, predpisanem s tem pravilnikom, v sklepu o popravi ali dopolnitvi zgolj pouči, kje lahko dobi obrazec iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Če upnik v zakonsko določenem roku predloga za izvršbo ne popravi ali dopolni, je sklep, s katerim se predlog za izvršbo delno ali v celoti zavrže, brez podpisa, opremljen zgolj s strojnim odtisom sodnega pečata.
(3) Če v primeru iz petega odstavka 14. člena tega pravilnika, informacijski sistem sprejme paket predlogov za izvršbo, ki ima napake, se za posamezne predloge za izvršbo v paketu predlogov za izvršbo, pri katerih so bile ugotovljene napake, uporablja drugi odstavek tega člena.
(4) Postopek iz tega člena poteka v celoti v papirni obliki.«
6. člen
Navodilo za izpolnjevanje obrazca za predlog za izvršbo se nadomesti z Navodilom za izpolnjevanje obrazca za predlog za izvršbo in Navodilom za izpolnjevanje elektronskega obrazca predlog za izvršbo, ki sta sestavni del tega pravilnika in sta objavljena skupaj z njim.
7. člen
Priloga 5 (Priloga k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – več nepremičnin) se črta.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-165/2011
Ljubljana, dne 10. maja 2011
EVA 2011-2011-0043
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti