Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1745. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1F), stran 4663.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. maja 2011.
Št. 003-02-5/2011-3
Ljubljana, dne 11. maja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANČNIŠTVU (ZBan-1F)
1. člen
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11 – ZPlaSS-B) se v 61. členu v 1. točki pred vejico doda besedilo »in najvišjimi etičnimi standardi upravljanja«.
Za 2. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se doda 3. točka, ki se glasi:
»3. merila za opredelitev pomembnega neposrednega in posrednega poslovnega stika.«.
2. člen
V prvem odstavku 66. člena se za 3. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda 4. točka, ki se glasi:
»4. z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov.«.
3. člen
V prvem odstavku 74. člena se za 4. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda 5. točka, ki se glasi:
»5. ravnati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov.«.
4. člen
V prvem odstavku 207. člena se za 13. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, dodata 14. in 15. točka, ki se glasita:
»14. o vseh pomembnih poslovnih stikih članov uprave in nadzornega sveta in oseb iz drugega odstavka 30. člena tega zakona, ki so jih ti imeli z banko ali banki podrejeno družbo. Pri poslovnih stikih narave dobave blaga ali storitev se mora razkriti predmet posla, vrednost posla in plačilne pogoje, pri poslovnih stikih finančne narave pa predmet posla, trajanje posla, način in vrsto zavarovanja posla ter provizije, obrestno mero oziroma stroške posla,
15. o upoštevanju predpisov, drugih pravil in internih aktov, ki urejajo nasprotja interesov članov organov vodenja in nadzora podrejenih finančnih družb s sedežem izven Republike Slovenije.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Banka Slovenije uskladi predpise v skladu s 1. členom tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
Št. 450-03/10-41/48
Ljubljana, dne 3. maja 2011
EPA 1341-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti