Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 38/2011 Ob-2971/11 , Stran 1143
Št. 38/2011 Ob-2971/11
Na podlagi 18. člena Statuta Thermana d.d. ter v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
skupščino
delniške družbe Thermana d.d.,
ki bo v četrtek, 16. 6. 2011, ob 10. uri, v kongresnem centru Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6 v Laškem, Gala dvorana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, potrditev predsednika skupščine in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: otvori se skupščina, potrdi predsednik skupščine, izvolijo se verifikacijska komisija, dva preštevalca glasov ter imenuje interni zapisnikar. Ugotovi se, da bo skupščini prisostvovala notarka Katja Fink. 2. Seznanitev skupščine družbe z letnim poročilom skupaj z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila 2010. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: podeli se razrešnica direktorju in članom nadzornega sveta. 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2011. Predlog sklepa: Za revizorja družbe se imenuje firma: Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj, Murkova ul. 4, 2250 Ptuj. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in čistopisom statuta, je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe, Zdraviliška cesta 6, Laško, od 16. 5. 2011 do 16. 6. 2011, vsak delovnik, med 9. in 14., ter na spletni strani družbe (www.thermana.si). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1C. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 12. 6. 2011, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelj, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni pred skupščino, to je do 13. 6. 2011. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Vsaka delnica daje delničarjem en glas. Glasovanje o točkah dnevnega reda je javno. Če skupščina ne bo sklepčna, bo novo zasedanje isti dan na istem mestu, ob 11. uri, ne glede na število delničarjev.
Thermana d.d., Družba dobrega počutja direktor mag. Roman Matek

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti