Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-2968/11 , Stran 1132
Ob-2968/11
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče kot prodajalec, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 100/09, 49/10), 18. člena Statuta Občine Radeče (NPB 1 z dne 25. 1. 2010) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2011 (Uradni list RS, št. 13/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnega prostora bivši Borovo
l. Predmet prodaje: poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjske hiše, stoječe na parc. št. 367/9, k.o. Radeče, ki se nahaja na naslovu Titova ulica 6, 1433 Radeče (bivša prodajalna Borovo). Poslovno-stanovanjski prostor id. št. 6.E, vl. št. 847/10, k.o. Radeče, skupno meri 56,31 m2 in obsega: predprostor 32,72 m2, skladišče 16,19 m2, WC 1,80 m2 in ostalo 5,60 m2. II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. III. Pogoji prodaje 1. Lastnik nepremičnine je Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. 2. Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino po Cenilskem izvidu z dne 2. 3. 2011, sodnega cenilca za področje gradbeništva – splošno Mirana Tomšiča, gr. inž. iz Sevnice, znaša 44.078,00 €. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati stroške notarske overitve podpisa prodajalca, stroške zemljiškoknjižne izvedbe ter morebitne ostale stroške v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v kupnino. 3. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. 4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. IV. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan 70% kupnine poravnati v roku 15 dni po podpisu pogodbe, ostalih 30% kupnine pa v dogovoru s prodajalcem. Dogovorjeni rok plačila kupnine je bistvena sestavina pogodbe in se zato šteje, da je v primeru zamude kupca pri plačilu kupnine pogodba razdrta po samem zakonu. V. Pogoji sodelovanja 1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. 2. Pisne ponudbe morajo vsebovati: a) naslednje osebne podatke in listine: – če je ponudnik fizična oseba ali samostojni podjetnik posameznik: ime in priimek ter naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta, davčno številko in številko TRR, s.p. pa tudi izpisek iz registra Davčne uprave RS, star največ 30 dni – če je ponudnik pravna oseba: firmo ter sedež ponudnika, telefonsko številko, izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, Id. Št. za DDV, matično številko, številko TRR, dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne; c) ponudnikovo izjavo, da se strinja s pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom. Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena pri notarju. 3. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 1. 6. 2011. Ponudniki svoje ponudbe z dokazili posredujejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom: « Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnega prostora bivši Borovo «. Ponudba se bo štela za pravočasno, če prispe na zgoraj navedeni naslov najkasneje do vključno 1. 6. 2011 (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 1. 6. 2011). Nepravočasnih oziroma prepoznih ponudb prodajalec ne bo upošteval. 4. Skrajni rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnine je 15 dni po pravnomočnosti sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika. VI. Postopek izbire 1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane, pri čemer ne bo javnega odpiranja ponudb. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le tiste pravočasne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje. 2. Merilo za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena. 3. Prodajalec bo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika sprejel najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za prijavo. 4. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva bosta izvedena takoj po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov. 5. Dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnega poslovnega prostora zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, v času uradnih ur pri Nataši Žnidaršič Mavri, tel. 03/568-05. Ogled poslovnega prostora je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Radeče

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti