Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-2960/11 , Stran 1139
Ob-2960/11
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Salonit Anhovo, d.d. sklicuje uprava – generalni direktor
14. skupščino
delniške družbe Salonit Anhovo, d.d. s sedežem v Anhovem 1,
ki bo dne 17. 6. 2011, ob 10. uri, na sedežu delniške družbe v Anhovem, z naslednjim dnevnim redom: 1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in predstavitev vabljenega notarja. 2. Imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa uprave – generalnega direktorja: imenuje se predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov. 3.a Predložitev letnega poročila za leto 2010 in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu. Predlog sklepa uprave – generalnega direktorja in nadzornega sveta: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 4. 5. 2011 o sprejemu letnega poročila za leto 2010. 3.b Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice upravi – generalnemu direktorju in članom nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave – generalnega direktorja in nadzornega sveta: ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2010 znaša 11.609.050,25 EUR. Sestavljajo ga: – čista izguba poslovnega leta 2010 v višini 4.083.805,75 EUR in – preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v višini 15.692.856,00 EUR. Bilančni dobiček v višini 11.609.050,25 EUR ostane nerazporejen. Skupščina podeljuje razrešnico upravi – generalnemu direktorju in članom nadzornega sveta ter njihovo delo v poslovnem letu 2010 potrdi in odobri. 3.c Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2010. Predlog sklepa uprave – generalnega direktorja: skupščina se je seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2010. 4. Spremembe statuta. Predlog sklepa uprave – generalnega direktorja in nadzornega sveta: skupščina sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu. 5. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa nadzornega sveta: za opravljanje revizije za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana. Pogoji za udeležbo na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 13. 6. 2011 (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščino pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Delničarski predlog sklepov za objavo Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Način glasovanja Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi priložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda je delničarjem, njihovim pooblaščencem in zastopnikom na vpogled na uradu uprave na sedežu delniške družbe, vsak delovni dan, od 12. do 14. ure. Udeleženci se prijavijo na uradu uprave uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Salonit Anhovo, d.d. uprava – generalni direktor Jože Funda

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti