Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 103/11 Ob-2957/11 , Stran 1105
Št. 103/11 Ob-2957/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS) in 5. člena Uredbe o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08) preklicuje javni razpis RS Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Veterinarske uprave RS, številka 323-329/2004, Ob-20811/04, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 81-84, z dne 30. 7. 2004 in objavlja
javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje javne veterinarske službe, ki se ne financira iz proračunskih sredstev za živali, ki so v oskrbi v Zavetišču za živali Maribor
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: VURS), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. II. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesije za izvajanje javne veterinarske službe, ki se ne financira iz proračunskih sredstev za živali, ki so v oskrbi v Zavetišču za živali Maribor, Avtomobilska ulica 25, Maribor, ki ga upravlja Društvo za varstvo in proti mučenju živali Maribor, in sicer za opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske službe: – označevanje živali ter vodenje registra živali v skladu s predpisi; – izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in kirurški posegi na živalih; – osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni živali. 1. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem. 2. Pogoji: za opravljanje dejavnosti iz II. točke mora imeti vlagatelj za Zavetišče za živali Maribor, Avtomobilska ulica 25, Maribor, dokončno odločbo VURS o izpolnjevanju pogojev iz predpisa, ki ureja pogoje, ki jih morata izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali za pridobitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe. 3. Prijava: Prijavi je treba priložiti: – imena in priimke veterinarjev in veterinarskih pomočnikov, ki bodo opravljali veterinarske dejavnosti iz tega razpisa, – za veterinarje dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali številko odločbe o licenci), za veterinarskega pomočnika pa potrdilo o izobrazbi, – za veterinarje in veterinarske pomočnike dokazila o zaposlitvi (potrjen M 2 obrazec), podjemno pogodbo (pogodbo o delu), ali drugo dokazilo o poslovnem sodelovanju, – zadnji izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 15 dni. 4. Rok javnega razpisa: rok prijave je odprt do 31. 5. 2011. V primeru priporočene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo poslane do izteka dneva 31. 5. 2011, v primeru osebne dostave v glavno pisarno VURS, Dunajska cesta 22, Ljubljana, pa morajo biti prijave vložene do vključno 31. 5. 2011, do 14. ure. Prepozno prispele prijave se zavržejo. Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo dopolnjene v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za dopolnitev vloge. 5. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese vlogo osebno, v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – Koncesija – Zavetišče Maribor«, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, VI. nadstropje, 1000 Ljubljana. 6. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo 6. 6. 2011, ob 10. uri, v poslovnih prostorih VURS, v VI. nadstropju, Dunajska cesta 22, Ljubljana. Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če imajo pisno pooblastilo. 7. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarja bo prijavitelj prejel odločbo o izbiri v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog. Podrobnejše informacije so na voljo na VURS, na tel. 01/300-13-00, vsak dan, od 9. do 10. ure (kontaktna oseba: Anita Kermavnar, dr. vet. med.).
Veterinarska uprava Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti