Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 11-1059 Ob-2981/11 , Stran 1144
Št. 11-1059 Ob-2981/11
Na podlagi 3. točke 5. člena Statuta družbe Butan plin d.d. Ljubljana, sklicuje uprava družbe Butan plin d.d. Ljubljana, Verovškova ulica 64 a
15. sejo skupščine družbe
ki bo v četrtek, 16. 6. 2011 ob 12. uri, v poslovnih prostorih družbe, v sejni sobi, Verovškova ulica 64 a, Ljubljana. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Izvoli se predsednika skupščine, imenuje preštevalec glasov in potrdi notar. 3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 2010. Predlog sklepa uprave na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta: Skupščina se seznani s poslovnim poročilom za leto 2010. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2010. 4. Razdelitev dobička za leto 2010. Predlog sklepa uprave na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta: Sprejme se predlog uprave o razdelitvi dobička za leto 2010. 5. Nagrada članom NS za leto 2010. Predlog sklepa nadzornega sveta: Sprejme se predlog izplačila nagrad članom NS za leto 2010. 6. Obravnava predloga o imenovanju revizorske hiše. Predlog sklepa nadzornega sveta: Za revizorsko hišo, ki bo opravila revizijo družbe v letu 2011, se imenuje predlagano revizorsko hišo. 7. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: Potrdi se predlog Sveta delavcev o imenovanju predstavnika delavcev v NS družbe. 8. Sprememba Statuta družbe. Predlog sklepa: Sprejme se predlog uprave o spremembi Statuta družbe. 9. Vprašanja in pobude delničarjev. Za udeležbo na skupščini se delničar ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in s potrdilom o lastništvu delnic pooblastitelja. Prijavo za udeležbo na skupščini je potrebno deponirati najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine in to velja tako za delničarje kot za pooblaščence. Prijava je možna le preko pošte oziroma faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi priporočena pošta. Pozivamo vse udeležence in pooblaščence, da se javijo v sejni sobi najmanj 1 uro pred začetkom skupščine. Udeleženci skupščine se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne lističe. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane in glasuje ne glede na število prisotnih delnic. Vsa gradiva ter druge informacije se dobijo vsak delovni dan, na sedežu družbe, ali na tel. 01/588-98-13.
Butan plin d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti